Volikogu

Volikogu on erakonna kõrgeim organ üldkogude vahelisel ajal. Volikogu moodustub erakonna juhatuse liikmetest (valitud SDE üldkogul 5. veebruaril 2022), Riigikogu fraktsiooni liikmetest, erakonna Euroopa Parlamendi esindajatest, erakonna Vabariigi Valitsuse liikmetest ning iga piirkonna valitud esindajatest.

Volikogu koguneb vähemalt neli korda aastas. Volikogu pädevuses on võtta erakonna nimel vastu poliitilisi otsuseid, kinnitada eelarve, erakonna osalusel sõlmitavad erakondadevahelised lepped, koostööpartnerid Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses. Volikogu esitab ettepanekuid ja seaduseelnõude algatusi erakonna Riigikogu fraktsioonile ja erakonda Vabariigi Valituses esindavatele ministritele ning täidab muid põhikirjast tulenevaid ülesandeid.