Rapla KOV 2017 programm

MAJANDUSARENG:

Loome Raplasse maamajanduse arengu soodustamiseks ettevõtluse inkubaatori, mis pakub ettevõtlusalaseid valikursusi ka gümnaasiumidele.

Suurendame Rapla valla tulubaasi ja elanike arvu läbi pealinnas tööl käivate ja ennast sinna sissekirjutanutele Tallinnas tasuta ühistranspordi pakkumise juhul, kui nad kirjutavad ennast tagasi Raplasse sisse.

Arendame Rapla vallas välja lairiba ühenduse võrgu, mis soodustab inimestel kaugtöö tegemist.

Alustame ettevalmistusi loomaks Raplasse tänapäevast tehnoparki, kus oleks nii võimekus sisse seada 3D printerite park kui ka toota tuule-ja päikeseenergiat ning tegeleda rohelise energia arendusega.

Elamuturu hoogustamiseks ehitame üüripinnad, mida oleks võimalik pakkuda noortele spetsialistidele.

Koostöös kohalike ettevõtete ja lähivaldade haridusasutustega pakume inimestele ümberõppe võimalusi, et inimesed leiaksid endale töö ja ettevõtted tööjõu.

Loome Rapla valla tutvustusmeeskonna, mis tegeleb nii meie valla tutvustamisega väljaspool Eestit kui investeeringute ligi meelitamisega.

Alustame koostöös riigiga kodanikupalga pilootprojekti ettevalmistusi, et Rapla vallast saaks esimene koht Eestis, kus katsetataks kodanikupalka.

Koostöös kohalike elanikega pakume võimalust olla ise teenusepakkuja autojuhtina inimestele transpordi pakkumisel, mis tagab efektiivsema ühenduse Rapla valla alevikes ja külades.

Tagame kogu valla territooriumil sotsiaalteenuste kättesaadavusse.

SPORT JA KULTUUR:

Kohalik omavalitsus peab innustama, nõustama ja abistama kodanikuühiskonda.

Korraldame Rapla valla päevad iga-aastaselt erinevates osavaldades tõstmaks suure valla ühtsustunnet.

Tagame Rapla valla lastele võimaluse tegelda kunstiga. Rajame Rapla valda üldkasutatava kergejõustiku staadioni.

Korrastame Rapla vallas asuvad discgolfi väljakud ning rajame uusi väljakuid.

Ehitame Raplasse multifunktsionaalse miniarena, mis soodustab harrastajate võimalusi spordi tegemiseks.

Arendame Rapla skateparki võimalusi ning loome Rapla Noortekeskuse juurde virtuaalspordikeskuse.

Renoveerime Rapla kiriku valgustuse.

VALITSEMINE:

Kõik asjad peavad saama kohapeal aetud. Internet ja kohalik osavald või teeninduspunkt on need kohad, kust inimene peab saama vajaliku info ja teenuse.

Otsused peavad olema langetatud võimalikul madalal tasandil, mille teostamiseks suurendame külavanemate rolli.

Kutsume laua taha spetsialistid ja huvigrupid.

Oluline on teada inimesi, kes võivad mingi kindla küsimuse lahendamisel abiks olla.

Kasutame omakandi rahva ja ka suveelanike vaimset ressurssi kohalike probleemide lahendamiseks.

Vajadusel loome selleks spetsialistidest ja huvigruppidest koosnevaid töögruppe.

Kaasame valla juhtimisse nii Raplamaa Noortekogu kui ka eakamate kodanike ühendused.

Vaatame kriitiliselt läbi omavalitsuste endi poolt kehtestatud reeglistikud ja korrad.

Rakendame vaid hädavajalikku bürokraatiat, mis on vajalik kohaliku võimuga suhtlemiseks ning avaliku raha ausaks ja asjalikuks kasutamise