KODUNE PÄRNU 2025+

Valime 15. oktoobril Pärnule targa, ausa ja kõiki siinseid elanikke võrdselt kohtleva volikogu -just nii, nagu heas ja koduses perekonnas olema peab!

Eelseisva nelja aasta  jooksul tuleb uuenenud Pärnul tõestada oma elujõudu ja tõhusust ühe olulise  regiooni keskusena Eestis. Meile kui sotsiaaldemokraatidele on esmatähtsad inimesed, nende heaolu ja erinevad võimalused.

Meile on tähtis, et  territooriumilt Eesti suurimas linnas paraneks elanike jaoks  omavalitsuste poolt pakutavate avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ning inimestel oleks vahetu võimalus kaasa rääkida Pärnu  juhtimises. Riik ja omavalitsus tuleb tuua inimestele lähemale.

Tervitame Audru, Paikuse ja Tõstamaa elanikke ühinemisel pindalalt suurimasse Eesti linna! Peame oluliseks lahendada riigi ja naaberomavalitsustega haldusreformi käigus alles jäänud  linnaäärsete  asustusüksuste omavalitsusliku kuuluvuse probleemid järgneva kahe aasta jooksul.

Sotsiaaldemokraatide 2017 aasta Pärnu valimisprogramm.

Sotsiaaldemokraadid loovad koos teiega, head pärnakad, linnale parema homse. Tulevikku tuleb vaadata kaugemale kui üks valimisperiood. Pärnule vajalikke tegevusi kavandades vaatame ette pikemalt kui üks valimis- ja valitsemisperiood vaatame aastasse 2025+

KODUSEKS SAAB PÄRNU SIIS:

         Haridus

 • Lasteaedadesse tasuta toit – sarnaselt, nagu lapsed saavad tasuta toitu koolis, ei pea enam Pärnu linna lapsevanemad, kelle maksuraha eest peetakse üleval lasteaedasid, alates aastast 2019 lasteaiatoidu eest tasuma.
 • Lasteaiad korda! Ei ehita üksnes uusi vaid renoveerime ja uuendame kõik Pärnu lasteaiad.
 • Lastele võimalikult mitmekesine huviharidus – rakendame täiel määral Kultuuriministeeriumi poolt väljatöötatud huvihariduse toetusprogrammi võimalusi.
 • Soodustame riigikaitse aluste õpetamist koolides.
 • Hoolitseme erivajadustega ja puudustkannatavate laste ja täiskasvanute kvaliteetse hariduse ja võrdsete võimaluste eest.
 • Võimaldame üldhariduskoolides abiõpetajad ja tugiisikud erivajadustega lastele ja riskiperedele.
 • Soodustame uute erialade ja õppekavade loomist nii kutseõppes kui kõrgkoolis lähtuvalt ettevõtete vajadustest, mis aitab luua kohalikke praktikabaase, et kindlustada lõpetajatele kohapealsed töökohad.
 • Peame oluliseks rakendusliku kõrghariduse jätkumist Pärnus.
 • Lasteaia õpetaja palk peab olema samal tasemel kooliõpetaja palgaga.
 • Ehitame õpilaskodu gümnasistidele ja üliõpilastele.
 • Seisame selle eest, et noortel oleks Pärnu kesklinnas koht, kus saaks vaba aega veeta. Nt Noorte maja, kus kooli ja huvikooli vahele jääva aja saab ära sisustada erinevate tegevustega.
 • Toetame loodusharidust ja säästliku mõtteviisi arendamist kogukonnas, koolides, lasteaedades ja huvihariduses.
 • Toetame riiklikult tunnustatud erakoole.
 • Laps peab mõistliku ajaga ja turvaliselt kooli saama. Korraldame koolidevahelise transpordi nii, et laps saaks osa ka teiste piirkondade koolide poolt pakutavast huviharidusest.
 • Viime sisse kiusamisvastased  programmid  Pärnu haridusasutustes.
 • Toetame noorte endi initsiatiivi vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamisel.
 • Renoveerime koostöös riigiga toimetulekukooli.
 • Tagame noorte ja riskilaste toetusprogrammide jätkusuutlikkuse.
 • Väärtustame enam noorsootööd ja noorsootöötajaid, tagame noorsootöö tegijatele stabiilsed tegevustoetused.

Töökohad, elamud, ühendused

 • Loome eeldused kaugtöökeskuse rajamiseks Pärnusse.
 • Soodustame kõrgkvalifikatsiooniga töökohtade teket.
 • Soodustame kiire interneti ja andmeside kättesaadavust läbi fiiberoptilise kaabli Pärnu linnas ja hajaasustuses, toetades igati Digitee valmimist.
 • Toetame Pärnu kiirete ühenduste väljaehitamist aastaks 2025 Rail Baltica, Via Baltica, lennujaam, sealhulgas tagame laevaliikluse väikesaartega.
 • Ehitame välja korraliku ja reisijasõbraliku raudteejaama ning loome otseühendused kõigi erinevate reisiterminalide vahel.
 • Renoveerime kesklinna silla. Kavandame üle Pärnu jõe kergliiklussilla , mida eriolukorras saaks kasutada ka alarmsõidukid.
 • Linnaliini busside ümberistumise punkti tõstame kesklinna bussijaama.
 • Tagame ühistranspordi võrdsed soodustused nii linna kui maapiirkonnas.
 • Toetame Pärnu kruiisisadama ja kaubasadama arenguid ja väikesadamate võrgustiku rajamist.
 • Arendame edasi erialaspetsialistide stipendiumite süsteemi.
 • Koostöös riigiga ehitame välja munitsipaalüürielamuid oskustöötajatele ja noortele peredele.
 • Anname soodustingimustel üürile munitsipaaläripinnad alustavatele ja tegutsevatele mikroettevõtjatele ja avalikkuse huvides tegutsevatele MTÜ-dele.
 • Koostöös riigiga arendame edasi tööstusalasid ja loome tingimusi ettevõtluse arendamiseks.
 • Seisame selle eest, et Toetuse Väejuhatus Pärnus säiliks ja tugevneks ning et tulevikus taastuks  Pärnumaal võimalus läbida ajateenistust .
 • Soodustame riigitöökohtade väljatoomist Tallinnast, olles riigile heaks koostööpartneriks.
 • Seisame selle eest, et maapiirkonnas säiliksid ettevõtetele maaelu ja põllumajandust arendavad toetused (Leader jt). 

Meil on turvaline ja ohutu elada

 • Peame prioriteetseks elukeskkonna veelgi turvalisemaks kujundamist. Seisame aktiivselt selle eest, et senisest rohkem panustataks kogukonnakesksele lähenemisele, loovale ennetustööle ja turvalise ning ohutu elukeskkonna loomisse.
 • Seisame Sisekaitseakadeemia Paikuse Politsei- ja piirivalve kolledži säilimise ja arendamise eest, toome politseikadetid  tänavatele patrullima.
 • Peame oluliseks, et konstaablid oleksid olemas kõigis kogukonnakeskustes (Audru, Paikuse, Tõstamaa).
 • Seisame selle eest, et Tõstaamal säiliks oma päästekomando.
 • Arvestame tänavate ja hoonete planeerimisel ning transpordi korraldamisel lapsevankrite ja ratastoolidega liikumist ning loome juurde turvatud rattaparklaid.

Sotsiaal- ja tervishoid

 • Laiendame hooldusravi ja hoolekande võimalusi ning koduõendust. Hoolitseme, et eakad ja erivajadustega inimesed ei jääks üksi.
 • Töötame välja 3-tasandilise hooldusteenuse süsteemi, mida aitab rahastada ka omavalitsus. Igal inimesel on õigus väärikalt vananeda.
 • Arstiabi ja sotsiaalteenuste kättesaadavus ei tohi muutuda Pärnu keskseks – seisame selle eest, et arstipunktid säiliksid Tõstamaal, Audrus ja Paikusel.
 • Toetame alustava arsti/spetsialisti tööle asumist maapiirkonda, kindlustades talle munitsipaalelamispinna ja kabineti, kus on olemas tööks vajalikud vahendid.
 • Toetame naiste tugikeskuste tegevust.
 • Loome valdkondadeülese Pärnumaa vaimse tervise arengukava, mis tugineb Vaimse tervise strateegiale 2016-2025.
 • Toetame positiivset vanemlust, pakkudes peredele vajalikku tuge erinevate nõustamis- ja sotsiaalteenuste ning koolituste abil.
 • Soodustame ja arendame koostööd sotsiaal-, meditsiini- ja haridusvaldkonna vahel vaimse tervise probleemide varajaseks märkamiseks ja sekkumiseks.
 • Seisame Pärnumaa laste ja noorte Vaimse Tervise Keskuse jätkusuutliku toimimise eest.
 • Seisame hooldustöötajate väärilise palga eest.

Kultuur

 • Ehitame välja multifunktsionaalse laululava.
 • Toetame Läänemere kunstisadama valmimist.
 • Renoveerime Pärnu sõudebaasi ja tagame selle jätkusuutliku majandamise.
 • Seisame selle eest, et kultuuritöötajad ja huviringide juhendajad saaksid väärilist tasu.
 • Töötame välja koostöös riigiga meetmed kultuurimälestiste ja – väärtuste säilitamiseks ja korrastamiseks.
 • Toetame nii professionaalse kui harrastuskultuuri arenguid.

 Keskkond

 • Muudame Pärnu ja Sauga jõe atraktiivseks – loome koostöös erasektoriga väikesadamad, avalikud  ujumiskohad  ja kalaturu.
 • Töötame välja meetmed Pärnu ajaloolise puitarhitektuuri säilitamiseks ja peame oluliseks koleehitiste (varemete) kadumist linnapildist.
 • Propageerime inimeste seas keskkonnasõbralikku mõtlemist. Aitame kaasa keskkonnasõbralike hoiakute ja tehnoloogiate levikule inimeste kodumajapidamistes ja ettevõtluses
 • Pärnu on loodust hoidev linn. Arendame edasi rohelise linna kaubamärki.

Valitsemine ja kogukonna tegevus

 • Suurendame
 • Omavalitsuste ühinemisel ei tohi kohaliku elu korraldamine nihkuda kaugele suurde keskusesse. Kõik toimingud, mis vähegi võimalikud ja mõistlikud, tuleb otsustada ja lahendada kohalikul tasemel.
 • Kohalik asumiselts, kogukonnakogu või osavald peavad ise otsustama igapäevaelu asjad. Eraldame neile ka vahendid heakorra tagamiseks, kultuurielu või noorsootöö korraldamiseks nii, et igat summat ei pea minema suurest vallast või linnast taotlema.
 • Osaleme omavalitsuste riiklikus ja maakondlikus koostöös. Peame omavalitsuste koostööd jätkuvalt oluliseks, seda nii maakonna piires kui ka üle maakonna piiride. Teeme teiste omavalitsustega tihedat koostööd, eriti  nendes valdkondades, mis ulatuvad üle ühinenud omavalitsuste piiride. (kultuur, sport, ühistransport, sotsiaalhoolekanne jne).
 • Peame oluliseks maakondliku maakogu edasist toimimist.
 • Kuulame erinevaid elanike huvigruppe omavalitsuse elu paremal korraldamisel.
 • Toetame noorte osaluskogu kaasarääkimist kohaliku omavalitsuse arenguid puudutavates otsustes.

Sotsiaaldemokraatide eesmärgiks on Eesti, kus iga inimene ja iga pere tunneb end väärtustatuna. Inimesest hooliv riik ja sidus ning kestlik ühiskond algavad tugevast, oma kogukonda parimal viisil teenivast omavalitsusest.

Mina jään, jää Sina ka ja vali sotsiaaldemokraadid!