Tartu

387 — LEMMIT KAPLINSKI — TARTU LINNAPEAKANDIDAAT

“Olen sündinud ja elanud Tartus suurema osa oma elust ning tunnetan hästi oma kodulinna arengu võtmeid. Neist mitmele olen ise kaasa aidanud: asutasin ja juhtisin pea 10 aastat Baltikumi ainsat trükikunsti ajaloost rääkivat muuseumi, samuti panin alguse Aparaaditehase kultuurikeskusele.

Olen kultuurikorraldaja, IT spetsialist, isa ja tudeng ning selle kõige järel nüüd ka poliitik. Minu veendumus on, et ülikoolidelinn ei saa olla korraga akadeemiliselt vabameelne ja sotsiaalselt konservatiivne. Tartu peab olema linn kõigile, sõltumata soost, rahvusest või seksuaalsest sättumusest.

Vähemuspoliitikate eest seismise kõrval tean aga hästi, et Tartu vajab arenemiseks senisest enam hea palgaga tarku töökohti ja peab selleks ka tänasest enam pingutama. Oleme ettevõtjale atraktiivne, kui linn on salliv, keskkond hoitud, linnaruum inimmõõtmeline ja asjaajamine aus ning läbipaistev.

Sellist Tartut soovingi kujundada, olgu mu varasemad tegemised selles minu soovitajateks.”

5118619
lemmit.kaplinski@tartulvk.ee


388 — HELJO PIKHOF — TARTU PIIRKONNA JUHT

“Olen põline tartlane, sündinud ja kasvanud Tartus, juurahariduse omandasin Tartu ülikoolis.

Enam kui kakskümmend aastat olen kaasa löönud tipp-poliitikas: seitsmel korral on mind valitud Tartu linnavolikokku ja neli korda riigikokku. Neljateistkümne parlamenditöö aasta jooksul olen juhtinud sotsiaal- ja õiguskomisjoni, praegugi olen Toompeal tegev õiguskomisjonis ning Tartu volikogus toimetan sotsiaalkomisjonis.

Aastaid olen olnud Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees. Aga küllap olen sotsiaaldemokraat ka kutsumuselt või hingelt, ning lähimad kolleegidki on seda märganud ja ütelnud. Poliitikas, jah, ei ole ma poliitika enda pärast, vaid olen püüdnud nii juristi kui seadusloojana ikka siluda sotsiaalset ebavõrdsust, seista nende inimeste väärikama elu eest, kes riigipiruka jagamisel pigemini kõrvale tõrjutud. Laste ja perede toimetulek, pensionäride elukvaliteet, eakate hooldus, lasteaia- ja kooliõpetajate ning õdede töö- ja palgatingimused, üksikvanemate hakkamasaamine on olnud ka minu mure.

Egas valukohad meie kolmekümne omariikluse aastaga otsa pole saanud! Kindel on see, et igale lapsele peab olema kättesaadav hea haridus — kus tahes Eestimaa paigas ta ka ei elaks — ja alushariduse, nagu muugi hariduse eest peab tasuma riik. Ka elukaare teine ots peab olema elamisväärne ning eakate hooldamine ei tohi jääda ainult perekonna õlule, demokraatlikus ühiskonnas asjad nõnda ei käi.

Alustada tuleb ikka endast, enda koduukse eest, kodulinnast. Tahame edendada siin elurikkust, olla senisest hoolivamad nii eaka kui lapse, igaühe vastu, et meil kõigil oleks hea Tartus talitada ja toimetada — miks mitte teistelegi paikadele eeskujuks.”

5119637
heljo.pikhof@riigikogu.ee


389 — GEA KANGILASKI

“Ma olen keskkonna- ja inimõiguste aktivist, feminist, poliitik, ema. Ühtlasi ka suur unistaja — usun, et targalt tegutsedes saame me luua endile ja oma lastele õnnelikuma ühiskonna.

Tartu volikogusse valiti mind esmakordselt 2013. aastal, seisin siis läbipaistvama linnajuhtimise, kultuuripealinn 2024 idee ja linnaraamatukogu ning kunstimuuseumi uute ruumide eest. Mul on hea meel, et need ideed on kõik järjepanu teostumas! Viimased kaks aastat olen ametis rahanduse ja linnavarade valdkonna abilinnapeana.

Minu eestvedamisel on linn saanud koolide kõrval ka lasteaedadele remondikava, linna asutustes tarbitakse nüüd vaid roheenergiat, valminud on kaks munitsipaalmaja vähekindlustatud peredele, Annelinna Gümnaasium on üks paremini remonditud koolimaju Eestis ning Sadamaraudteest saab peagi oodatud linnapark. Kõige olulisem on aga see, et koroonakriisis pidasime meeles neid, keda ühiskonna suletus valusalt lõi — lasteaiatasust vabastus, toetus huvihariduse pakkujatele ja linna äripindade rentnikele on olnud paljudele oluliseks abiks.

Tartu uueks väljakutseks saab olema rohepööre ning vähekindlustatute ja tõrjutute aitamine muutuva maailma tingimustes. Need on kaks valdkonda, mille eest ma tahan väga seista ja milleks linnakodanikelt mandaati palun.”

5213295
gea.kangilaski@tartu.ee390 — MART HIOB

“Olen Tartus sündinud Norra tehnikaülikooli, Tallinna tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia haridusega linnaplaneerija ning miljööväärtuse ja muinsuskaitse spetsialist. Peale mitmekümne aasta pikkuse erialase töö praktika olen tegelenud Supilinna linnaosa väärtuse teadvustamisega läbi Supilinna Seltsi juhtimise.

Soovin aidata kaasa Tartu edasisel muutmisel inimsõbralikuks parima elukeskkonnaga kohaks Eestis. Suudan panustada eelkõige enda erialalisest, haridusest ja silmaringist tulenevast kogemusest.

Inimsõbralik linn eeldab liikluse ümberkujundamist — välja tuleb ehitada valgustatud ja istepinkidega kõnniteed, nii jalg- kui tõukeratta teed ja ühistranspordi järgmine tase ehk trammivõrk!”

5014767
mart.hiob@gmail.com391 — KADRI LEETMAA

“Oma igapäevatöös olen Tartu Ülikooli inimgeograafia kaasprofessor. Teadlasena huvitab mind ennekõike ebavõrdsus ühiskonnas ja selle väljendumine ruumis — segregatsioon linnades, regionaalne ebavõrdsus, kõik see, kuidas linna- ja regionaalplaneerimine ebavõrdsust mõjutab. Tartus olen linnavolikogu töös kaasa löönud alates aastast 2009, esialgu arengu- ja planeerimiskomisjoni liikmena, viimase kahe volikoguperioodi jooksul volikogu liikmena. Praegu olen volikogu SDE fraktsiooni esimees, olen olnud revisjonikomisjoni ja linnamajanduskomisjoni esimees.

Seni olen kõige rohkem oma aega panustanud keskkonnasõbraliku liikuvuse, hea avaliku ruumi ja võrdse ligipääsu teemadele. Viimase volikogu koosseisu ajal on mulle kõige südamelähedasem teema olnud Tartu üldplaneeringus Sadamaraudtee muutmine automagistraalist rohevõrgustiku osaks, tulevikus kolme kilomeetri pikkuseks linlastele armsaks lineaarpargiks. Sama oluline on minu jaoks Tartu rahvusvahelistumise ja sallivuse teemad — ainult nii saab ülikoolilinn olla maailmakaardil ja konkurentsivõimeline teiste omataoliste seas.

Peale selle kõige olen kolme lapse ema ning vaatan linnaelu seetõttu ka lapse ja noore inimese silmade läbi.”

55694019
kadri.leetmaa@ut.ee392 — PEEP PETERSON

“Mind tuntakse õigluse eest seisja, osava läbirääkija, jõudude koondajana. Neljandat põlve tartlasena on mu kodu ikka Tartus Tammelinnas, isegi kui kohustused on viinud vahel kaugemale. Truu olen ka põhjamaisele sotsiaaldemokraatiale — 17selt sotside liige, 19selt noorsotside president, 21selt transpordi ametiühingusse ja 27selt selle juhiks. 38ndast eluaastast olen Ametiühingute Keskliidu juht. Esmakordselt olin Tartu volikogu liige sama vanalt (34), kui vanaise esimese iseseisvuse ajal 1924. aastal.

Mu huvialaks on ikka olnud transport ja majandusareng, mis minu jaoks tähendab häid töökohti ja head palka võimalikult kõigile Tartu inimestele. Kuigi minu töös on tulnud ette streike, ei meeldi mulle vastanduda. Poliitikas tuleb seda igal juhul vähendada, et kõigi ühiskonnagruppide panus saaks tunnustatud. Usun koostöösse ja suudan selliselt saavutada reaalseid tulemusi.

Olen suguvõsa parim kokk, 40 rahva retseptiraamatute omanik. Lisaks kirglik rattur läbisõiduga 6000 km aastas, Tallinn-Tartu teen kuue tunniga.”

5015446
peep.peterson@eakl.ee


393 — ELSA LEITEN

“Olen hingelt maailmaparandaja, südames inimliku headuse ja õigluse poole kaldu, nüüdseks pikalt tammelinlane. Õppinud olen matemaatilist statistikat ja haridusteadust, kuid suurema osa oma tööpõlvest tegutsenud siseaudiitori, riskijuhtimise konsultandi ja koolitajana erinevates avaliku sektori asutustes ministeeriumist haigla ja omavalitsuseni, muuhulgas ka Tartu Ülikooli siseauditi juhina.

Olen olnud siseaudiitorite kutseühingu president ja siiani tegev ühingu Korruptsioonivaba Eesti liikmena. Aktiivse vabatahtlikuna panustan vaegnägijate liikumisharjumiste toetamisse, olles Jooksusilmade algatuse Tartu kontaktisik, ning aitan kaasa välisriikidest saabunud vahetusõpilaste vastuvõtmisele YFU Eesti ridades.

Linnakodanikuna olen ma Tartu fänn ja kogen sagedasti võimalust uhkust tunda. Kutselise siseaudiitori ja läbipaistava juhtimiskultuuri hindajana loodan aga, et tuleviku Tartu on senisest enam kasvulavaks uuenduslikele lahendustele ja avatud juhtimiskultuurile.

Seisan selle eest, et loodaks võrdsusvoliniku ja linnavalitsusest sõltumatu siseaudiitori ametikohad, kõigile avatud võimalus väärkäitumisest teavitamiseks ning laieneks linna käsutuses olevate andmete kasutamine avaandmetena.

Soovin, et Tartu oleks eeskujuks ka vaimse tervise edendamisel, toidupäästmise korraldamisel ja lisavajadustega inimeste heaolu tõstmisel. On heade mõtete aeg!”

5232931
eleiten@gmail.com394 — KARL AARON ADSON

“Olen seisnud pikalt progressiivsete ideede eest ning usun, et Tartut saab veel paremini juhtida. Soovin linna juhtimises seista noorte jaoks oluliste teemade eest.

1) Parandame tartlaste vaimset tervist luues uue ravikodu, ja olles riigis vaimse tervise hoolekande arendamises eesrinnas.
2) Koostame tugeva kliimakava koostöös teiste Lõuna-Eesti omavalitsustega.
3) Toome tasuta linnarattad Tartu õpilastele ja üliõpilastele ning arendame jalgrattataristut.
4) Kuulutame Tartu LGBT vabaduse alaks, luues sellega ka progressivse tegevuskava LGBTQ+ kogukonnaliikmete toetamiseks.

Soovin anda oma panuse Tartu arengusse ja noorte murede toomisse linnajuhtimises. On Tartu aeg olla eeskujuks ülejäänud Eestile!”

53461542
karl.adson@noorsots.ee


395 — GRETE MARIA NEPPO

“Olen sündinud ja üles kasvanud Tallinnas, aga nagu paljusid noori, tõi mind Tartusse ülikool. Võrreldes aga paljude teiste noortega, otsustasin mina Tartusse ka jääda. Miks? Ikka Tartu vaim! Minu jaoks on Tartu vaim siinne elukeskkond ja inimesed. Tartu elu on piisavalt kiire, et igav ei hakka, aga piisavalt aeglane, et silme eest ei lähe kirjuks.

Lõpetasin 2020. aastal Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala ning sel aastal asun Tallinna ülikooli magistrantuuri õppima sotsiaalpedagoogikat ja lastekaitset. Igapäevaselt töötan haridusvaldkonnas: olen väikeklassi õpetaja Tartu Descartes’i Koolis ja töötan hariduslike erivajadustega lastega. Varasemalt olen töötanud noortekeskustes nii Tartus kui välismaal ja erikoolis. Haridus- ja sotsiaalvaldkond on minu südameteema. Tänu enda kogemustele näen nende valdkondade tugevusi ja tean, kuidas parendada nõrkusi.”

5510158
grete.maria.neppo@gmail.com


396 — ANTS JOHANSON

Olen pilliõpetaja muusikakoolis Helivõlu, töötan ka Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsis ja Eesti Kultuurideltside Ühenduses. Lõpetanud Tartu Ülikooli folkloristina, töötanud emakeeleõpetaja, kontserdikorraldaja, pärimusmuusikafestivali meediajuhi, Tartu Hansapäevade ja festivali Europeade 2011 Tartu korraldusjuhina. Olen töötanud erinevates tele- ja raadio muusikasaadetes ning kirjutavas pressis. Laulnud mitmetes koorides ja mänginud ansamblites, viimased aastakümned õe-vendade Johansonidega. Löön asutajaliikmena kaasa Tähtvere Seltsi tegevuses. Üks mu kirgi on Tartu ajalugu, linnaruumi muutumised.”

5057303
ants@johanson.ee


397 — KARL PÜTSEPP

“Olen elupõline tartlane, kes kasvas ja sai hariduse Karlovas, nüüd olen elanud aga Ülejõel. Tartus meeldib mulle kõige rohkem mitmekesisus ja värvikirevus: sügisene Karlova, päikesetõus või -loojang Emajõe kohal, kevadõites Marta tänav ja värvikad tartlased. Töötan Mart Reiniku koolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning armastan oma tööd jäägitult. Professionaalsest kretinismist tulenevalt meeldib mulle lugeda, huvitavast keelekasutusest mõnu tunda, käia teatris ning ammutada endasse kõikvõimalikku muud kultuuri, mida juba Tartuski on tohutult palju. Armastan vahel Tartust ära käia — kas Piirissaarel, Võrumaal või puhuti ka mõnes maailma suurlinnas —, et siis jälle õdusasse kodulinna naasta. Minu jaoks on kogu aeg ning igal pool Tartu aeg!”

5324686
karlpytsepp@gmail.com


398 — ALEKS DESJATNIKOV

“Olen Tartu linnavolikogu kultuurikomisjoni liige ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kolmanda kursuse tudeng. Varem töötasin linnavolikogu rahanduskomisjonis. Minu arvamusartikleid võib lugeda suuremates eesti- ja venekeelsetes ajalehtedes. Usun, et just volikogus saan tartlaste elu paremaks muuta.”

“Я являюсь членом комиссии по культуре городского собрания Тарту и учусь на третьем курсе юридического факультета Тартуского университета. Ранее работал в комиссии по финансам городского собрания. Мои статьи на злободневные темы выходят в крупнейших газетах на русском и эстонском языках. Я верю, что именно будучи депутатом городского собрания, смогу сделать жизнь жителей Тарту лучше.”

53550228
al.desyatnikov@gmail.com


399 — ASKO TAMME

“Olen praegu Tartu hariduse ja kultuuri abilinnapea, enne seda olen pikalt olnud tegev raamatukogude juhtimisega. Poliitikaga liitusin siiski keskkonna pärast, Emajõe kallastele kavandatav tselluloositehas oli piisav käiviti.

Valimistel ja uude haldusperioodi sisenedes on kõige olulisemad küsimused haridushooned ja hariduses — nii koolides kui ka lasteaedades, ka huvihariduses — meil kasutada olev raha. Siin pean silmas nii töötasu kui õppekulusid.

Teiseks, südalinn, kus on raamatukogu ja muuseumi võimalikult hea ja mitmekesine maja peaprioriteet — sellest peab saama tõeline linna maja, “kodu keset linna” kultuurile ja kõigile meile. Südalinnas tuleb taastada õueala — kus jalakäijal on alati ja tingimusteta eesõigus.

Ja kolmandaks, igale teele, mida remonditakse või ehitatakse, tuleb lisada selged ja konkreetsed jalgrattarajad. Kui vaja, teeme sõiduread lihtsalt kitsamaks.

Valimistel ja uude haldusperioodi sisenedes on kõige olulisemad küsimused haridushooned ja hariduses — nii koolides kui ka lasteaedades, ka huvihariduses — meil kasutada olev raha. Siin pean silmas nii töötasu kui õppekulusid.

5340 2784
tamme.asko@gmail.com400 — MAIVE RUNTEL-VISK

“Olen Tartu lasteaiaõpetaja, minu soov on lasteaia häält linnas kuuldavamaks teha, seda nii laste, lapsevanemate, kui õpetajate vaatevinklist vaadatuna.
Lisaks sellele on minu jaoks tähtsad Rohelise Tartu põhimõtted ja elurikkus linnakeskkonnas.”

56214256
maiveruntel@gmail.com


401 — PIIA JÜRGENSON

“Olen Tartus sündinud ja siin kogu oma elu elanud. Olen liikumispuudega ning just seetõttu on minu südameasjaks ligipääsetavus Tartu linnas. Panustan igapäevaselt liikumispuuetega inimeste olukorra parandamisele, olles Tartu Liikumispuuetega Inimeste ühingu juhatuse liige. Lisaks kõigele olen ka invasportlane.

Olen fraktsioonis pööranud tähelepanu ligipäästavuse puudumise, pooliku lahenduse ja erinevate takistuste korral Tartu linnas. Lisavajadustega inimestele on takistusteks rasked uksed, lingid, pakud ja puuduvad kahepoolsed käepidemed. Randadest võime vaid unistada, sest puuduvad ligipääs ja invakäimlad.

Naljatades olen ikka öelnud, et kui meie pääseme ligi, siis pääsevad ligi ka teised inimesed. Üheskoos leiame lahendusi, kuidas ligipääsetavuse olukorda parandada.”

55602087
hastiajukas@gmail.com


402 — KRISTEL BIRGIT POTSEPP

Kasvasin üles Tallinnas, kuid minust on saanud hingelt tartlane. Bakalaureusekraadi omandasin Tartu Ülikoolis sotsioloogia ja riigiteaduste õppekavadel, praegu jätkan õpinguid Tartu Ülikooli Euroopa õpingute magistriprogrammis. Lisaks õpingutele töötan kommunikatsioonijuhina ning olen aastaid tegelenud kultuurivaldkonnas ja vabaühendustes. Minu loominguga saab tutvuda näiteks Vikerkaares, ühtlasi olen olnud pikaaegne vabatahtlik või juhatuse liige erinevates MTÜdes.

Minu Tartu on kultuurne, keskkonnasõbralik, mitmekesine ja turvaline — just sellist Tartut tahan ma ka vormida. Seisan Tartu kultuuri ja kultuuritöötajate huvide eest, samuti on oluline, et Tartus oleks ligipääsetavad ja mitmekesised kultuuritarbimise võimalused. Ligipääsetavus on lisaks kultuurivaldkonnale oluline igal pool mujal — tööl, (üli)koolis, lasteaias ja linnaruumis üldiselt.

Heade mõtete linnas peavad olema teretulnud kõikide inimeste mõtted ja Tartu linnaruum peab olema sõbralik, roheline, turvaline ja inimeste vajadustega arvestav. Tartu vajab linnajuhtimisse rohkem noori naisi, et juhtimises kõlaksid ka need hääled, mis liiga pikalt poliitikas tagaplaanile on jäänud.

Tule valima — vaid nii tagad selle, et meie kodulinn on heades kätes! On Tartu aeg!”

56982201
kristelbirgit@hotmail.com


403 — KARL LEMBIT LAANE

“Ehkki ma pole siin sündinud, on Tartu mu kodu. Siin alustasin ma oma iseseisva eluga ning olen veetnud oma senised parimad aastad: õpingud Tartu Ülikoolis riigiteaduste õppekaval tudengi ja tuutorina, Poliitikalabori ja Riigiteaduste Seltsi asutamise ja arendamise aastad ning töö üliõpilaste esindajana oma instituudis, ülikooli senatis, Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekul ja Tartu Ülikooli üliõpilaskonna juhatuses.

Viimased aastad olen ma pingutanud selle nimel, et üliõpilaste hääl oleks kuulda mu ülikooli ja riiklikes otsustes. See aasta tahan ma tuua üliõpilaste hääle Tartu linnavolikokku. Üliõpilasi on Tartus umbes 20 000 ning Tartust peab saama üliõpilaslinn mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes — nende huvide ja vajadustega tuleb arvestada linnaelu korraldades. Lähemalt saab mulle olulisematest lubadustest ja teemadest lugeda mu kodulehelt.”

55544347
karl.laane@gmail.com


404 — LJUDMILLA KAZARJAN

“Olen venekeelse luulefestivali (Tartu Rahvusvaheline V. A. Žukovski nim. Luulefestival) korraldaja, haridusega vene filoloog, kolme lapse ema, luuletaja. Usun, et kultuurikandjad on vennad emakeelest sõltumata.”

58265479
ljudmila.kazarjan@gmail.com


405 — TOOMAS LIIVAMÄGI
“Olen töötanud erinevatel hariduse- ja kultuuriga seotud ametikohtadel Tartu Ülikoolis, Haridus- ja Teadusministeeriumis ja Tartu linnavalitsuses ning üldhariduskoolis. Loomult olengi eelkõige õpetaja – olen õpetanud lapsi nii Eestis kui Aafrikas, nii gümnasiste kui tudengeid, samuti olen õpetanud erivajadustega lapsi põhikoolis.

Sotsiaaldemokraatide liitumine linna valitsemisega on andnud Tartule uue hingamise ja silmaga nähtava arenguhüppe. Nendega koos kasutaksin ma hea meelega oma hariduse ja kultuurivaldkonna kogemusi ja kompetentsi Tartu hüvanguks.

Minu praegune töökoht on Luunja vallas ja mind on seal hästi vastu võetud — kohati on mu Luunja identiteet tugevamgi kui Tartu oma. Linna külje alt on hästi näha, kuidas mõned aastad tagasi kobamisi läbi viidud haldusreform on küll mõned probleemid lahendanud, samas aga teisi juurde tekitanud. Nende lahendamisel tahaksin samuti abiks olla.

Kümmekond aastat pole ma võtnud osa ühegi erakonna tööst. Eluhoiakult olen sotsiaalne ja maailmavaatelt liberaalne. Hariduselt füüsik ja ametilt koolijuht.”

5153274
toomas.liivamagi@gmail.com406 — VILVE POHLA

vpohla@gmail.com407 — JUHA-MATTI ARONEN

“Olen Tartu Ülikooli lektor ja linna atesteeritud giid. Tartusse tulin vahetusüliõpilasena 25 aastat tagasi. Osalen aktiivselt erinevates seltsides ja kandideerisin ka volikogusse kohe, kui see sai võimalikuks EL-i kodanikele. Olin esimene välismaalane volikogus.

Ülikooli ja LV koostöö on väga tähtis, et rohkem üliõpilasi Tartu õppima tuua — taskukohased ühiselamutoad, mugav kergliiklus ja vähem autosid ja müra kesklinnas, head rongiühendused ja tolerantne õhkkond koos eesti traditsioonide ja rahvusvahelise mitmekesisusega.”

+358 405168615
aronen@ut.ee


408 — LANNA VASSILA

eerikavassila@hot.ee


409 — JARI PÄRGMA

“Sündinud viipekeelne kodanikuaktivist.

Minu ema on mind ühe oluliseima asja õpetanud — on alati valik, kas kritiseerida või tegutseda. Selle tõttu olen kodanikuaktivist ja usun sellesse, et koostööd tehes suudame muuta ühiskonda võrdväärselt, mitte üksinda tegutsedes ja juhindudes isekusest. Miks ma kandideerin sotside nimekirjas, sest usume sellesse, et ükskord on võimalik kõigil võrdväärselt elada, ükskõik kui suur ja kui kauge see unistus on, vähemalt pürgime selleni ja teeme ära samm-sammult.

59117000
jari.pargma@gmail.com


410 — MARET VAHER

“Olen lõpetanud Tartu ülikooli bioloogia-geograafia teaduskonna, magistritöö kaitsesin biokeemia erialal molekulaar- ja rakubioloogia instituudis. Umbes 20 aastat töötasin omandatud haridust eeldavatel töökohtadel toiduainetetööstusest ravimiametini, kuid viimased 2 aastat olen alaliidu tegevjuhina tegelenud oma lemmikspordiala orienteerumise arendamisega.

Tartu arengukohti näen ratta- ja laiemalt kergliiklusteede jätkuvas arendamises, (linnasõitudeks) auto mittekasutamise soodustamises, haljasaladele-parkidesse erinevate puhkevõimaluste loomises, SÜKU ehitamises kesklinna.”

maretvaher@gmail.com


411 — JAAN KROON

“Seisan selle eest, et Tartus on parimad võimalused mitmekesiseks ja isetekkeliseks kultuurieluks, vähemusi koheldakse võrdväärsena ja rattaga pääseb igale poole kiirelt ning turvaliselt.”

56822775
jaankroon@gmail.com


412 — SIRJE KANTS

56226890


413 — KAAREL SAHK

“Olen sündinud, kasvanud ja elanud kogu elu Tartus, välja arvatud aastad NL armees ja õpingud Tallinna Polütehnilises Instituudis. Kogu oma Tartu elu (alates 1975. aastast) olen olnud seotud projekteerimise, ehitamise ja kinnisvaraga. Suurepärase kogemuse arusaamade kujunemisse andis töö abilinnapeana aastatel 1997-2000 ning mitmete suurprojektide juhtimine Maaülikooli ehitusosakonna juhina. Alates 2004. aastast olen põhikohaga Maaülikoolis kinnisvara ja ehituse õppejõud, olles juhendanud enam kui 100 lõputööd, samuti tegutsen riiklikult tunnustatud eksperdina. Ka tegevus kutseühingutes ei ole mulle võõras — kutselise ehitusinsenerina panustan erialaliidu tegevusse.

Eelpool loetletud tegevuste ja neist tekkinud kogemuste sümbioos võimaldab mul edukalt kaasa rääkida erinevate planeerimise, kinnisvara- ja ehitusvaldkonna küsimuste juures ning hoomata nende kogumõju linnakeskkonnale. Nimetatud kontekstis adun selgelt, et küsimus ei ole enam eelkõige loetletud valdkondade igapäevases arendamises vaid nende pikema perspektiivi kujundamises ja elluviimises.”

5055607
kaarel.sahk@emu.ee414 — INGRID SAARNA

53458875
ingrid.saarna@gmail.com


415 — PRIIT MEL

53345369
priitmel@hot.ee


416 — MAILA TERAS

Olen kodune pool-boheemlasest pensionär, kuid elujõudu ja tegutsemistahet mul veel jätkub! Alustasin oma tööelu Pimedate Õppetootmiskombinaadis, kust mind kiiresti Tartu Nahakombinaati stipendiaadiks õppima võeti. Sealt edasi suunati mind sellel alal ka kesk-eriharidust omandama. Olen hingelt kunstnik ja toetan Tartu kultuuri.

53583343
teras.maila@gmail.com


417 — HEIKI JÄRVEVEER

“Minu poliitiline karjäär algas, kui liitusin Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga aastal 2006. Selle aja jooksul olen olnud nii siseministri poliitiline nõunik (2007-2009) kui ka Viljandi Linnavolikogu liige (2009-2013). Lisaks olen alates 2020. aastast Tartu Linnavolikogu majanduskomisjoni liige.
Kuna olen avalikkusele tundmatu ning põlised tartlased valivad niikuinii oma meeliskandidaate, siis pole vahet mida ma luban või ei luba. Sestap luban minagi, et Rahinge randa pühakodasid ei ehitata! :)”

5071599
heikijv@gmail.com418 — MARIA ISABEL RUNNEL

“Hoiame Tartu õpi- ja elukeskkonna turvalisena. Toetame teineteisega arvestamist nii koolis kui ka liikluses.”

maria.runnel@gmail.com419 — MARIO RAITAR

“Olen põline tartlane, uhke supilinlane ja Euroopa kodanik.

Abiõpetaja ning noorsootöötajana olen näinud seest- ja väljastpoolt, kuidas meie haridussüsteem näeb kurja vaeva haridusliku erivajadusega lastele õppimisvõimaluste pakkumisel. Seisan selle eest, et iga lapse õpirada saaks vastavalt tema vajadustele paika juba lasteaias, et erikoolide edulood ja õppetunnid leviksid ning et lapsevanemad ei peaks tundma end üksijäetuna oma lapsele parima hariduse pakkumisel.

Kliimakriisi ja tervisekriisi keerises on äärmiselt oluline teha linnajuhtimises ning eraelus tõenduspõhiseid otsuseid. Meie energiavajadused saab lahendada loodussõbralikult ja kogukondlikult. Elava linna süda peab olema targasti planeeritud, et juba eos vähendada jätkusuutmatut valglinnastumist. Toetan SÜKU rajamist ning autovabaduse platsi põlistamist nii, et kesklinna rohelus ulatuks Ülikooli tänavast Emajõeni.

Linnaruum peab olema avatud ja ohutu kõigile meie inimestele. On aeg kuulutada Tartu LGBT vabaduste alaks, liituda Mitmekesisuse kokkuleppega ja luua koos kogukonna ning ettevõtjatega ühtne ööelustrateegia turvalise eneseteostuse ja kultuurielu tagamiseks.

Tule valima — Sinu hääl loeb!”

58055358
mario.raitar@gmail.com420 — KRISTA PIIRIMÄE

“Sündisin Tallinnas, kuid kolisin ülikooliks Tartusse ja olen siia ka jäänud. 2019. aastal sain Tartu Kultuurikandja aunimetuse. Olen kultuurikriitik.”

56645858
krista.piirimae@hot.ee421 — TANEL TAMMET

“Olen erialalt arvutiteadlane ja töötan Tallinna Tehnikaülikoolis
professorina. Praeguse aja kaugtöö-eelistus muudab põhiajaga Tartus
elamise päris võimalikuks ja meeldivaks. Tartu-Tallinna ülikoolide
konkurentsi asemel on kõrghariduses vaja seljad kokku panna ja töötada
selle nimel, et ülikoolidest oleks Eestile võimalikult palju kasu. Minu
erialane põhifookus on mõtlemisvõimelise tehismõistuse arendamisel, ehk
siis veidi teistsugune suund, kui asjade äratundmiseks kasutatav
masinõpe. Samuti olen seotud küberkaitse temaatikaga, näiteks
tehismõistuse kasutamisel küberkaitses.

Olen pikka aega olnud otsedemokraatia ja rohelise poliitika entusiast,
ning aidanud praktikas nende teemade arengule jõudumööda kaasa. Kunagi
tegin seda rohelise erakonna liikmena, kuid leidsin hiljem, et
sotsiaaldemokraatlik erakond on oma üldise maailmaavaate ja praktilisema
lähenemisega nende suundade jaoks sobivam. Muuhulgas ma ei arva, et
peaksime jätma otsedemokraatia EKRE ning rohelise poliitika Roheliste
ajada: need küsimused, nagu ka hea haridus, võiksid olla kõigi
erakondade fookuses.

Tartu kaasav eelarve on väga hea ja mõistlik algus linna poliitika
suunamiseks kodanike eelistuste järgi: sama praktilist suunda tasub
edasi ajada. Muuhulgas võiks ka SÜKU-suguste suurt avalikku huvi
kandvate küsimuste juures rakendada avalikku hääletamist: kas siis
juriidiliselt siduvalt või lihtsalt saavutades, et volikogu enamus lubab
avalikku otsust toetada. Tselluloositehas on teine suur hiljutine näide.
Ja metsade jätkuv üleraiumine on asi, mille peatamiseks on vaja igast
suunast väga tugevat survet avaldada.”

tanel.tammet@gmail.com


422 — KIMA TUVIK

kiima.tuvik@gmail.com


423 — TOMAŽ MARTIN JAMNIK

“I am a Slovenian who has been living in Tartu since 2017. During my career I worked for logistics companies, mainly in managing positions. Now I am retired. I was twice elected as a member of the city council in my hometown. I love Estonian bogs and playing golf.

Olen sloveen, elan Tartus aastast 2017. Oma karjääri jooksul olen töötanud logistikaettevõtetes, peamiselt juhtivatel kohtadel. Nüüd olen pensionil. Mind on valitud kaks korda oma kodulinna linnavolikogu liikmeks. Ma armastan Eesti rabasid ja golfi mängida.

If you’re foreigner like me, let’s join forces and make Tartu also our home.
Let’s share our homeland experience to make Tartu worth living in all respects.
Let’s discuss together and solve our issues to enjoy living in Tartu even more.
It’s time for Tartu and for us foreigners in it!”

tmjamnik@yahoo.com


424 — MARGUS PÄHN

margus.pahn@gmail.com


425 — ANDERS URBEL

“Olen elupõline tartlane, nüüdseks üle kümne aasta tegelenud messide korraldamisega Tartu messikeskuses ja läbi selle aidanud kaasa Tartu tutvustamisele ja ettevõtluse arendamisele. Kodulinna hea käekäik on mulle alati korda läinud ning mul on tahe anda sellesse ka oma panus.

Pean oluliseks, et Tartu saab head lennu- ja raudteeühendused, toetan avatud ja rahvusvahelist ülikoolilinna Tartut.

Kunsti- ja kirjanduslinn Tartu vajab kultuurikeskust just südalinna.

Tartu vajab trammi – koostöös riigi ja Euroopa tõukefondidega tuleb valmistada ette trammitaristu rahastamine.

Tartu linna tuleb juhtida läbipaistvalt, arukalt ja linnarahvast kaasavalt.

On Tartu aeg!”

56688003
anders.urbel@gmail.com


426 — ENN VALGMA

enn.valgma@gmail.com


427 — ERKKI LAANEOKS

“Olen pärit Järvamaalt, Tartu tõi ülikool ja seejärel lapsed, töökoht, elukoht jne. Tartu on tore linn ja soovin aidata edasi arendada. Minu fookusteemad on: keskkonnasäästlikkus, lastega seotud teemad ja kõrgharidus.

Linnas on vaja kõrgemate äri- ja eluhoonete piirkondi, aidates:
1) alandada eluaseme ja kommunaalkulusid
2) jätta rohkem ruumi rohealadele
3) vähendada transpordi vajadust
4) luua paremad eeldused kergliiklusele ja ühistranspordile
5) tõsta Tartu eriilmelisust
6) arvestada erinevate inimeste vajadustega
7) vähendada liiklusummikuid

Laste kasvatamine vajab väga head keskkonda — mõlema vanema kaasatust, vanemlusprogramme, laste huviringe, lastekaitse paremat toimimist. Kõrgharidus ja teadus on Tartu põhimootoreid. See mootor vajab head hoolt.”

53402784
laaneoks@ut.ee


428 — JAAN SÕRRA

“Olen Tartumaa põllumeeste liidu esimees juba 15 aastat. Varem ka talupidaja, millega nüüd jätkab minu poeg. Olin ka üle-eelmises volikogus, samuti olen olnud endise Laeva valla volikogu liige ja ka esimees.

Seoses valdade liitmisega on nüüd Tartu linnas ka olulise majandustegevusena põllumajandus (endine Tähtvere vald). Tartu volikogu vajab kandidaati, kes valdaks ka põllumajandusteemasid ja oskaks seista põllumeeste huvide eest.

Olen väga pikalt tegelenud ka kohaliku toidu propageerimisega ja osaline Maitsva Tartu ellu kutsumise juures. Nii see üritus, kui ka linna korraldatavad laadad on pisut kaugenenud kohalikust toorainest, seda suundumust tuleks muuta.”

56822775
jaan.sorra@gmail.com


429 — OLAF HENDRIK TAMM

“Lähen sellest aastast õppima Tartu ülikooli, paljud asjad elus on seetõttu muutumises, ning seetõttu otsustasin, et on aeg aktiivsemalt seista oma vaadete ning uskumiste eest. Õnneks jääb mu koduks jätkuvalt Tartu — linn mis on minu jaoks nii pea kui südamega.

Õppisin Katoliku koolis, kust sain kaasa südame oluliseks pidamise, ning seejärel Treffneri gümnaasiumis, kus veendusin, et teadmised viivad kaugele. Kandideerides Tartu volikokku püüan tegutseda kuulates südame häält ning tehes otsuseid peaga.”

olaftamm@gmail.com430 — GENNADI SUHHOV

“Olen Tartu venekogukonna vanem. 1999-2009 olin Tartu linnavolikogu liige. Olen 70 aasta vana. Läheme kohalikele valimistele tugeva programmiga. Seisame tasuta lasteaiatoidu eest!

gennadi.suhhov@mail.ru


431 — TAURI TAMPUU

Olen Tartu Ülikooli doktorant ja Tartu Ülikooli Ametiühingu liige.

Viimastel aastatel olen töötanud selle nimel, et kõrgharidus ja teadus saaksid jätkusuutlikult rahastatud. Kui oli vaja ühiselt seista teadusleppe (millega lubati teaduse riikliku rahastamise mahuks 1% sisemajanduse koguproduktist) täitmise eest, organiseerisin teadus- ja kõrgharidusvaldkonna töötajate ja tudengite esindusorganisatsioonide koostööd ning väljaastumisi (pöördumised, rahvaalgatus, piketid ja hoiatusstreik). Teadusleppe edukas kaitsmine (29. sept. 2020 otsustas valitsus tõsta teaduse rahastamist) sai võimalikuks vaid tänu laiapõhjalisele koostööle akadeemiliste töötajate ja tudengite esindusorganisatsioonide vahel.

Leian, et minu sünnilinn Tartu peab olem linn, kus kõigil on hea elada, õppida ja töötada. Seisan hea ühiskonna eest, mille aluseks on koostöö ning kus kõigil on võrdsed võimalused eneseteostuseks. Senine elukogemus on mind veennud, et kui sotsiaalset ja majanduslikku ebavõrdsust ei vähendata, ei ole ka keskkonnakriisi võimalik lahendada.

tauri.tampuu@ut.ee


432 — AAPO REITSAK

“Olen ringiga tagasi Tartus ja rõõmustan, et siin inimesed naeratavad. Loodan aidata, et kõik tartlased saaksid õnnelikult naeratada ja vajadusel muredest rääkida. Iga tartlase mure on sama suur. Pööran palju tähelepanu vaimsele tervisele ja loodan nende teemade teadvustamist edendada ka Tartus.”


53404507
reitser@gmail.com


433 — ARNO ARUKASK

“Elan Tartus juba 1972. aastast. Oma tööelus olen tegelenud erinevate valdkondadega nii inseneritöö, töökaitse kui ka õigusküsimustega ning eakate probleemidega. Olen korduvalt olnud Tartu Linnavolikogu liige. Kõrghariduse omandasin Eesti Maaülikoolis mehhaanikainsenerina. Lisaks lõpetasin kaheaastase kursuse leiutus- ja patendiõiguse erialal Tallinna Patendiinstituudis.

Töötasin Elva Metsamajandis peamehaanikuna, kus tegelesin ka aktiivselt töökaitse ja patendi- ning autoriõiguse küsimustega. 1992-1998 töötasin Eesti metsatöötajate Ametiühingus. Alates 1998. aastast kuni pensionilejäämiseni 2016. a. sügisel töötasin Eesti Ametiühingute Keskliidu Tartu osakonna juhatajana. Taasiseseisvumisest peale olen palju tegelenud tööõigusega, olen osalenud ametiühingu poolt erinevate seaduste eelnõusid ettevalmistavate töörühmade töös ja olnud EAKL õiguskomisjoni liige. Tartu Töövaidluskomisjoni liige olen juba 1997. aastast.

527877
arnoar@online.ee


434 — EVELIIS PADAR

“Olen hariduselt ühiskonnateadlane ja hingelt Suur-Tartu imperialist — Tartu on linn, kus lisaks jõele voolavad ka Elu ja Poeesia — see on see, mis Tartu juures köidab. Oma kireva ja muutuva kultuuri- ja vaimueluga on Tartu erakordne paik kogu Euroopas.

Ma olen kirglik vabaduse ja võrdsuse eest seisja ning üheks minu hingeteemaks on soo ja võimu suhted — täpsemalt naiste esindatus võimu juures ja võimu teostamine naise perspektiivi arvestades. Tartu on naise näoga linn, siin elab üle 10 000 naise rohkem kui mehi — naine peab olema linna planeerimisel ja poliitikate kujundamisel nähtav ja arvestatav.

Tahan ennekõike pöörata tähelepanu naiste ja tüdrukute vajadustele linnaruumis ja avalike teenuste tarbimisel alustades kasvõi näiteks sellest, et Tartu peaks olema esimene omavalitsus, mis pakub tasuta menstruaalhügieenivahendeid koolides, noortekeskustes jm avalikes ruumides.”

5232931
eveliis@gmail.com


435 — TOOMAS JÜRGENSTEIN

“Tulin 1982. aastal Pärnumaalt Tartu Ülikooli bioloogiat õppima ning mõningate pausidega olen siia jäänudki. Hiljem õppisin ka usuteadust. Töötan üle kahekümne aasta usundiõpetuse ja filosoofia õpetajana Hugo Treffneri Gümnaasiumis ja pean õpetaja tööd oma kutsumuseks. Poliitika on mulle pigem hobi, ehkki olen olnud ka Riigikogu liige ja töötanud päris pikalt Tartu Linnavolikogus.

Mõistagi on minu tähelepanu keskmes haridus ning meie tunnuslause „On Tartu aeg!“ tähendab mulle paljude Tartust pärit haridusideede reaalset rakendamist. See aga tähendab unistust, et Tartu aeg rakenduks laiemalt kogu Eestis ja leviks maailmas ka mujale!”

toomas.jyrgenstein@htg.tartu.ee