Hanno Matto: Tallinna tervishoiujuhtimise Pandora laegas ehk Arkadi Popovi kaitseks

digiTallinn

Lahvatanud skandaal Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimehe valimise ümber ei saa kedagi asjaosalistest üllatada. Ainult Tallinna monoparteilist juhtimisvertikaali, kirjutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhatuse liige Hanno Matto EPL-i arvamusportaalis.

Tallinna linnavalitsus kutsus erakorralisel istungil tagasi Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu liikme dr. Peeter Mardna, kes oli kritiseerinud haigla uue juhi valimise protsessi ja personaalselt linnapea rolli selles, ning avalikustas konkursile laekunud kandidaadi isiku.

Lahvatanud skandaal Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimehe valimise ümber ei saa kedagi asjaosalistest üllatada. Tallinna monoparteiline juhtimisvertikaal, mis ei jäta tarvilikku ruumi sõltumatute äriühingute ja sihtasutuste nõukogudele sisult strateegiliste otsuste menetlemiseks toob paratamatult kaasa punnseise, mis oma küpsusastme kõrgeimas faasis lõhkevad.

Määritakse ka täiesti kõrvaliste ja süütute isikute mainet. Antud kaasuses on saanud ebaõiglaselt pihta konkursi üks kandidaate dr. Arkadi Popov, kes on juba teatanud, et kaalub kandideerimisest loobumist. Uue haiglajuhi otsingut on üldjuhul nõukogul aega ette valmistada aastaid.

Kolm või viis aastat on Eestis haiglate enamlevinud juhatuse liikmete lepingu kestvus. Seega pole haiglajuhi värbamisprotsess vaid nõukogu pelk ja ootamatu otsus ühe või teise, ega isegi mitte tugevaima kandidaadi kasuks. Protsess on pikk ning algab organisatsiooni arenguvajaduste määratlemisest.

Kergem on neil nõukogudel, kes on suutnud haigla arengukava kehtivuse ajastada viisil, et juhi valiku protsess langeks kehtiva arengukava keskele või eelviimasele neljandikule. See on ka nõukogule tagumine aeg hinnata olemasoleva juhi potentsiaali, et kaaluda kas pakkuda lepingu pikendamist või vähemalt kutsuda olemasolevat juhti osalema konkursil.

Midagi ei ole valesti, kui nõukogu kõrvutab haigla arenguvajadusi ja olemasoleva juhi kompetentse ning jõuab seisukohale, et koos edasiminek pole produktiivne. Juhi amet pole igavene.

Avatus, kaasamine ja tagasisidestamine on märksõnad, mille taktirütmis peab nõukogu töötama.
Keeruliste aegade tekkides, milleks kahtlemata praegune tervisekriis samuti on, peab nõukogu mõtestama põhjused, mis on emotsionaalselt häälestanud neid olemasoleva juhi suhtes negatiivsele skaalale.

Avatud suhtlemine haiglajuhi, personali, patsiendi esindusorganisatsioonide, Haigekassa, ministeeriumi ja loomulikult omanikuga on ainumõeldav viis mõistmaks, mida ja millisel tasandil tulevikus parandada.

Kaasamine ei saa olla nõukogule formaalsus ega ebameeldivalt pealesurutud kaasaegse juhtimiskultuuri veidrus. Kaasamine peab olema süsteemne ja lisandväärtust loov. Kogutav informatsioon saab olla täiendavaks sisendiks strateegiliste juhtimisotsuste langetamisel ning pideva tagasiside andmiseks nii juhatusele kui ka sidushuvirühmadele.

Kolm lähiaja sammu Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimehe valimistel tekkinud punnseisu avamiseks.

Nõukogu esimees vastutab. Kadunud usalduse ja maine taastamine on mitme sammuline teekond. Sõltumata kuidas minnakse edasi juhi valiku protsessiga on haigla maine tööandjana saanud märkimisväärselt kahjustada. Konkursil osalejate andmete avalikustamine on ebaeetiline ja hukkamõistu vääriv. Kuigi tänaseks on omaniku esindajana, Tallinna linnavalitsus, kutsunud tagasi eksinud nõukogu liikme, ei saa eitada, et juhatuse esimehe värbamisprotsessi eest kannab vastutust ennekõike nõukogu esimees. Tuleb vabandada ja tagasi astuda.

Konkurss tuleb tühistada. Nõukogul ei ole jäänud lauale häid valikuid. Linnavalitsus haigla omaniku rollis on teatanud, et nõukogu kaasab värbamiskonsultandi. Õige samm, aga liiga hilja. Otsus professionaalse värbamisagentuuri kaasamiseks sõltumatuks tippjuhi värbamiseks on tarvilik nõukogul endal langetada.

Täna mõjub säärane pealesunnitud valik mainepuhastusoperatsioonina. Konkurss tuleb tühistada ning saavutada kokkulepe olemasoleva juhiga tähtajalise ja lühendatud tähtajaga juhatuse liikme lepingu sõlmimiseks. Uue konkursi korraldamise eelduseks on nõukogu selge arusaam, kas haigla vajab juhiks kliinilist eksperti ehk peaarsti või administratiivse võimekusega ärijuhti.

Üldjuhul on need kaks erinevat rolli, millest ühte õnnestub täita tipptasemel. Vaid nii saab nõukogu esitada konkursil osalejatele eelmääratletud ootusi kompetentside osas.
Nimetamiskomitee ellukutsumine. Linnavalitsus peab asuma sisuliselt täitma omaenda vastuvõetud korruptsioonivastast strateegiat.

Selleks, et linna valitseva mõju all olevad ühingud oleksid hästi juhitud ning juhtorganitesse kuuluksid inimesed asjatundlikkuse, mitte poliitilise kuuluvuse alusel, tuleb Tallinnas luua riigi eeskujul nimetamiskomitee, mille valikud ja otsused on läbipaistvad, põhjendatud ning avalikkusele mõistetavad erinevalt tänasest Pandora laekast.

Hanno Matto: Tallinna tervishoiujuhtimise Pandora laegas ehk Arkadi Popovi kaitseks