Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo kõne sotside üldkogul

Ann VaidaE-Eesti, Ettevõtlus, Majandus

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo kõne Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogul:

Head erakonnakaaslased, mul hea meel ja suur au seista täna siin Teie ees! Ja ma saan rõõmuga tõdeda, et meil on õnnestunud teha Toompeal kuuldavaks sotsiaaldemokraatlikud põhimõtted ja väärtused, millega arvestatakse täna riiklike poliitikate kujundamisel. Võiks öelda, et nii nagu majandus on saanud paisu tagant lahti, nõnda ka sotsid tänases valitsuses, kes saavad viimaks oma lubatud poliitikat ellu viia, sealhulgas majandusarengu edendamisel ja meie kõigi heaolu tõstmisel.

Sotsid on Eesti majandusarengu ning ettevõtluse edendamiseks viinud läbi suure osa tegevustest, mis said valijatele 2015. a Riigikogu valimisteks lubatud, ning järgnevate kuude jooksul on meil võimalik panna ilus punkt käesolevale valitsemistsüklile, mida saab pidada vägagi edukaks. Mis kõige olulisem, me oleme ajanud Eestile vajalikku poliitikat ja teinud õigeid asju. Selle kinnituseks on majanduse hea tervis, kui vaadata majanduskasvu näitajat, töötusemäära, kasumeid ettevõtlussektoris või tööstustoodangu mahtu. Meie õigete tegude tunnistuseks on ka positiivne tagasiside ettevõtetelt. Sotside eestvedamisel on ellu kutsutud uued programmid ja meetmed, mis on andnud inspiratsiooni erasektorile, olgu selleks riigi toetatud üürimajad, ettevõtete digitaliseerimine või paljuräägitud Viimase Miili meede. Need uudsed algatused on ajendanud pankasid ja ettevõtjaid võtma riigilt eeskuju ning vaatama ümber oma ärimudelid. Head sõbrad, me peame olema uhked saavutatu üle, kuid sellegipoolest tuleb seada ambitsioonikad eesmärgid järgnevateks aastateks, mis ennekõike lähtuvad sotsiaaldemokraatlikest põhimõtetest.

Majanduse vallas tähendab see ennekõike eelduste loomist ja sealhulgas riiklikku tuge täiendava jõukuse loomiseks Eestis. Kuid seda tuleb teha tingimustel, et loodavast rikkusest saaks osa enamus, mitte priviligeeritud vähemus. Samas peame meeles pidama, et areng ei seisne vaid majanduskasvu tagamises, vaid ka sotsiaalsete kitsaskohtade nagu vaesuse ja tõrjutuse kõrvaldamises ja seeläbi laiemas vaates kõigi inimeste heaolu tõstmises. Seeõttu ei sobitugi sotsiaaldemokraatlikud väärtused indiviidikeskse ‘las minna’ ohjeldamatu turumajandusega. Vastupidi, meie eesmärgiks peab olema seista ühiskonna kui terviku huvide eest ja millest lähtuvalt tuleb teha poliitilised valikud, olgu laual otsustamiseks väljatöötatav alkoholipoliitika, välistööjõu lubamine riiki või muu ühiskonda puudutav küsimus.

Millised oleksid ja peaksid olema sotside peamised väärtused, mille eest seista ja millele rõhuda täna ja tulevikus? Esiteks, me ei saa üle ega ümber targa majanduse poole liikumisest, mis vajab investeeringuid meie oma inimestesse. Äärmiselt oluline on elukestev ümber- ja täiendõpe fookusega teadmistel ning oskustel, mida tänane ja tuleviku-majandus vajavad. Samamoodi on vajalik meelitada ajusid välismaalt ning panustada innovatsiooni – nii tootmisprotsesside digitaliseerimisse kui ka uute ja kallimate toodete arendamisse. Me oleme teinud suuri pingutusi Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmiseks ja astunud selleks samme, mida Eesti taasisesesvumise perioodi jooksel ei ole tehtud, olgu selleks tööstuspoliitika kujundamine aastani 2030 või täiesti uutel alustel tootearendusmeetme väljatöötamine.

Teiseks, ajalooliselt on sotsiaaldemokraatia nurgakiviks olnud õiglasema ühiskonna ülesehitamine, mille nimel oleme aastaid võidelnud. Arvestades sotsiaal-majanduslikku kihistumist, mille osas me rahvusvahelisel areenil ei paista silma heas valguses, on meie ülesandeks vähendada sissetulekulist ja varalist ebavõrdsust, sealhulgas tegeleda soolise palgalõhe küsimusega. Võitlusvahenditeks olgu meil selleks maksupoliitilised meetmed või töötajate positsiooni tugevdamine ettevõtetes ja laiemalt majanduses. Niisamuti ei saa me taganeda sotsiaalkaitse ning kriitiliselt oluliste avalike teenuste pakkumisest, mida on pakkunud näiteks ettevõtjad riigireformi osana. Selline arusaam, mis lähtub kitsarinnalisest majanduslikust efektiivsusest ehk õhemast või lausa lammutatud heaoluriigist, ei sobitu väärtustega, mille eest me seisame riigi valitsemises. Päeva lõpuks osutub erastamine ja mitmete avalike teenuste delegeerimine erasektorile meie kõigi jaoks kordades kallimaks, rääkimata kaasnevast demokraatiadefitsiidist.

Kolmandaks on kestliku majanduse ja Eesti riikluse püsimise alustalaks turvaline ning kvaliteetne elukeskkond. Me ei hoia oma inimesi ja ettevõtteid siin Eestis, kui riik ei suuda tagada kvaliteetset haridusteenust ja kultuuripärandi, sealhulgas eesti keele säilimist ning elujõulisust. Niisamuti ei saa mööda minna hästi toimiva taristu arendamisest, et Eestis oleks võimalik edukalt ettevõtlusega tegeleda. Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks ehitamise vajaduse küsimuses ei ole ilmselt palju kõhklejaid. Ka lennuühenduste avardamine, elamufondi kaasajastamine ning digitaalse taristu viimine uuele tasemele on ja jäävad sotsiaaldemokraatliku majanduspoliitika keskseteks osisteks.

Kõigi kolme põhiväärtuse eest seismine eeldab kindlakäelist valitsemist ja tugevat sotsiaaldemokraatlikku riiki kui eestvedajat, kaitsjat ning partnerit erasektorile. Head erakonnakaaslased, me oleme suutnud tõestada, et riiki ning majandust ei ole võimalik üles ehitada vaid parempoolse ideoloogiaga. Vastupidi, kõik märgivad viitavad sellele, et me oleme jõudnud uude ajajärku oma arengus, kus tänased väljakutsed nii valitsemises kui ka majanduses ei ole lahendatavad õhema riigi või läbiproovitud eelmiste valitsuste poliitikatega. Kui me tahame lõpuks Skandinaaviamaadele järele jõuda, peame toimetama nii, nagu seda on teinud ja teevad meile eeskujuks olevad Põhjamaad – see tähendab, juhindudes eelmainitud sotsiaaldemokraatlikest põhimõtetest ja väärtustest.

Head sõbrad, tänan teid pühendumuse ning tehtud töö eest parema ja edukama Eesti riigi ülesehitamisel, kus meil kõigil oleks hea elada. Ja tunnustagem üksteist julguse eest väljendada oma mõtteid ning seista oma väärtuste eest kaljukindlalt. Soovin meile kõigile jõudu-jaksu ning edu eesolevateks valimisteks. Tänan teid!