Ester Karuse: Robin Hood hoiab elu äärealadel

PiretRegionaalpoliitika

  • Sotside algatusel riigikokku jõudnud eelnõu peaks tagama maksutulu õiglasema jaotuse.
  • Tallinn ja Tartu ning nende lähipiirkonnad peavad leppima tulude vähenemisega.
  • Eelnõu võidakse vastu võtta juba lähiajal.

Saksa-ameerika filosoof Erich Fromm on öelnud: «Rikas pole mitte see, kel on palju, vaid see, kes palju annab.» See mõte meenus, kui sotsiaaldemokraatide eestvedamisel jõudis riigikogu menetlusse seaduseelnõu, mis pöörab tähelepanu omavalitsustele, kus suurem eakate inimeste osakaal, ning mis näeb ette, et jõukamad linnad ja vallad annavad selleks mõnevõrra suurema panuse. Rahvakeeli on selle nimeks saanud Robin Hoodi eelnõu.

Mul on hea meel, et eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise ja loodetavasti saame ta veel sellel kuul heaks kiita. Endise Valga vallavanemana ja Kagu-Eestist valitud saadikuna leian, et see suurendab äärealade omavalitsuste eelarvet ja aitab hoida elu maapiirkonnas, kus elanikkond väheneb ja vananeb. Mõistan ka Tallinna ja Tartu ning neid ümbritsevate omavalitsuste nurinat, kuid sealsed juhid peaksid tajuma ka suuremat pilti.

Eestis on regionaalne ebavõrdsus lubamatult suur, kahe kümnendi jooksul on väljaspool Harju‑ ja Tartumaad elanike arv vähenenud umbes viiendiku võrra. Ligi kolmandiku on kahanenud laste ja tööealiste osakaal, samal ajal on kasvanud üle 65‑aastaste arv.

Samuti on maakonniti palkade erinevus suur ja see vahe ei ole 20 aastat kahanenud. Kõrgepalgalised töökohad ja jõukus on koondunud Harjumaale ning Tartu piirkonda.

Seetõttu on omavalitsuste võimekus arendada teenuseid ja elukeskkonda väga erinev. Me ei saa lubada, et väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi peavad omavalitsused rahapuudusel sulgema koole, lasteaedu ja raamatukogusid. Inimesed vajavad igal pool Eestis samaväärseid kohalikke teenuseid. Nende pakkumine ei tohi sõltuda omavalitsuse asukohast või suutlikkusest. Seda ei saa lubada ka põhiseaduse sotsiaalriigi põhimõte. Me ei või kõrvalt vaadata, kuidas äärealadel ja ka mõnes maakonnakeskuses elu hääbub ning noored kolivad mujale.

Eelnõu ei ole imerohi, kuid aitab ebavõrdsust leevendada. Seda peaks tegema tasandusfond, kuid kuna riigieelarve on suures defitsiidis, ei ole võimalik selle tulude arvelt fondi suurendada. Seetõttu näebki eelnõu ette tulumaksu ümberjagamise, millega suurendame vähem tulukate omavalitsuste tulusid. Samal ajal ei kärbita edukamate omavalitsuste reaalseid tulusid, vaid tulevikus laekuva tulumaksu kasvutempot.

Järgmisest aastast suurendatakse järk-järgult residendist füüsilise isiku riiklikult pensionilt eraldatavat tulumaksuosa ja vähendatakse neile muust maksustatavast tulust eraldatavat tulumaksuosa, kuni 2027. aastaks on mõlemad võrdselt 10,23 protsenti füüsiliste isikute brutotulust. Sellega tõstame suurema eakate osakaalu ja väiksema tööealiste keskmise sissetulekuga omavalitsuste tulusid ning tagame neile laiapindsema tulubaasi kasvu.

Peale selle nähakse muudatusega kaotavatele omavalitsustele ette tulubaasi vähendamise aastane lagi, näiteks tuleval aastal ei saa ühegi omavalitsuse tulumaksu laekumise kasvu vähendamine olla üle 1,5 protsendi. Seda ületav vähendamine kompenseeritakse perioodil 2025–2035. Nii jaotub tulubaasi ümberkorralduse tegelik mõju 11 aastale. Tegu on olulise regionaalpoliitilise sammuga, et ka väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi oleks heal tasemel teenused.

Valga vald on nende muudatuste puhul üks suuremaid võitjaid. Tuleval aastal suureneb valla eelarve 232 000 ja 2026. aastal rohkem kui poole miljoni võrra. 2029. aasta kasv on koguni üle 900 000 euro. Südamest loodan, et vallajuhid kasutavad lisaraha targalt ja elanike huvidest lähtuvalt. Esmajoones tuleks loobuda plaanist sulgeda kodutute loomade varjupaik. Pikemas vaates kasutaksin lisaraha laste heaolu tõstmiseks, olgu selleks siis haridusse ja huviringidesse panustamine või uute mänguväljakute rajamine.

Kuigi Eesti majandusel ei ole praegu parimad ajad, kuulume kõrge inimarengutasemega riikide hulka. Koos jõukuse kasvuga on loodetavasti muutumas ka meie mõttelaad ja hoolitseme ikka rohkem nõrgemate eest. Seda nii üksikisiku kui ka omavalitsuste tasandil.

Ester Karuse: Robin Hood hoiab elu äärealadel