VSD kodukord

 

1. Ühendus Vanemad Sotsiaaldemokraadid (tekstis lühendatult Ühendus) on Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluvate ja erakonna poliitikat toetavate vanemate sotsiaaldemokraatide koostöö vorm, mille eesmärgiks on:
– julgustada ja innustada vanemaid sotsiaaldemokraate poliitikas osalema;
– aidata kaasa sotsiaaldemokraatide programmiliste eesmärkide saavutamisele;
– aidata kaasa vanemate sotsiaaldemokraatide teadmiste täiendamisele ühiskonnaelu ja poliitika küsimustes;
– muuta poliitika igale inimesele arusadavamaks;
– kaasata eakaid poliitikasse eakatekeskse poliitilise tegevuse kaudu;
– ühendada ühiskonna erinevaid gruppe.

2. Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid ametlik lühend on VSD.

3. Ühendus Vanemad Sotsiaaldemokraadid on erakonnasisene rühm.

4. Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid liikmeks saab astuda kirjaliku avalduse alusel iga Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige või toetajaliige. Väljaarvamine toimub Ühenduse juhatuse otsusel ja samadel alustel kui erakonna liikmeskonnast.

5. Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid liikmel on õigus:
– osaleda kõigil Ühenduse korraldatud üritustel;
– saada Ühenduse juhatuselt informatsiooni kõigi otsuste ja tegevuskavade kohta;
– teha ettepanekuid Ühenduse tegevuse kohta, osaleda ürituste organiseerimisel;
– valida ja olla valitud Ühenduse valitavatesse organitesse;
– saada Ühenduselt toetust kandideerimaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kohaliku omavalitsuse volikogusse, Riigikokku, teistesse valitavatesse kogudesse ning ametikohtadele;
– esindada Ühendust selleks saadud volituste piires;
– astuda Ühendusest välja, teatades sellest kirjalikult juhatusele.

6. Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid liige kohustub innukalt osalema Ühenduse töös ning hoiduma kahjustamast erakonna ja Ühenduse mainet.

7. Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid tegevuse toimimiseks kasutatakse erakonna poolt eraldatud vahendeid, otsitakse sponsoreid, korraldatakse loteriisid ning kasutatakse muid seadusega lubatud võimalusi.

8. Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid piirkondliku organisatsiooni saab luua vähemalt 3 liiget. Piirkondliku organisatsiooni üldkoosolek valib salajasel hääletusel esimehe kaheks aastaks, soovi korral ka juhatuse. Juhatus jagab omavahel tööülesanded.

9. Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid üldkogu kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt kord aastas vähemalt kahenädalase etteteatamise ajaga, et täiendada või muuta kodukorda, läbi arutada tegevuskava ning muud Ühenduse jaoks olulised küsimused. Iga kahe aasta järel valitakse üldkogul kaheks aastaks president, asepresidendid, peasekretär ja revisjonikomisjon. President esitab üldkogule sekretäri(de) kandidaadi(d). Sekretäri(d) kinnitab ametisse üldkogu presidendi ettepanekul. Üldkogu on otsustusvõimeline vähemalt 1/4 registreeritud VSD liikmete osalemisel.
Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkogul osalenud liikmeist.

10. Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid juhatusse kuuluvad president, asepresidendid, peasekretär, sekretär(id), piirkondade esimehed. Juhatus võtab vastu Ühendust puudutavaid otsuseid, mis ei kuulu otseselt üldkogu pädevusse ja koordineerib Ühenduse jooksvat tegevust, kutsub kokku Ühenduse üldkogu. Juhatuse liikmed jagavad omavahel ülesanded.

11. President, tema äraolekul asepresident, esindab Ühendust. Peasekretär korraldab Ühenduse tööd koos juhatusega, vajadusel esindab Ühendust. Sekretär tegeleb Ühenduse jooksva sise- ja välisasjaajamisega.

12. Revisjonikomisjon kontrollib Ühenduse tegevust ja esitab sellekohase aruande üldkogule.

13. Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid tegevus lõpetatakse üldkogu otsusega.

Kinnitatud VSD üldkogu poolt 25. septembril 2010.a.