Hiiumaa


Terve Hiiumaa!

Meie, Hiiumaa sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideerijate jaoks on kõige tähtsam Hiiumaa inimene. Hiidlane, kes on valinud oma elukohaks Hiiumaa – suurepärase saare koos võrratu looduse ning rikkaliku kultuuripärandiga.

Nelja aasta eest andis valija meile võimaluse Hiiumaa valla arenguid suunata. Kinnitame, et meil on energiat ning vaimujõudu võtmaks vastu uusi väljakutseid.

Viimaste aastatega oleme julgenud elukeskkonna arendamiseks suurelt investeerida ning see paistab kaasaegse taristu näol hästi silma. Samas on valla eelarve hästi hoitud, mis annab kindluse, et suudame järgmistele aastatele kavandatu ellu viia, aga ka uusi tegevusi algatada.

Järgmisel perioodil jätkame osavaldadega. See tagab, et vallakodanik leiab esmastele küsimustele vastused võimalikult kodu lähedalt ja mugavalt.

Võtame suurema tähelepanu alla elukeskkonna heakord, jäätmemajandus, avalik ruum, uued elamispinnad, taristu. Hoiame looduskeskkonda.

On oluline, et Hiiumaa püsiks turvaliseima maakonnana. Selle aluseks on tugevad kogukonnad, kes oskavad ka kriisiolukorras käituda. Samas tähendab see, et saarel on tagatud kvaliteetne arstiabi ning sotsiaalteenused pakuvad inimestele täpselt nende vajadustest lähtuvalt tuge.

Hiiumaa areng ning hiidlaste heaolu on meie otsuste ja tegevuse aluseks.

Elagu terve Hiiumaa!


Meie tegevuse lähtepunktid:

 • Väärtustame Hiiumaad kui kõige paremat elukeskkonda.
 • Soodustame tasuvate töökohtade loomist ning anname ettevõtlusele hoogu.
 • Kaitseme Hiiumaa unikaalselt looduskeskkonda.
 • Tagame kvaliteetse koduhooldusteenuse, kodulähedase pansionaadi ning hooldekodu.
 • Hoiame Hiiumaa kõige turvalisema maakonnana.
 • Panustame sellesse, et Hiiumaalt saaks maailma parima hariduse.
 • Tugev kogukond on tugeva omavalitsuse alus.

Terve Hiiumaa!

Hiiumaa sotsiaaldemokraatide ja sõprade valimisprogramm.

Väärtustame Hiiumaad kui kõige paremat elukeskkonda. Selle heaks:

 • Jätkame kergliiklusteede ja kõnniteede uuendamist ning rajamist.
 • Renoveerime kultuurikeskused ja korrastame kultuuriobjekte. Sealhulgas rajame Kärdla kultuurimaja asemele Hiiumaa kultuuri- ja konverentsikeskuse.
 • Rajame ja korrastame koostöös erasektoriga kortermaju.
 • Jätkame Kärdla rannapromenaadi arendamist koostöös erasektoriga.
 • Avaliku ruumi arendamisel arvestame, et ka erivajadustega inimestel oleks seda mugav kasutada.
 • Jätkame väikesadamate arendamist Kärdlas, Orjakus, Sõrul ja Sarvel ning rajame Kalana jahisadama.
 • Teeme kõik selleks, et olulised riigiteed saaks mustkatte. Näiteks KäinaHütiPuski, Jausa, HillesteHellamaa ning NursteKuriste tee.
 • Jätkame mahukate teeinvesteeringutega. Näiteks Pae tänava teine etapp, PühalepaKerema, Haldi sadama tee, Armijõe äärne parkla, KäinaSuuremõisa kergliiklustee esimene etapp.
 • Koostöös erasektoriga rajame gaasitankla.
 • Arendame liikumis- ja ennetusprogramme ning tagame vajaliku taristu, sh ka erivajadustega inimestele ligipääsetavad välitrenažöörid.
 • Jätkame terviseradade arendamist nii Palukülas kui Leemetis.
 • Paigaldame avalikku ruumi enam istepinke.
 • Arendame ja tihendame koostöös erasektoriga pakiautomaatide võrgustikku.

Inimese ja looduse tark ning tasakaalustatud suhe tagab kogukonna edukuse oma elu korraldamisel. Selle heaks:

 • Toetame kogukonna soovi luua Kaleste maastikulis-kultuurilooline kaitseala.
 • Soodustame liitumist keskkonnahoidlike kaugküttevõrkudega ning ühisveevärgiga.
 • Suurendame koostöös riigiga hajaasustusprogrammi vahendeid.
 • Korrastame jõesängid, kraavid ning eesvoolud, et Hiiumaa oleks kaitstud võimalike tulvade eest.
 • Seisame selle eest, et Hiiumaa metsade majandamisel arvestatakse majandusliku hüve kõrval ka metsa pakutavate sotsiaalsete, kultuuriliste ja ökoloogiliste väärtustega.
 • Leiame, et suure avaliku huviga riigimetsade puhul tuleb arvestada kogukonna arvamusega ning lageraie kõrval eelistada enam valik-, hooldus- ja uuendusraied.
 • Toetame toiduraiskamise vähendamisele suunatud algatusi, toidujagamise võrgustikke ja Toidupanka.
 • Suurendame valla eelarves vahendeid jäätmekäitluse tõhusamaks korraldamiseks.

Kaasaegsed haridusasutused koos silmapaistvate õpetajatega aitavad jõuda eesmärgini, et Hiiumaalt saab maailma parima hariduse. Selle heaks:

 • Rajame Kärdlasse uue lasteaia ning hoiame kõik lasteaiad korras.
 • Oleme valmis koostöös riigiga lasteaia kohatasud kaotama.
 • Väärtustame klassijuhataja, tugispetsialistide ja teiste haridustöötajate tööd.
 • Eelistame haridusasutustes hiiumaist toitu.
 • Loome hariduse kompetentsikeskuse, et tagada lastele tugispetsialistide abi üle Hiiumaa.
 • Soodustame õpilasfirmade loomist ja toetame noorte ettevõtlikkust.
 • Hoiame korras ning uuendame sporditaristut.
 • Teeme tõhusat koostööd Hiiumaa Ametikooliga, et siinsed erialad vastaks õppijate ootustele ning tööjõuturu vajadustele.
 • UNESCO biosfääri alale kohaselt lõimime kohaliku kultuuri, keskkonna-, kliimamuutuste teemad kooliprogrammi. 
 • Tagame, et igas Hiiumaa piirkonnas on korras ja kaasaegsed mänguväljakud.
 • Jätkame huvihariduse ja huvitegevuse toetamist.

Korras teed, hea internetiühendus, mõistlik asjaajamine, nõustamine ja ettevõtjate tunnustamine on vaid mõned näited sellest, kuidas omavalitsus saab toetada ettevõtlust ning töökohtade loomist. Ettevõtluse edendamise heaks:

 • Koostöös riigiga rajame viimase miili kiire internetilahenduse.
 • Jätkame regulaarseid kohtumisi Hiiumaa ettevõtjatega.
 • Oleme partneriks ettevõtjale, et Kärdlasse rajataks spaa koos kaasaegse ujulaga.
 • Soodustame alustavate kiiresti kasvavate ettevõtete tegevust, töötades välja  tegevuskava (a la Startup Hiiumaa).
 • Jätkame ettevõtluse arendamiseks vajalike juurdepääsuteede korrastamist, mh mitmepoolse koostööna nagu tehti Männaka või Vaemla villavabriku teega.
 • Turism on majanduse arengu hoob panustame Hiiumaa turundamisse.
 • Koostöös Lääne- ja Saaremaaga paneme kohalikud bussiliinid nii siin- kui sealpool merd laevagraafikuga sobituma.
 • Seisame parvlaevaühenduse tihendamise eest. Jätkame tööd, et suveperioodil oleks ka HeltermaaRohuküla liinil kolmas laev.
 • Nõuame omavalitsuste kaasamist parvlaevaliinide lepingus võrdväärse lepingupartnerina.

Vanaduspõlv peab olema väärikas. Parim koht vanaduspõlve veetmiseks on oma kodu, kus on loodud sobilik keskkond ja koduhooldusteenuste kaudu pakutakse tuge. Kui oma kodus enam olla ei saa, tuleb tagada kodulähedane pansionaat või hooldekodu. Selle heaks:

 • Loome pere- ja eriarstidele saarele tööle ja elama asumiseks vajalikud tugisüsteemid.
 • Tagame perearstidele ja -õdedele head töötingimused ja -keskkonna.
 • Suurendame hooldajatoetust.
 • Toetame puuetega inimesi vastavalt nende individuaalsetele vajadustele.
 • Teeme koostööd riigiga, et riiklik pension tagaks koha hooldekodus.
 • Toetame kodukohandusi abivajajatele.
 • Arendame päevakeskuseid üle saare.
 • Jätkame koostööd Samaaria hooldekoduga.
 • Viime lõpuni Hellamaa sotsiaalküla arendamise.
 • Rajame Pargi kodu juurde pansionaadi ning Tohvrile dementsete hoone.
 • Toetame aktiivsete eakate huvitegevust ja ühisüritusi.

Hoiame Hiiumaa turvalise saarena. Iga hiidlane peab oskama kriisiga toime tulla. Esmatasandi arstiabi peab olema võrdselt kättesaadav kõigile eestlastele. Selle heaks:

 • Toetame esmatasandi tervisekeskuse rajamist Hiiumaale.
 • Teeme koostööd Töötukassaga, et Hiiumaa töötuse tase jääks madalaimaks Eestis.
 • Toetame vaimse tervise teenuse pakkujaid, mh aitame sõltlastel pahedest vabaneda.
 • Jätkame “Kodud tuleohutuks” programmiga.
 • Kaasame ja toetame vabatahtlikke (mere)päästjaid, abipolitseinikke, Kaitseliitu ja Naiskodukaitset.
 • Rajame Kõppu vabatahtlikele päästjatele tööruumid.
 • Korrastame ja rajame uusi tuletõrje veevõtukohtasid.
 • Avalikes supluskohtades taastame ohutu ujumisala piiri.
 • Tagame, et väikesadamates, lautri- ning supluskohtades oleks päästevesti stendid.
 • Jätkame vanemaharidusprogrammi korraldamist ja loome võimaluse osaleda perekoolis.
 • Toetame loomade varjupaiga teenuse osutamist ning loomakaitse liikumisi.
 • Seisame selle eest, et riigiasutuste töökohad säiliksid ja maakondlik otsustustasand oleks Hiiumaal.

Tugev kogukond on tugeva omavalitsuse alus. Vald on edukalt juhitud, kui rohujuure tasandilt tulnud ideed saavad suurte otsuste aluseks. Selle heaks:

 • Jätkame kaasava eelarvega kogukond teab kõige paremini, mida kodukohas teha vaja.
 • Anname avalikkusele regulaarselt ülevaate omavalitsuse tegemistest valla infolehe, maakonnalehe, kodulehekülje, sotsiaalmeediakanalite ja rahvakohtumiste kaudu.
 • Innustame ja toetame vabaühenduste tegevust.
 • Kaasame vabaühendusi avalike teenuste arendamisel.
 • Teeme koostööd ühendusega Kodukant, et küladel oleks tegusad külavanemad.
 • Tunnustame ja väärtustame kogukonda panustavaid inimesi.

Meie, Hiiumaa sotsiaaldemokraatide nimekirjas Hiiumaa Vallavolikogusse kandideerijad, lubame, et hiidlaste heaolu ja Hiiumaa areng on meie otsuste aluseks. Elagu terve Hiiumaa!