Jevgeni Ossinovski: Tallinna lasteaedade rekonstrueerimist tuleb kiirendada

digiTallinn

Tallinnal on kavas aastaks 2030 rekonstrueerida kõik linna lasteaiad. Linnavolikogu revisjonikomisjon kontrollis lasteaedade rekonstrueerimise strateegia 2019-2030 senist elluviimist ning aastatel 2013-2021 rakendatud programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ tulemuslikkust.

Revisjoniakti kokkuvõttes tõdetakse, et suurem osa Tallinna investeeringutest haridustaristusse on läinud üldhariduskoolide korrastamiseks. Enamik lasteaedade hooneid ja ruume vajavad jätkuvalt kaasajastamist, mis eeldab senisest suuremaid investeeringuid alusharidusse.

Tallinna haridusameti välja töötatud „Lasteaedade rekonstrueerimise strateegia 2019-2030“ näeb ette remontida 2030. aastaks kõik linna lasteaiad ja luua neis tänapäeva nõuetele vastavad õppetingimused. Strateegia täitmist on alustatud, kuid revisjonikomisjoni hinnangul pole kontrollitaval perioodil (s.o 2019-juuni 2021) püstitatud eesmärgi saavutamiseks püsitud ajakavas. Selleks tuleks remontida vähemalt kaheksa lasteaeda aastas.

Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on oluline, et Tallinna lasteaedade ruumid tagaks ohutu, tervisliku ja mõnusa keskkonna meie lastele. „Just seepärast peame pingutama, et püsitatud eesmärk – rekonstrueerida aastaks 2030 kõik Tallinna lasteaiad – saaks täidetud. On hea meel, et selle aasta linnaeelarves on pandud suur rõhk just alushariduse investeeringutele. Tänavu rekonstrueeritakse korraga üheksa lasteaeda, projekteerimisega alustatakse või jätkatakse veel 15 lasteaias,“ selgitas Ossinovski.

Kuigi lastaialaste arvukus Tallinnas on vähenenud ja surve lasteaiakohtadele leevenemas, on sündide arv viimastel aastatel siiski püsinud küllalt kõrge ning vähemalt lähima 5-7 aasta jooksul kiiret nõudluse vähenemist lasteaiakohtade osas ei saabu. Revisjonikomisjon märkis sellest tulenevalt oma otsuses, et lasteaiakohtade puudusega tuleb edasi tegeleda, sh jätkata lasteaiakohtade loomise ning uute lasteaedade rajamisega vastavalt vanuselisele vajadusele (eelkõige sõimekohad) ja linnaosade põhiselt.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmi 2013-2021 „Lasteaiakoht igale lapsele“ ja „Lasteaedade rekonstrueerimise strateegia 2019-2030“ elluviimise tulemuslikkuse, tõhususe ja eelarvevahendite piisavuse ning nende sihipärase kasutamise kontrollimine viidi Tallinna haridusametis läbi 2020. aasta aprillist 2021. aasta juunini. Volikogu kinnitas 21. aprilli 2022 istungil revisjoniakti ja võttis kontrollimise materjalid teadmiseks.