Tervishoiuteenuste rahastamisotsuste tegemine muutub kiiremaks

Ann VaidaTervishoid

Valitsus kiitis heaks tervishoiuteenuste rahastamise aluseks oleva määruse, millega täpsustatakse teenuste, sh ravi- ja diagnostikaviiside ning haiglaravimite rahastamise kriteeriume ning menetlusprotsessi. Muudatuse eesmärk on kiirendada uute raviviiside ja ravimite jõudmist haigekassa rahastatavate teenuste hulka.

Kui seni on haigekassa esitanud ettepanekud rahastatavate teenuste loetelu muutmiseks üks kord aastas, siis edaspidi saab loetelu täiendada vajadusel ka sagedamini. Lisaks nähakse ette võimalus menetleda taotlust uuesti, kui taotleja esitab ravimeetodi või ravi meditsiinilise efektiivsuse või kulutõhususe kohta täiendavaid andmeid.

„Haigekassa rahastatavate teenuste ja ravimite loetelud täienevad iga-aastaselt vastavalt ravivõimaluste laienemisele ja haigekassa rahalistele võimalustele. Samas tuleb elus ette olukordi, kus abivajajal on vajalikku ravi või ravimit vaja kiiremini kui senine menetlusprotsess on seda võimaldanud ja bürokraatia ei tohiks siin saada takistuseks,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

“Muudatuste eesmärk on kiirendada ja lihtsustada uute ravi- ja diagnostikaviiside ning haiglaravimite jõudmist haigekassa rahastatavate teenuste loetellu. Lisaks saame nii muuta menetlusprotsessi senisest paindlikumaks ja otsustusprotsessi inimestele arusaadavamaks.“

Määrusega kaasajastatakse haigekassa rahastavate tervishoiuteenuste rahastamiskriteeriume, taotluste hindamistingimusi ning kirjeldatakse senisest selgemalt taotluste menetlemise protsessi. Otsuste tegemisel võetakse aluseks tervishoiuteenuse meditsiiniline efektiivsus, kulutõhusus, abivajajate arv ja kooskõla riigi tervishoiupoliitika ning haigekassa rahaliste võimalusetega.

Samuti luuakse määrusega haigekassa juurde nõuandev komisjon, mille ülesanne on teha haigekassa juhatusele ettepanekuid tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks. 13-liikmelisse komisjoni hakkavad kuuluma sotsiaalministeeriumi, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Tartu Ülikooli, Terviseameti ja Eesti Haigekassa esindajad ning ministeeriumi koosseisuvälised erialanõunikud.

Määrus jõustub üldises korras. Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni esimene koosolek toimub juuli lõpus.