Kajar Lember: uuendame linna eelarvestrateegiat

Kertu ValgeTartu

Tartu linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks Tartu linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2019.  

“Arvestades linna majandustegevuse suurt sõltuvust väliskeskkonna mõjudest ja muutuvast õigusruumist, uuendatakse strateegiat igal aastal, et viia prognoosid kooskõlla üldiste muutustega Eesti majandus- ja fiskaalkeskkonnas,” ütles Tartu abilinnapea Kajar Lember.

Eelarvestrateegias on põhjalikult analüüsitud väliskeskkonna mõjusid. Ülemaailmne majanduskriis ja valglinnastumine on vähendanud oluliselt linna tulubaasi, mistõttu on Eestis esinevast kõrgest fiskaaltsentralismist tingitud linna madal finantsautonoomia veelgi kannatanud. Eelarvestrateegias on pakutud välja lahendused kerkinud probleemide leevendamiseks ning lähiaastate finantsplaanis on püütud leida optimaalne viis maksimeerida tartlaste elukeskkonna arengut.

“Perioodi peaeesmärk on vastavalt arengukavale parandada tartlaste elukvaliteeti, tagada erinevate linnaelu valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng ning muuta Tartu investoritele ja linna külalistele atraktiivsemaks. Eelarvestrateegia prioriteetideks on investeeringud haridusse ning liiklemisvõimaluste parandamine,” lisas Lember.

Eelarvestrateegias on esitatud ülevaade Eesti majanduslikust arengust koos järgnevate aastate majandusprognoosiga, ülevaade Tartu majanduslikust arengust eelneval perioodil, eelarveline finantsprognoos koos tulude, kulude ja investeeringute prognoosiga ning ülevaade linna laenustrateegiast aastatel 2016-2019.

Kui volikogu kiidab eelarvestrateegia heaks ning suunab avalikule väljapanekule, on kõigil tartlastel võimalus sellega lähemalt tutvuda ning esitada soovi korral muutmisettepanekuid. Tartu linna eelarvestrateegia avalik väljapanek on kavandatud 2. juulist kuni 5. augustini Tartu linna kodulehel.