HAAPSALU – UUTE VÕIMALUSTE LINN

HEA, AVATUD VALITSEMINE

Vähem on rohkem – vähendame linnavalitsuse ametnike arvu ja valitsemiskulusid viiendiku võrra.

Kodanike arvamus on tähtis – me ei võta vastu otsuseid tagatoas, me kutsume huvigruppide esindajad töömeeskondadesse ja korraldame avatud arutelusid interneti vahendusel.

Avame volikogu komisjonid! Anname seal hääleõiguse ka neile asjatundlikele inimestele, kes ei ole volikogu valitud liikmed.

Moodustame linnavolikogu komisjoni staatuses noortevolikogu ning väärikate volikogu.

Eraldame igale kohalikule küla- ja asumiseltsile nende oma maksutulul põhineva eelarve, millega nad saavad ise ajada kohalikku asja – teha heakorratöid, korraldada kultuurielu, noorsootööd või muud, mis on kohalikele oluline.

Toetame kohalike kogukondade algatusi kohapeal ise teenuseid pakkuda.

Vähem bürokraatiat – vaatame kriitiliselt üle mitmesugused omavalitsuses kehtestatud reeglistikud ja jätame alles vaid hädavajaliku, et meie ühine raha ausalt ja asjalikult kasutatud saaks.

Ükski ettevõtmine ei tohi takerduda veniva planeeringu- või loataotlusprotsessi taha. Haapsalu volikogu ja linnavalitsus toimetavad ise operatiivselt ja aitavad kaasa, et kiiresti sujuks suhtlus ka riiklike ametkondadega.

Teeme tihedat koostööd nii Lääne-Nigula, Vormsi kui ka Lääneranna vallaga, planeerides  ühiselt piirkonna arengut ja hariduselu, korraldades ühistransporti ning kultuuri-  ja spordiüritusi.

ETTEVÕTLIKUD INIMESED JA HEA TÖÖ

Tervisemajanduse edendamiseks:

 • Teeme kõik selleks, et Haapsalu oleks parim paik enda ravimiseks ja tervise taastamiseks;
 • Muudame Haapsalu kõige invasõbralikumaks linnaks – teeme kõik kõnniteed ja sissepääsud ratastoolis ja lapsevankriga liiklejaile mugavaks ja töötame raudtee taastamise heaks;
 • aitame igati kaasa Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse ja TLÜ Haapsalu kolledži juures tegutseva Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse tegevusele;
 • suurendame hooldekodu- ja hooldusravikohtade arvu.

Kasutame paremini ära oma mereäärse asukoha:

 • Aitame kaasa merespordikooli tegevusele;
 • teeme supelrannad korda;
 • rajame Haapsallu kalaturu;
 • teeme Haapsalu holmid inimestele lahti.

Muudame Haapsalu veelgi ligitõmbavamaks turismikeskuseks:

 • Toetame ettevõtmisi, mis pikendavad turismihooega, arendavad mereturismi ja panevad aluse uutele  mitmekesistele turismiteenustele;
 • Aitame kaasa väikesadamate arengule – nagu Puise ja Kiideva, saavutame Haapsalu sadamate omavahelise koostöö.

Rohkem tööstust, sest tootmine loob tasuvaid töökohti:

 • arendame edasi Uuemõisa tööstusala;
 • võtame Kiltsi lennuvälja taaskasutusse nii, et seal oleks võimalik luua uusi töökohti;
 • abistame alustavaid ettevõtjaid jõu ja nõuga , aitame neil leida ettevõttele sobiva asukoha ja töötajad ning rajada taristu.

Toetame uute kodude rajamist, ehitades selleks välja vajaliku taristu ja astudes kõik linnapoolsed sammud nii kiirelt ja lihtsalt, kui vähegi võimalik.

Ehitame riigi munitsipaalelamispindade programmi toel uusi kortereid.

Aitame kaasa kiire interneti toomisel koju ja kontorisse viimase miili programmi abil.

HOITUD LAPSED JA TOETATUD NOORED

Rohkem rahvaalgatust  – koolitame koolide ja lasteaedade hoolekogude liikmeid ja soodustame igati hoolekogude aktiivset tegevust.

Anname linna omanduses olevad ruumid kultuurimajas ja koolides huvitegevuseks  tasuta kasutamiseks.

Loome suvise valverühma igasse lasteaeda.

Laiendame Uuemõisa Lasteaed-Algkooli tegevust mõisahoones, et heas keskkonnas saaks kasvada tänasest rohkem lapsi.

Seisame selle eest, et lasteaiatöötajate palk oleks õpetajate alampalgaga vähemalt võrdne.

Korraldame koostöös ettevõtjatega lastele suviseid töölaagreid.

Toetame vähekindlustatud peresid lastelaagrite eest tasumisel.

Suuname riikliku toetuse senisest enam loodus- ja tehnikaalasesse huviharidusse.

Tasume õpilaste õppereiside korraldamise projektide omaosaluse linnaeelarvest.

Toetame füüsiliste erivajadustega õppuritele kohandatud keskkonna loomist kõigis Haapsalu koolides.

AKTIIVNE KULTUURI – JA SPORDIELU

Toetame tänaste spordiklubide, -koolide ja- ühenduste tegevust, tagades neile stabiilse ja läbipaistva rahastuse linnaeelarvest.

Panustame vahendeid talvise kultuurielu elavdamiseks, et toimuks rohkem kohalike elanikke kaasavaid kultuurisündmusi.

Kutsume uuesti ellu Haapsalu kunstnike aastanäituse ja aitame asutada Haapsalu kunstnike maja Haapsalu kunstikooli juurde.

Võtame tööle koordinaatorid kunsti/kultuuri- , spordi-, noorsootöö-, kogukondade arengu ja hariduse koordineerimiseks.

Loome avatud veebikeskonna kõigi huviürituste sünkroniseerimiseks.

Korraldame ühistransporti nii, et kõik saaks käia sportimas, kultuuri nautimas ja huvitegevustes osaleda.

Toetame huvikoolide laienemist küladesse – õpetaja tuleb võimalusel kohale õpetama.

Loome koostöös naaberomavalitsustega “mobiilse raamatukogu” küladesse käima.

Aitame spordiklubidel korraldada rahvale huvi pakkuvaid spordivõistlusi.

TERVE ELUKAAR  JA VÄÄRIKAS VANANEMINE

Ehitame pärast  uue põhikooli valmimist praeguse põhikooli hoone riigi abiga ümber  koduhooldust ja eneseabi võimaldavaks üürikoduks.

Korraldame võimalikult palju avahoolekannet, kaasates kogukondi  – inimene peab saama võimalikult kaua väärikalt oma kodus elada.

Jätkame elukestva õppe pakkumist väärikatele.

Aitame kaasa perearstide ja -õdede koostööle sotsiaaltöötajate ja TLÜ Haapsalu kolledžiga tervislike eluviiside levitamiseks, terviseriskide ennetamiseks ja haigusjärgseks hoolduseks.

TURVALINE ELUKOHT

Toetame ühise elukeskkonna korrastamise rahvaalgatusi.

Pikendame Haapsalu bussijaama lahtioleku aegu – bussi peab saama alati oodata soojas.

Korraldame tasuta ühistranspordi kuni 18-aastastele lastele ja üle 60-aastastele.

Osaleme aktiivselt regionaalsete ühistranspordikeskuste tegevuses, eriti arvestame laste ja vanemaealiste liikumisvajadustega.

Vähendame linnale kuuluvate ettevõtete tehnovõrkude liitumistasusid.

Tagame turvalise teekonna kodust lasteaeda ja kooli, valgustades bussipeatused, ülekäigukohad ja vajalikud teelõigud kõikjal.

Toetame Haapsalu-Parila kergliiklustee rajamist.