KOV 2017 programm

SDE valimisprogramm

SDE PROGRAMM 2017. AASTA KOHALIKE OMAVALITSUSTE VALIMISTEKS

VÕIMALUSTE LINN, VÕIMALUSTE VALD!

15. oktoobril valivad Eesti inimesed linnadele ja valdadele uued volikogud uue territorriaalse jaotuse alusel.

Eelseisva nelja aasta jooksul peavad uued omavalitsused tõestama oma elujõudu ja tõhusust. Sotsiaaldemokraatidele on esmatähtsad inimesed, nende heaolu ja nende võimalused. Meile on esmatähtis, et kõigi linnade ja valdade elanike jaoks paraneks omavalitsuste poolt pakutavate avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus. Samuti peavad omavalitsused tagama inimestele vahetu võimaluse rääkida kaasa oma linna või valla juhtimises.

Valitsuses seisame jätkuvalt hea selle eest, et omavalitsustel oleks piisav tulubaas neile pandud ülesannete täitmiseks.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond ei pea tekkivat omavalituste kaarti ideaalseks. Oleme jätkuvalt seisukohal, et rida omavalitsuste probleeme vajab lahendamist just maakonna tasemel ning et vaid elujõuliste ja arenevate keskustega omavalitsused ja nende ühistegevus pakuvad riigivõimule arvestatavat partnerlust kohalike huvide eest seismisel.

Sellest tulenevalt on meile tähtis tänaseks väljakujunenud maakondliku sotsiaal-kultuurilise identiteedi hoidmine koos omavalitsuste koostöö jätkumisega. Maakonnalinnad peavad tõmbekeskustena üle võtma mitmed ülesanded, mille täitmine on oluline ka naaberomavalitsuste jaoks. Üleriigilised omavalitsusorganisatsioonid peavad saama tasakaalustavaks jõuks keskvalitsusele.

Me leiame, et ka edaspidi peavad riigi poolt pakutavad teenused olema kättesaadavad vähemalt maakonnalinnades. Eesti jaotamine mitmeid maakondi ühendavaiks arengu– ja haldusregioonideks peab olema loomulik protsess ega tohi vähendada maakondade ja maakonnalinnade osatähtsust.

 1. HEA VALITSEMINE

     Loome üksikisikutele ja kogukondadele võimaluse rääkida  kaasa kohaliku elu korraldamisel.   

 • Ühinevad omavalitsused saavad olema oluliselt suuremad ja koosnema paljudest kogukondadest. Tagame igas omavalitsuses inimestele kaasarääkimise ja kohaliku elu korraldamise võimalused, algatades ja toetades osavaldade, kogukonnakogude, asumiseltside ja asumivanemate tegutsemist. Toetame asumiseltside tegevust ka suuremates linnades ja pealinnas.
 • Kõik asjad saavad kohapeal aetud. Et inimene ei peaks minema kaugele keskusesse ametnikku otsima, osutame teenuseid ja korraldame kohtumisi ametnikega ka endistes vallakeskustes ja teistes väiksemates keskustes. Internet ja kohalik osavald või teeninduspunkt on need kohad, kust inimene saab vajaliku info ja teenuse.

      Võimalikult palju otsuseid langetame kohalikul tasemel, suurendame kogukonnateenuste osakaalu.              

 • Omavalitsuste ühinemisel ei tohi kohaliku elu korraldamine nihkuda kuhugi Kõik, mis vähegi võimalik ja mõistlik, tuleb otsustada ja lahendada kohalikul tasemel.
 • Kohalik asumiselts, kogukonnakogu või osavald otsustab ise igapäevaelu asjad. Eraldame neile ka vahendid heakorra tagamiseks, kultuurielu või noorsootöö korraldamiseks, et iga summat ei peaks minema suurest vallast või linnast taotlema.
 • Kogukonnad saavad ka ise olla teenuspakkujad. Kui kohalik vabaühendus või äriühing on võimeline kultuuri- või sotsiaaltööks või heakorratöödeks, siis sõlmib linn või vald temaga vastava lepingu ja kohalik rahvas saab ise vajalikke töid korraldada.
 • Kutsume laua taha spetsialistid ja huvigrupid. Oluline on teada inimesi, kes võivad mingi kindla küsimuse lahendamisel abiks olla. Kasutame omakandi rahva ja ka suveelanike vaimset ressurssi kohalike probleemide lahendamiseks. Vajadusel loome selleks spetsialistidest ja huvigruppidest koosnevaid töögruppe.

      Rakendame asjaajamisel ja kodanike kaasamisel kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi.

 • Kasutame konkreetsete küsimuste lahendamisel tänapäevaseid suhtlusvahendeid, sealhulgas suhtlusvõrgustikke.
 • Võimalusel korraldame kaasaegsete kanalite kaudu kohalikke rahvaküsitlusi.
 • Kasutame elektroonilisi keskkondi (näiteks Volis) otsuste langetamiseks.
 • Teeme volikogu istungitest internetiülekande.

      Viime bürokraatia miinimumini.

 • Vaatame kriitiliselt läbi omavalitsuste endi poolt kehtestatud reeglistikud ja korrad. Rakendame vaid hädavajalikku bürokraatiat, mis on vajalik kohaliku võimuga suhtlemiseks ning avaliku raha ausaks ja asjalikuks kasutamiseks.

      Osaleme omavalitsuste koostöös.

 • Peame omavalitsuste koostööd jätkuvalt oluliseks nii maakonna piires kui ka üle piiride. Teeme teiste omavalitsustega tihedat koostööd, seda eriti ühistranspordi, sotsiaalhoolekande, kultuuri ja spordi valdkonnas.

 

Lähtume kaasava valitsemise ja kaasava eelarve põhimõtetest.     

 • Igal aastal saavad inimesed rahvahääletusel ise otsustada, kuidas kasutada kindlat summat linna või valla eelarvest.

Avalikkusele tuleb regulaarselt aru anda.

 • Suurendame ametnike avaliku aruandluse kohustust. Linna või valla infolehest, koduleheküljelt või maakonnalehest saab regulaarselt lugeda omavalitsuse tegemistest.

      Kuulame noori ja eakaid omavalitsuse elu korraldamisel.

 • Moodustame volikogu juurde noortevolikogu ja väärikate volikogu, mis on linna- või vallavolikogu komisjoni staatuses.
 1. ETTEVÕTLIKUD INIMESED

     Toetame kohalike eestvedajate, kogukondade, kodanike ja ettevõtete algatusi.

 • Kui ettevõtlikud inimesed ei saa tegutseda, siis ei ole kasu ühestki tublist ametnikust. Kogu omavalitsuse idee ja mõte seisneb inimeste tegevuse toetamises ja abistamises ning ühistegevuse ja ühise eluruumi korraldamises. Ükskõiksus ja tõrjumine ei ole meie linnas ja vallas sallitud!

      Abistame ja innustame inimesi organiseerumisel.

 • Mida aktiivsemad on kohalikud inimesed – asumiseltsid ja külaseltsid, kultuuriseltsid või huvigruppide MTÜd, küla- ja alevivanemad – seda suurem on lootus arengule. Kohalik omavalitsus innustab, nõustab ja abistab seltsi, seltsingu või MTÜ asutamisel ja arendamisel.

      Loome soodsa keskkonna tegutsemiseks ja elukoha sisseseadmiseks.

 • Meie valla ja linna võimalused on laialt teada ja reklaamitud. Teed ja asulad on korras ja turvalised, pakkuda on nii tööd kui eluruumi, nii lasteaiakohta kui head kooli, korralikke sportimistingimusi ja võimalusi lüüa kultuurielus kaasa.
 • Linna- või vallavalitsus toetab uusasukaid elukoha leidmisel ja kodu ehitamiseks vajaliku taristu rajamisel.

      Koostöös teiste omavalitsustega korraldame kohalikku arengut toetavat nõustamist.

 • Ettevõtja ja kohalike seltsitegevuse edendaja saab alati asjaliku nõu kas linna- või vallavalitsusest või maakondlikust arenduskeskusest.

      Moodustame ettevõtluse ja omaalgatuse tugifonde.

 • Kui ettevõtmise juures, mis on algatatud uute töökohtade või avaliku hüve loomiseks, jääb puudu omafinantseeringust, siis võib alati pöörduda omavalitsuse poole ja abi küsida. Võimaluse korral linn või vald toetab seda algatust.

      Ühineme munitsipaaleluruumide programmiga ja viimase miili programmiga, toetamaks ettevõtlust

 • Omavalitsus kasutab ära kõik võimalused, et edendada kohalikku ettevõtlust. Vajadusel ehitatakse uutele elanikele munitsipaalkortereid ja aidatakse tuua kiire internet koju ja kontorisse.

      Abistame ettevõtteid bürokraatiast läbimurdmisel.

 • Ükski ettevõtmine ei tohi takerduda venivasse planeeringusse või loa taotlemise protsessi. Omavalitsus teeb vajalikud toimingud operatiivselt ära ja annab ka head nõu, kuidas suhelda teiste ametkondadega.

      Abistame ettevõtteid arenguks vajaliku avaliku taristu loomisel ja korrastamisel

 • Avalikuks kasutamiseks mõeldud teed, trassid ja elektriinid pakuvad ettevõttele piisavalt võimalusi tegutsemiseks. Kui ettevõte taotleb abi riiklikust programmist, siis vajadusel tuleb omavalitsus talle appi taotluse vormistamisel.
 1. HOITUD LAPSED

      Tagame kodulähedase hariduse andmise.

 • Alusharidus ja algharidus peavad olema kodulähedased.
 • Koolivõrgu säilitamiseks süvendame koolide omavahelist koostööd ja rakendame innovatiivseid meetodeid kvaliteedi hoidmiseks ja õppetöö korraldamiseks.
 • Suurendame isiksuse arengule suunatud tegevusi koolihariduses.
 • Tagame erivajadustega õpilastele võimalikult kodulähedases koolis ja kohandatud keskkonnas hariduse andmise.

Tagame lastele võimalused mitmekülgseks huvitegevuseks.

 • Muudame huvitegevuse kättesaadavaks igale lapsele ja noorele. Rakendame täiel määral kultuuriministri poolt väljatöötatud huvitegevuse toetusprogrammi ja teeme huvitegevuse mitmekülgsemaks.
 • Toetame muusika-, kunsti- ja spordikoolide teket ja arengut omavalitsustes.

 

      Koolitame koolide ja lasteaedade hoolekogude liikmeid, soodustame hoolekogude aktiivset tegevust.

 • Hoolekogu on koht, kus kogukond saab otseselt kaasa rääkida koolielu korraldamises. Hoolekogu liikmed peavad olema targad ja teadlikud, esitamaks õigeid küsimusi ja ettepanekuid direktorile ning nõudmisi riigile või kohalikule omavalitsusele, kooli pidajale.

      Soodustame ja toetame riiklikult tunnustatud alternatiivpedagoogikat ja erakoole.

 • Mitmekesisus haridusmaastikul on teretulnud ja väärib toetamist. Iga laps peab saama just tema loomule omase hariduse.

      Lasteaiakohtade puudujäägi vähendamiseks rakendame paindlikku lastehoiukorraldust, tehes koostööd kogukondade ja ettevõtetega.

 • Toetame lastehoiu korraldamist kogukonnateenusena või erateenusena, seda eriti olukorras, kus omavalitsusel endal lasteaiakohti napib.

      Tagame koolitranspordi.

 • Laps peab mõistliku ajaga ja turvaliselt kooli saama. Omavalitsus korraldab vajadustele vastava koolitranspordi.
 • Transport peab toimima nii, et laps saaks osa ka teiste piirkonna koolide poolt pakutavast huvitegevusest.

      Tagame turvalise teekonna kodust lasteaeda ja kooli.

 • Igal lapsel on õigus turvalisele kooliteele. Valgustatud ja korras bussipeatused, ülekäigukohad ja kergliiklusteed ning turvalised teepeenrad annavad kindlustunde, et laps jõuab hommikul ilusasti kooli ja õhtul koju tagasi.

      Toetame lapse aktiivset suveaja veetmist.

 • Suvel töötamine on oluline osa õpilase töökasvatusest ja iseseisvaks inimeseks kasvamise protsessist. Toetame nii nõu kui jõuga ettevõtjaid õpilastele töövõimaluste pakkumisel ja suviste töölaagrite korraldamisel.
 • Toetame majanduslikes raskustes peresid vähemalt ühe lastelaagri eest tasumisel.

      Seisame selle eest, et lasteaiaõpetajate palk tõuseks vähemalt õpetaja alampalga tasemele.

 • Lasteaiaõpetajate töö on samaväärne kooliõpetaja tööga. Riik peab siin omavalitsustele appi tulema ja eraldama palkade ühtlustamiseks vajalikud rahalised vahendid.

      Töötame laste turvalisuse suurendamise ja riskikäitumise vähendamise nimel.

 • Lastega juhtuvate õnnetuste hulk nii kodus kui avalikus ruumis peab vähenema. Lapse enda valikud ei tohi talle õnnetusi tekitada. Tegeleme nii lapsevanemate kui laste teadlikkuse tõstmisega.
 • Tegeleme aktiivselt koolikiusamise vähendamisega.
 1. AKTIIVNE KULTUURI– JA SPORDIELU

      Kohalik omavalitsus on rahvakultuuri elujõulisuse tagaja

 • Tänased rahvamajad, külamajad ja kohalikud raamatukogud on nii kultuuriasutused kui ka kogukondliku võrgustiku hoidjad ja kandjad. Omavalitsuse territooriumi suurenemisel peab kohaliku rahva seniste kooskäimiskohtade – rahvamajade, kultuurikeskuste, noortekeskuste ja rahvaraamatukogude – elushoidmine ning toetamine olema kohaliku võimu hoole all.
 • Ükski isetegevusring, koor või ansambel ei tohi kaduda seepärast, et teda seni toetanud võim on kaugemale kolinud.
 • Leiame vahendeid kultuurielu elavdamiseks ja kultuuritöötajate palkade tõstmiseks.

       Terved ja aktiivsed inimesed on kohaliku elu suurim potentsiaal.

 • Toetame kohalike spordiklubide ja -koolide tegevust eesmärgiga suurendada sportimise kättesaadavust lastele, noortele ja erivajadustega inimestele. Tagame neile stabiilse ja läbipaistva rahastuse.
 • Tagame koostöös riigiga spordi- ja matkaradade ning spordiväljakute, ujulate ja võimlate korrashoiu ja arengut võimaldava rahastamise.
 1. TERVE ELUKAAR

     Tagame  igale elanikule turvatunde, et abi on käepärast nii terviseriskide kui sotsiaalsete hädade puhul.

 • Aitame kaasa perearstidele heade töötingimuste loomisele ja võtame rahvatervise omavalitsuse erilise hoole alla.

     Toetame perearstikeskuste ja pereõepunktide tegevust.

 • Soodustame perearstide ja pereõdede sujuvat koostööd sotsiaaltöötajatega tervislike eluviiside levitamiseks, terviseriskide ennetamiseks ja haigusjärgseks hoolduseks.
 • Toetame perearstikeskuste ja pereõepunktide tegevust. Samuti toetame perearstide ja -õdede transporti koduvisiitide paremaks korraldamiseks ning pakume vajadusel patsientidele transpordiabi.

      Tagame väärika vanaduspõlve.

 • Toetame ettevõtteid, mittetulundusühinguid ja vabatahtlikke ühendusi, mis osutavad koduseid hoolekandeteenuseid või pakuvad tervisespordi ja taastusravi võimalusi eakatele ning puuetega inimestele.
 • Toetame eakate, suurte perede, omastehooldajate ja patsientide ühenduste tegevust.
 • Rajame koduhooldust ja eneseabi võimaldavaid üürikodusid eakatele ja puuetega inimestele.
 • Rakendame kaasaegseid infotehnoloogilisi lahendusi ööpäevaringset kodust järelevalvet ja abi vajavate patsientide ja puuetega inimeste hooldamisel.

      Pöörame tähelepanu tervislikule toitumisele  

 • Kasutame kohalike tootjate toodetud ökoloogiliselt puhtaid toiduaineid lasteaialaste ja kooliõpilaste toitlustamisel. Levitame teadmisi tervislikust toitumisest.
 1. KVALITEETNE JA TURVALINE ELURUUM

       Oma valla või linna territooriumil peab iga inimene tundma ennast julgelt ja turvaliselt.

 • Kvaliteetne tänavavalgustus on oluline osa turvalisusest. Meie linnade ja asulate tänavad, bussipeatused ja ülekäigurajad on pimedal ajal valgustatud.
 • Elanikud ise on aktiivselt seismas oma elukoha turvalisuse eest. Omavalitsus toetab naabrivalvepiirkondade loomist ja toimimist.
 • Siseministeerium suurendab piirkonnakonstaablite arvu. Omavalitsus teeb konstaablitega tihedat koostööd, pakub neile tööruume, kaasab politseid kogukonnaüritustele ja toetab abipolitsei tegevust.
 • Valvekaamerad moodustavad olulise turvavõrgustiku. Koostöös politsei, eraisikute, ettevõtjate ja asumiseltsidega laiendame olemasolevaid ja rajame uusi turvakaamerate võrgustikke. Tagame turvakaamerate info hoidmise ja säilitamise.
 • Teeme politsei ja teiste organisatsioonidega koostööd, sealhulgas ennetavat selgitustööd, et vähendada koduvägivalda.
 • Toetame omavalitsuse territooriumil naiste varjupaikade ja nõuandlate ja tegevust.

      Kaunis kodupaik ja korras teedevõrk on iga linna, alevi ja küla uhkuseks.

 • Koostöös asumiseltside, korteriühistute ja teiste kodanikeühendustega tagame avaliku ruumi heakorra. Hoolitsetud ja korras platsid, parklad, pargid, kalmistud, tänavad, korrusmajade ümbrused, teed ja kergliiklusteed – need on meie kodupaiga visiitkaardiks, mis rõõmustavad kohalikke elanikke ja kutsuvad külalisi jälle tagasi.

     Ühistranspordi kvaliteetne korraldus tagab ligipääsu keskustele, koolidele, poodidele, perearstikeskustele ja tööandjatele.

 

 • Korraldame omavalitsuse sisese ühistranspordi nii, et esiplaanil oleksid inimeste igapäevase liiklemise vajadused. Eraldi arvestame laste ja eakate liikumisvajadusega. Osaleme aktiivselt regionaalsete ühistranspordikeskuste tegevuses.

      Aitame kaasa kodumajade ühendamisele teede ja tehnovõrkudega.

 • Ka hajaasustuse piirkonnas elavat peret toetab omavalitsus kas tee uuendamisel või vee-, elektri- ja internetiühenduse rajamisel.

      Majandame säästlikult.

 • Kasutame keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ja aitame kaasa nende levikule. Toetame keskkonnahoidliku mõtteviisi kujunemist.

Kokkuvõtteks

 1. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimised on erakordsed. Väga paljusid omavalitsusi ootab ees ühinemine, omavalitsused saavad juurde nii ülesandeid kui vahendeid. See on aeg, kus igaüks saab otseselt panustada oma elukoha käekäigu kujundamisse.

Sotsiaaldemokraatide programmi fookuses on:

 • HEA VALITSEMINE

Olukorras, kus omavalitsuslik elukorraldus muutub aina olulisemaks, peame meie, sotsiaaldemokraadid tagama igas omavalitsuses hea valitsemise. Kogukondlik kaasatus, hoolivus, ausus ja avatus, professionaalsus ja läbipaistvus on väärtused, mille eest me järjekindlalt seisame. Iga omavalitsus peab saama toimiva sisemise struktuuri asumiseltside, kogukonnakogude või osavaldade näol, mis võimaldab kohalikku initsiatiivi kaasata ja koos elu paremaks muuta.

 • ETTEVÕTLIKUD INIMESED

Inimeste ettevõtlikkus on suur väärtus, mis parandab kohalikku eluolu. Omavalitsuste kohus on nii nõu kui jõuga kohalikke algatusi toetada –  vähendada bürokraatiat, aidata ettevõtetel ja MTÜdel alustada ning areneda.

 • HOITUD LAPSED

Tulevik algab lastest. Sotsiaaldemokraatlik omavalitsus hoolitseb laste eest, tagades kõigile lastele ligipääsu lastehoiule, kodulähedasele koolile, kvaliteetsele haridusele ja mitmekülgsele huvitegevusele. Meie lapsed on hoitud, nendest kasvavad hoolivad, aktiivsed ja vastutustundlikud inimesed. Koolirõõm on igas koolis.

 • AKTIIVNE KULTUURI– JA SPORDIELU

Kultuur on sidemeks, mis hoiab koos kogukondi ja põlvkondi ja mille võimuses on kokku siduda ka uued, haldusreformi käigus tekkivad omavalitsused. Sotsiaaldemokraatlik omavalitsus seisab hea rahvakultuuri säilimise ja arenemise ning eneseteostuse võimaluste eest igas linna- ja maanurgas.

 • TERVE ELUKAAR

Sotsiaaldemokraatia on hoolimise jõud! Igaüks meist võib mingil ajahetkel abi vajada. Tagame igale elanikule turvatunde, tagame abi ja hoole nii terviseriskide kui sotsiaalsete hädade puhul. Aitame kaasa arstiabi kättesaadavuse parandamisele, kindlustame eakatele väärika vanaduspõlve ja propageerime terveid eluviise.

 • TURVALINE JA KAUNIS ELURUUM

Turvaline ja heas korras avalik eluruum on kvaliteedimärgiks igale külale, asulale, linnale. See on ka iga inimese enda panuse vili.  Avalik ruum on visiitkaardiks, mille ulatame oma külalistele.  Sotsiaaldemokraatlik omavalitsus hoolitseb avaliku ruumi kvaliteedi eest, toetudes kodanike  ja kogukondade initsiatiivile ja aktiivsele kaasalöömisele.

Sotsiaaldemokraatlik omavalitsus on midagi, mis on inimeste enda oma, mis tegutseb inimeste jaoks ja inimeste huvides.

Sotsiaaldemokraatlik omavalitsus kaasab, hoolib ja pakub võimalusi. See on võimaluste linn, võimaluste vald.