Katri Raik selgitab Mart Helmele: illegaalid, lühiajaline töötamine, renditööjõud ja sisserände erandid on neli erinevat asja

Ann VaidaTöö

6. aprillil andis Mart Helme, võimalik tulevane siseminister Delfile intervjuu, kus teatas taas, et meil on migratsiooniga suured probleemid ja just illegaalselt siia tööle tulevate inimestega, keda olevat hinnanguliselt 22 000. Selle järgneb siis loetelu, kes need illegaalid on. Küll on nendeks illegaalne tööjõud, renditööjõud, sisserände erandid ja viimaks muude vahendite najal siia tööle tulevad inimesed, kirjutab Katri Raik.

Mart Helme ütles, et eelmine aasta saabus siia 22 000 „illegaalset töötajat“, selleks aastaks prognoosib ta neid aga 33 000. Ilmselt pidas ta siinjuures silmas siiski lühiajaliselt Eestisse tööle tulevaid inimesi. Neid oli tõesti eelmine aasta 22 000. Tegemist ei ole seejuures illegaalse ehk ebaseadusliku tööjõuga. Vastupidi, need on inimesed, kes on tulnud siia seaduslikult, on ennast tööle registreerinud ning aitavad elavdada Eesti sisemajandust. Muuseas, ka renditööjõud ning sisserände kvoodi erandid on just seaduslik viis Eestis töötada.

Tulevasele ministrile ka mõningast tausta meie tööjõuturu osas. Lühiajaliselt Eestisse tööle tulevad inimesed töötavad enamjaolt ehituse, töötleva tööstuse, põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi ning muude teenindavate tegevuste valdkondades. Vaatamata välistööjõu kaasamisele, on kõikides nendes valdkondades jätkuvalt hulganisti vabu ametikohti. Eestis on juba väga pikalt olnud vabade ametikohtade arv 10 000 ringis.
Meil jääb (oskuslikku) tööjõudu järjest vähemaks.

Statistikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt väheneb Eesti rahvaarv seniste trendide jätkumisel igal aastal keskmiselt 4800 isiku võrra aastas. Tööealiste osakaal rahvastikust väheneb veelgi enam – kui 2015. aasta alguses oli ca 800 000 tööealist inimest (vanuses 20–64), siis 2040. aastaks on see vähenenud 160 000 inimese võrra ehk keskmiselt 6400 isiku võrra aastas. Seda fakti ei saa jätta tähelepanuta.

Kui läheme tagasi Mart Helme poolt kasutatud mõisteteni inimrühmade osas, siis ka siin proovin tema jaoks lühidalt selgust luua. Pagulane ei ole iga välismaalane ning seadusliku või ebaseadusliku töötamisega ei seondu see mõiste üldsegi. Pagulane on inimene, kes on põgenenud oma koduriigist, kuna teda kiusatakse seal taga rassilise, usulise, rahvusliku, poliitiliste vaadete või teatavasse sotsiaalsesse rühma kuulumise tõttu ning ei saa seetõttu oma koduriiki naasta. Renditööjõud jällegi on seaduslik töötamine, kus inimene tuleb Eestisse tööle lühiajaliselt teenuse osutamise eesmärgil omades samas teise Euroopa liikmesriigi elamisluba või viisat ja töötamisõigust.

Täiendavalt toon veel esile, et sisserände piirarvu erandid on seadusandja sätestanud just seetõttu, et soodustada nende välismaalaste Eestisse elama asumist, kes on võimelised panustama Eesti arengusse ning kelle siinviibimine on kooskõlas avalike huvidega, Euroopa Liidu ühisõiguse ja põhivabadustega.

Ebaseaduslik töötamine ise on aga päris probleem. See ei ole alternatiivfaktidele toetuv pseudoprobleem. Siin ei tohi olla valearusaamisi ega ka faktidega mängimist. Hea Mart, selleks, et saaksite päriselt midagi selles valdkonnas teha, pärandan Teile siseministeeriumis koostatud tegevuskava ebaseadusliku töötamise ennetamiseks. Palun tutvuge sellega esimesel võimalusel ning seisa läbirääkimistel selle eest, et tegevusteks ka rahalised vahendid leitaks.

Kuna tööjõuturu probleemistik ja välistööjõu kaasamise küsimus on keerukas valdkond, siis päris kõike korraga ei suuda ma tulevasele ministrile siin selgeks teha. Kindlasti on seejuures Siseministeeriumis vaja härra Helmele kohe alustuseks koostada väike sõnaraamat, et minister tulevaselt oma sõnavõttudes ei eksiks. Oleks ju piinlik seaduslikult Eesti ettevõttes töötavat ja sellesse panustavat inimest näiteks pagulaseks nimetada. Kusjuures pagulasi on Eesti vastu võtnud vaid 206 inimest, kellest siia elama jäänud on vaid 107.

Hea härra Helme, kutsun tundlikes faktides olema täpne. Tean siseministrina, milline kaal on igal meie valdkonnas öeldud sõnal. Ma loodan, et eksisite kiirete aegade tõttu ja seetõttu, et Teil arusaadavalt pole olnud veel aeg süveneda. Kahjuks on pahatahtlikkuse korral selliseid väljaütlemisi võimalik käsitleda hirmutamisena. Ja seda Te vastutustundliku inimesena ometi ju ei tee.