Kohtla-Järve – Võimaluste linn

Sotsiaaldemokraatliku erakonna programm

Kohtla-Järve linnavolikogu 2017. a valimisel

Sotsiaaldemokraatide missioon on luua Kohtla-Järvel kõigile tingimused mitmekülgseks ettevõtluseks, mitmekesiseks haridus- ja kultuurieluks ning täisväärtuslikuks ja turvaliseks elukeskkonnaks.

Meie visioon on Kohtla-Järve kui võimalusterohke, kaasav, hooliv, avatud ja turvaline linn.

 Sotsiaaldemokraatidena näime mitmeid võimalusi enda missiooni täitmiseks ja visiooni saavutamiseks.

 Linnajuhtimisel on võimalus

 • Muuta linnavolikogu esimehe ametikoht mittepalgaliseks.
 • Kaasata valitsemisse lisaks poliitikutele oma ala spetsialiste, valides linnapea avaliku konkursi korras.
 • Vähendada abilinnapeade arvu seniselt neljalt kahele.
 • Kaasata linnavolikogu komisjonidesse erinevaid huvigruppe, kolmanda sektori esindajaid ja arvamusliidreid.
 • Lubada kõikidesse linnavolikogu komisjonidesse opositsiooniesindajad.
 • Tagada linnavolikogu revisjonikomisjoni sõltumatus, valides sinna linnajuhtidega mitteseotud inimesed ning esimeheks opositsiooni esindaja.
 • Muuta linnavolikogu istungid avatumaks, võimaldades veebiülekanded.
 • Muuta linna eelarve läbipaistvamaks ja linnakodanikele arusaadavamaks.
 • Otsustada volikogu esimehe ja abilinnapeade kokkuhoitud palgakulude arvelt linnaeelarve vähemalt 1% ulatuses kaasava eelarve põhimõttel, toetades kodanikuinitsiatiivi.
 • Korraldada linnaelanike teenindamine ühe ametniku juurde pöördumisega, luues nn ühe akna süsteemi linna kõigis osades.
 • Korraldada linnaelanikele regulaarsed temaatilised infotunnid-kohtumised linnavolikogu liikmete ja linnavalitsuse teenistujatega.
 • Osaleda aktiivse partnerina Ida-Virumaa omavalitsuste liidus, k.a ühistranspordi korraldamisel.

Ettevõtluse arendamisel on võimalus

 • Luua stardiabi kaasrahastamise süsteem uutele ettevõtjatele ja võimaluse taotleda linnalt omafinantseeringu osalist katmist europrojektides.
 • Korraldada regulaarsed alustavate ettevõtjate seminarid ja täienduskoolitused ning võimaldada neile juriidilist nõustamist.
 • Korraldada regulaarsed ettevõtjate ja linnavalitsuse kohtumised.
 • Vähendada bürokraatia hädavajaliku miinimumini ja kiirendada kooskõlastamised.
 • Korrastada avalikku taristut, mis on vajalik ettevõtluse arendamiseks.
 • Luua linnavalitsuse juurde töörühm linnapea juhtimisel investorite toomiseks linna.

Haridus- ja kultuurivaldkonnas on võimalus

 • Tõsta koolides, lasteaedades, noortekeskustes ja huvikoolides pedagoogilisse töösse kaasatud spetsialistide tasu õpetajate tasemele.
 • Pakkuda haridusasutuste hoolekogude liikmetele koolitusprogramme, suurendamaks kogukonna kaasatust lastehariduse korraldamisel.
 • Korrastada koolide spordiväljakud ja lasteaedade mänguväljakud.
 • Sundvõõrandada endine veetorn sissesõidul Järve linnaossa ning luua sinna linna turismi- ja infokeskus.
 • Moodustada linnavolikogu juurde rahvuskultuuride ümarlaud ning tagada selle projektide rahastamise.
 • Laiendada vaba aja veetmise võimalusi linna väiksemates osades.
 • Pakkuda enesetäiendamise võimalusi täiskasvanutele, k.a keeleõpet.
 • Varustada kõik linna haridusasutused kaldteedega.

 Noorsootöös ja spordivaldkonnas on võimalus

 • Korraldada suvised õpilasmalevad linna noortele.
 • Luua noortekeskus Järve linnaosas.
 • Moodustada linnavolikogu juurde noortevolikogu koos esindusega kõigis volikogukomisjonides ja sõnaõigusega linnaeelarve ja teiste õigusaktide arutamisel.
 • Laiendada mobiilse noorsootöö võimalusi linna väiksemates osades.
 • Mitmekesistada ja suurendada laste ja noorte huvitegevuse võimalusi linnas, kaasates kolmandat sektorit ja eraalgatust.
 • Tagada rahaline tugi sportimiseks kõigile linnas elavatele lastele, sõltumata spordiringi või -klubi asukohast.

 Elamumajanduses on võimalus

 • Luua linnavalitsusse eraldiseisev juristi töökoht, kelle ülesandeks on korteriühistute juriidiline nõustamine.
 • Leida koos korteriühistutega lahenduse mitmekorruseliste elamute parkimisprobleemidele.
 • Toetada korteriühistuid sisehoovide kordategemisel ja lastele turvaliste mänguväljakute loomisel.
 • Aidata korteriühistud suhetes monopoolsete ettevõtjatega ning koostöö arendamisel ministeeriumide ja teiste ametkondadega.
 • Ühineda munitsipaalmajade ehitamise programmiga, võimaldades kvaliteetset eluaset noortele spetsialistidele ning rajades koduhooldust ja eneseabi võimaldavaid üürikodusid puuetega ja eakatele inimestele.
 • Algatada korteriühistute finantseerimisprogrammi „Kodulinn kauniks“.
 • Toetada linna erinevates osades asumiseltside teket ja tegevust, k.a ürituste korraldamist.
 • Toetada koristustalgud ja muud sellised rahvaalgatused, muutmaks linna elukeskkond puhtamaks ja turvalisemaks.

 Turvalisuse tagamisel on võimalus

 • Toetada naabrivalve süsteemi laiendamist.
 • Paigaldada linna rohkem videokaameraid, ühendades need korrakaitseorganite süsteemi.
 • Korraldada mahajäetud hoonete sundvõõrandamist ja lammutamist.
 • Luua linnavolikogu juurde alatine koostöökomisjon politseistruktuuridega, töötamaks välja ühised lahendused turvalisuse tõstmiseks.
 • Pöörata suuremat tähelepanu linna välisõhu kaitsele ja looduskeskkonna säilitamisele.
 • Nõuda keskkonnaministeeriumilt suurema osa linna ettevõtete makstud saastetasudest suunamist linna välisõhu probleemide lahendamiseks.

 

Nimekiri

nr 101 EDUARD ODINETS
nr 102 RAISSA VARES
nr 103 NIKOLAI KUTAŠOV
nr 104 ANNA LAHT
nr 105 VALDOR ERNITS
nr 106 JELENA MUTONEN
nr 107 KÜLLI BACHMAN
nr 108 DIANA BERSENEVA
nr 109 TATJANA IVUŠKINA
nr 110 MIHHAIL JAHHIMOVITŠ
nr 111 ROBERT JUNNINEN
nr 112 KERSTI KUSLAP
nr 113 PRIIT KUSLAP
nr 114 JELENA NETŠAJEVA
nr 115 SILVIA POSSAŠKOVA
nr 116 KAIE RAIDMA
nr 117 JURI RAVOIT
nr 118 JEVGENI SALTÕKOV
nr 119 VALDUR TIHANE
nr 120 SVETLANA TŠUMAKOVA
nr 121 JÜRI UTT
nr 122 VLADISLAVA VASSITŠKINA
nr 123 HARRI VARES
nr 124 JÜRI VILLERS
nr 125 JANEK RAIK