Jõgeva valla koalitsioonilepingu allkirjastasid valimisliit Omad Inimesed, Keskerakond ja Reformierakond.

digiKohalikud omavalitsused

„Valitsemise järjepidevuse tagamiseks jätkame kõigi pooleliolevate objektidega, oluline on siinkohal elluviimise ajakava, toetuste taotlemine ja eelarve võimalused. Tõstame valla palgal olevate inimeste töötasusid nii hallatavates asutustes kui ametiasutuses,“ seisab värskes koalitsioonilepingus.

Kuna palju objekte on juba tegemisel, siis nendega jätkatakse. Nii leiab koalitsioonilepingust põhikooli juurde ehitatava spordihoone, Virtuse renoveerimise, esmatasandi tervisekeskuse ehituse ja palju muudki. Sündimas on ka riigi kaasosalusel kunstmuruga sisejalgpallihall ning lubatakse ka Jõgeva valla hoolekandekeskuse peahoone renoveerimist.

„Arvan, et sündinud on parim võimalik koalitsioon ja koalitsioonileping Jõgeva vallale järgmiseks neljaks aastaks,” märkis Asso Nettan. „Läbirääkimised kujunesid üllatavalt sisukateks, meeldivateks, asjatundlikeks ja produktiivseteks. Sellise meeskonnaga on võimalik palju asju ja hästi ära teha.”

Vallavanema koht kuulub Keskerakonnale ning nendepoolne kandidaat on Angela Saksing. Kaks abivallavanema kohta jagunevad Reformierakonna ja valimisliidu vahel. Reformierakonna kandidaat on Viktor Svjatõšev ja valimisliidu poolelt Asso Nettan.

Täispikk koalitsioonilepingu tekst:

Haridus ja noorsootöö

1. Toetame kodulähedasi koole ja lasteaedasid.
2. Koostame hariduse investeeringute kava aastani 2035.
3. Arendame Jõgeva valla hariduse tugiteenuste keskuse lastekeskus „Metsatareke“
baasil.
4. Tagame kooliõpetajate, lasteaiaõpetajate, huvijuhtide, tugispetsialistide ja abipersonali
palgatõusu.
5. Võimaldame lasteaiaõpetajatel 49 päeva põhipuhkust ja õpetaja abidel 42 päeva
põhipuhkust.
6. Jätkame mitmekülgse laste- ja noorte huvihariduse toetamist ja katame riigipoolse
huvitegevuse toetuse kärpe.
7. Tõstame huvikooli õpetajate, ringijuhtide ja noorsootöötajate töötasusid.
8. Edendame noorsootöö valdkonda, suurendame noortekeskuste atraktiivsust ja
tõhustame valdkonna juhtimist.
9. Eakate huvitegevuse, noorsootöö ja huvihariduse paremaks korraldamiseks ehitame
Jõgeva linna loomemaja aadressile Lai tn 4.
10. Kaasame volikogu komisjoni töösse noortevolikogu esindaja.
11. Suurendame valla edukate õpilaste stipendiumite arvu kahekordseks.
12. Jätkame valla haridus- ja noorsootöö valdkonna töötajate tunnustamisega.

Kultuur ja sport

1. Ehitame Jõgeva Põhikooli juurde valmis uue spordihoone.
2. Rajame riigi kaasosalusel kunstmuruga sisejalgpalli halli.
3. Alustame spordihoone Virtus renoveerimisega.
4. Arendame Kuremaa aastaringseks puhke-, spordi- ja vaba aja veetmise kohaks.
5. Toetame Eesti meistrisarjas osalevaid sportmängude võistkondi.
6. Esmajärjekorras toetame toimivat kultuuri- ja sporditegevust andes võimaluse ka
uutele tegijatele.
7. Väärtustame vallaga seotud Eesti ajaloo pärandit.
8. Paigaldame koostöös korraldajatega mootorrattakultuuri populariseeriva ürituse
Jõgevatreff monumendi.
9. Mitmekesistame valla kultuurielu.
10. Tõstame valla kultuurivaldkonna ringijuhtide töötasu.

Ettevõtlus

1. Turundame ja arendame Jõgeva valda kui atraktiivset ettevõtluskeskkonda.
2. Loome võimalused kaugtöö tegemiseks.
3. Toetame kiire internetiühenduse projekte ehk lairibaühenduse “viimase miili”
väljaehitamist.
4. Osaleme aktiivselt Jõgevamaa ühistranspordikeskuse töös, et kaasajastada
ühistransport/liikuvus Jõgeva vallas tuleviku transpordi võimalusi kasutades.
5. Teeme koostööd esmatasandi teenuste säilimiseks maapiirkondades.
6. Soodustame ettevõtlusõpet ja toetame õpilasfirmade loomist.

Tehniline taristu

1. Arendame olemasolevaid ettevõtlusalasid.
2. Korrastame ja muudame tolmuvabaks senisest olulisest rohkem valla teid ja tänavaid.
3. Arendame süsteemselt edasi kergliiklusteede võrgustikku.
4. Kaasajastame valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniobjektid.
5. Taristu arendamisel lähtume keskkonnahoidlikest põhimõtetest.
6. Lammutame kasutusperspektiivita ohtlikud hooned ja rajatised.
7. Arendame munitsipaalelamufondi.
8. Valmistame ette vallale kuuluvate elamumaade krundid müügiks – koostame vajalikud
detailplaneeringud ja arendame infrastruktuuri.
9. Kaasajastame tänavavalgustuse ja ehitame uusi liine. Valgustame bussipeatused,
kasutame taastuvenergia lahendusi.
10. Suurendame kaasava eelarve osa.

Sotsiaalhoolekanne

1. Töötame välja ja rakendame meetmed eakate sotsiaalhoolekande omaosaluse osa
vähendamiseks.
2. Tagame ja arendame sotsiaalteenuste ühtlase kättesaadavuse ja kvaliteedi vastavalt
vajadusele igas valla piirkonnas.
3. Ehitame uue esmatasandi tervisekeskuse, tagades samas perearstide kättesaadavuse
igas piirkonnas.
4. Muudame sotsiaaltranspordi paindlikumaks ja lähtume klientide vajadustest.
5. Toetame igakülgselt USA saatkonda Lastekeskus Metsatareke Silvi maja
renoveerimisel.
6. Paigaldame puuetega inimestele ja vähekindlustatud peredele tasuta vingugaasi- ja
suitsuandurid.
7. Renoveerime Jõgeva valla hoolekandekeskuse peahoone.
8. Toetame laste ja perede mitmekülgset arengut rakendades programme ja sekkumisi
vanemahariduse kättesaadavuse parendamiseks ning noorte riskikäitumise
ennetamiseks.
9. Jätkame kodude kohandamise programmiga puuetega inimestele.
Korrakaitse ja turvalisus
1. Koostame toimivad kriisiplaanid erinevateks juhtumisteks ja loome kriisistaabi, mis
koosneb pädevatest liikmetest.
2. Toetame vabatahtlikke päästjaid, abipolitseinikke, turvalisust toetavaid projekte ja
korraldame kriisiõppuseid.