Lääne-Nigula – Võimaluste vald

Lääne-Nigula vald on  midagi, mis on inimeste enda oma, mis tegutseb inimeste jaoks ja inimeste huvides.

Lääne-Nigula omavalitsus kaasab , hoolib ja pakub võimalusi. Lääne-Nigula, see on võimaluste vald.

Meie eesmärk

Meie eesmärgiks on luua uues Lääne-Nigula vallas niivõrd kvaliteetne elu –ja ettevõtluskeskkond, et nii inimesed kui ettevõtjad tahaksid siin elada ja tegutseda, olla, tulla ja jääda.

Meie eesmärk on aidata kaasa uue omavalitsuse asulate elujõulisuse säilimisele. Igal kohalikul keskusel ja külakeskusel on oma eluõigus ja arenguvõti. Me ei püüa koondada teenuseid ega töökohti kuskile keskele kokku, vaid tahame kaasa aidata iga asula arengule.

Eesmärgi saavutamiseks peame:

 1. looma uues omavalitsuses kaasava, inimesi ja kogukondi toetava töökultuuri.
 2. säilitama olemasoleva teenusvõrgustiku (koolid, lasteaiad jne) praegustest keskustes ja külakeskustes;
 3. õhutama ja toetama kohalikku algatust ja initsiatiivi;
 4. pakkuma tuge elukoha sisseseadmisel nii keskusasulates kui hajaasustuses:
 5. toetama töökohtade loomist ja ettevõtete tegutsemist vallas;
 6. kasutama uue suure valla võimalusi oluliste investeeringute teostamiseks ja paremate teenuste osutamiseks oma elanikele;
 7. muutma oma asulad heakorrastatuks ja atraktiivseks;
 8. reklaamima valda, kui atraktiivset elu –ja ettevõtluspiirkonda.

 Meie põhiline tähelepanu kulub:

 1. Valla koolivõrgu ja lasteaedade hoidmisele ja arendamisele
 2. Ettevõtetele ja ettevõtlikele inimestele toetuse pakkumisele
 3. Asulate heakorrale ja turvalisusele
 4. Abivajajatele paremate teenuste ja transpordi pakkumisele
 5. Osavaldade ja asumiseltside tegevuse toetamisele

PROGRAMM

 1. HEA VALITSEMINE
  • Algatame ja toetame osavaldade, kogukonnakogude, asumiseltside ja asumivanemate tegutsemist. Võimalikult palju otsuseid langetame kohalikul tasemel.
  • Osavallal, kogukonnakogul või asumiseltsil peab olema oma elementaarne eelarve kohalike asjade ajamiseks.
  • Viime bürokraatia miinimumini.
  • Moodustame vallavolikogu juurde noortevolikogu ja väärikate volikogu, vallavolikogu komisjoni staatuses.
 1. ETTEVÕTLIKUD INIMESED
  • Abistame ja innustame inimesi organiseerumisel.
  • Suurendame külaseltside tegevustoetust ja ettevõtluse tugifondi.
  • Abistame ettevõtteid ja kodanikeühendusi bürokraatiast läbimurdmisel.
  • Viime sisse majandus – ja ettevõtlusõppe valla koolidesse.
  • Arendame valla sadamaid ja tööstusalasid, abistame tegutsevaid ja alustavaid ettevõtjaid.
  • Loome vallast ettevõtlussõbraliku maine ja reklaamime valda kui head piirkonda ettevõtlusega tegelemiseks.
 1. HOITUD LAPSED
  • Tagame kodulähedase hariduse andmise. Selleks toetame põhikooli püsimajäämist valla igas keskuses, kus ka praegu põhikool tegutseb ja toetame Kullamaa keskkooli arengut.
  • Tagame lastele võimalused mitmekülgseks huvihariduseks. Selleks korraldame koolide koostööd, koolide vahelist transporti ja asutame valla huvikooli.
  • Toetame lapse aktiivset suveaja veetmist. Korraldame suvelaagreid –ja malevaid ja kehtestame majanduslikes raskustes olevate perede lastele lastelaagritoetuse, mis aitab lapsevanemal tasuda suvelaagri tasu.
  • Seisame selle eest, et riigieelarve vahendite kaasabil tõsta lasteaiaõpetajate palk samale tasemele vähemalt õpetajate alampalgaga.
  • Korraldame noorsootööd. Iga keskusasula peab saab toimiva noortekeskuse.
  • Pakume tasuta toitlustamise valla lasteaedades ja koolides.
 1. AKTIIVNE KULTUURI – JA SPORDIELU
  • Võtame tööle valla kultuurielu korraldaja.
  • Hoiame töös kohaliku rahva senised koostegutsemise kohad – rahvamajad/kultuurikeskused, noortekeskused ja rahvaraamatukogud.
  • Ehitame valmis Linnamäe kultuurisaali.
  • Aitame kaasa Kullamaa kihelkonnamuseumi loomisele.
  • Teeme koostööd kogudustega ja kirikutega.
  • Kujundame Kuliste aasa, Pikajalamäe tervisekeskuse ja Marimetsa piirkonna baasil välja aktiivse vabaaja veetmise piirkonna.
  • Tagame spordiklubidele –ja ühendustele omavalitsuse poolt stabiilse ja läbipaistva rahastuse.
  • Rajame Taebla keskuse kultuurisaali ja spordisaali baasil noorte vabaaja keskuse. Ühe ideena kaalume kultuurisaali kaasaegse kino rajamist.
  • Asutame valla spordibaasidele ühise haldus – ja turundusüksuse, mis tegeleb spordikomplekside majandamisega, sportimisvõimaluste reklaamimisega ja müügitööga.
  • Loome head tingimused looduses liikumiseks ja loodusõppeks Saunja, Nõva, Peraküla ja Noarootsi piirkonnas, Marimetsa raba piirkonnas ja Piirsalus.
 1. TERVELT ELATUD ELUKAAR
  • Pakume perearstikeskustele ja pereõepunktidele soodsaid tingimusi tegutsemiseks.
  • Osutame igakülgset kaasabi ettevõttetele ja MTÜ-dele kes pakuvad teenuseid eakatele ning puuetega inimestele.
  • Toetame eakate, suurte perede, omastehooldajate ja patsientide ühenduste tegevust.
  • Abistame eakate ühendusi kultuuri – ja seltsitegevuse korraldamisel.
  • Korraldame sotsiaaltransporti abivajajatele teenuste kättesaadavuse tagamiseks.
  • Rajame koduhooldust ja eneseabi võimaldavaid üürikodusid.
  • Toetame nõuandlate ja naiste varjupaikade tegevust maakonnas.
  • Arendame hõbemajandust ja rajame uusi hooldekodukohti.
  • Kasutame kohalike tootjate toodetud ökoloogiliselt puhtaid toiduaineid lasteasutuste ja koolide toitlustamisel.
 1. KVALITEETNE JA TURVALINE ELURUUM
  • Valgustame meie asulate tänavad, bussipeatused ja ülekäigurajad.
  • Toetame naabrivalvepiirkondade loomist ja toimimist.
  • Aitame kaasa vabatahtlike päästekomandode, abipolitseinike ja Kaitseliidu tegevusele.
  • Koostöös politsei, eraisikute, ettevõtjate ja asumiseltsidega laiendame olemasolevaid ja ehitame uusi turvakaamerate võrgustikke.
  • Koostame igale kohalikule keskusele oma arenguplaani.
  • Koostöös riigiga ja ettevõtjatega heakorrastame külakeskused ja korrastame ristmikud.
  • Tähistame külateed viitadega.
  • Aitame omanikel leida rakendust tühjalt seisvatele hoonetele.
  • Abistame kortermajade elanikke korteriühistuste loomisel ja tegevuse korraldamisel.
  • Korraldame omavalitsuse sisese ühistranspordi, arvestades eraldi laste ja eakate liikumisvajadusega. Osaleme aktiivselt regionaalse ühistranspordikeskuse tegevuses.
  • Kasutame ja reklaamime toetusvõimalusi hajaasutuses elamute varustamiseks ligipääsu, vee, elektri ja internetiga ja panustame ka valla vahenditega.
  • Peame oluliseks jätkata maakonna jaoks vajalike taristuobjektide ettevalmistustöid, nagu näiteks Riisipere – Haapsalu(-Rohuküla) raudtee taastamine ja Noarootsi-Haapsalu otseühenduse rajamine.

MEIE LUBAME:

 1. Jätame kohalikule tasemele nii otsustusõigust kui eelarvet ise tegutsemiseks.
 2. Hoiame ja arendame valla koole. Selleks toetame põhikooli püsimajäämist valla igas keskuses, kus ka praegu põhikool tegutseb. Teeme koostööd Noarootsi riigigümnaasiumiga ja toetame Kullamaa keskkooli püsimist ja arengut.
 3. Pakume head ja mitmekülgset huviharidust. Asutame valla huvikooli.
 4. Viime valla koolidesse sisse majandus – ja ettevõtlusõppe.
 5. Korraldame lastele suvemalevaid ja -laagreid.
 6. Suurendame külaseltside tegevustoetust ja valla ettevõtluse tugifondi.
 7. Arendame sadamaid ja ettevõtlusalasid.
 8. Vähendame valla bürokraatiat ja abistame ettevõtteid riigiasutustega suhtlemisel.
 9. Käivitame igas keskasulas toimiva noortekeskuse.
 10. Võtame tööle valla kultuurielu korraldaja ja asutame valla spordibaasidele ühise haldus – ja turundusüksuse.
 11. Korrastame asulate keskused ja ristmikud.
 12. Suurendame hooldekohtade arvu.
 13. Pakume tasuta lasteaia – ja koolitoitu ja ühte tasuta huviringi. Pakume sünnitoetust, ranitsatoetust, suvelaagritoetust.

Martna tuleviku jaoks:

 • Hoiame Martna kooli 9-klassilise põhikoolina, hoiame ja toetame Martna lasteaeda.
 • Koostöös kohalike seltside ja ettevõtetega heakorrastame külakeskused.
 • Rajame Rõudesse eakate päevakeskuse ja pakume külamaja baasil talvekodu ja hooldusteenuseid.
 • Otsime võimalusi Martna, Rõude ja Kirna elamufondi rekonstrueerimiseks ja kasutusele võtmiseks!
 • Hoiame Martna Spordihalli aktiivses kasutuses, viies sinna ka noortekeskuse tegevuse.

Kullamaa tuleviku jaoks:

 • Säilitame Kullamaa keskkooli ja aitame kaasa õpilaste arvu suurendamisele koolis.
 • Otsime võimalusi kergliiklusteede rajamiseks Kullamaa – Koluvere ja Silla – Üdruma suunal.
 • Rajame Kullamaa osavalda eakate kodu.
 • Aitame kaasa kihelkonnamuuseumi rajamisele Kullamaale.
 • Arendame Kullamaa tehisjärve puhkeala ja terviseradasid.
 • Toetame Rohumäele kõlakoja rajamist.
 • Reklaamime ettevõtluse arendamise võimalusi Kullamaal ja toetame ettevõtjate arenguplaane.
 • Viidastame külateed.

Risti tuleviku jaoks:

 • Säilitame Risti kooli 9-klassilise põhikoolina.
 • Säilitame Risti hooldekodu ja otsime võimalusi selle laiendamiseks.
 • Teeme ettevalmistöid Risti – Piirsalu kergliikustee rajamiseks.
 • Aitame kaasa Piirsalu pargi edasisele arendamisele.
 • Rekonstrueerime Piirsalu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi.
 • Rajame Risti parki jõulinnaku (välidrenažöörid).
 • Pakume ettevõtjatele koostööd Risti bussijaama rajamiseks.
 • Arendame edasi Risti raudteejaama kompleksi.
 • Aitame omanikel leida rakendust Piirsalus ja Ristil tühjalt seisvatele hoonetele.

Palivere tuleviku jaoks:

 • Säilitame Palivere kooli 9-klassilise põhikoolina.
 • Kujundame Kuliste aasa, Pikajalamäe tervisekeskuse ja Marimetsa piirkonna baasil välja aktiivselt tegutseva vabaaja veetmise piirkonna koostöös Risti ja Kullamaaga.
 • Abistame ettevõtteid Palivere tööstusalade arendamisel.
 • Valgustame Palivere kergliiklustee.
 • Viime lõpuni Palivere spordihoone renoveerimistööd.
 • Rekonstrueerime Palivere staadioni.

Taebla tuleviku jaoks:

 • Koostöös ettevõtjatega arendame ja ja reklaamime Taebla tööstusalasid.
 • Teeme ettevalmistusi kergliikusteede rajamiseks Tallinn – Haapsalu maantee ääres.
 • Otsime võimalusi Taebla keskushoone kultuurisaali ja spordisaali baasil vabaajakeskuse rajamiseks. Ühe ideena kaalume kultuurisaali kaasaegse kino rajamist.
 • Toetame Kirimäe mõisa taastamist ja kultuurimajana kasutusele võtmist.
 • Rajame Taeblasse eakate päevakeskuse.
 • Hoiame korras Tabela tänavad, haljasalad ja laste mänguväljakud.

Linnamäe tuleviku jaoks:

 • Viime lõpule Linnamäe kultuurisaali rajamise.
 • Aitame kaasa kergliiklusteede rajamisele Keila maantee ääres.
 • Rekonstrueerime staadioni ja loome mitmekesise välispordiväljaku.
 • Toetame elamispindade arendamist Linnamäel.
 • Laiendame Oru hooldekodu.
 • Toetame pargiala korrastamist ja arendamist.

Noarootsi tuleviku jaoks:

 • Säilitame Noarootsi kooli 9-kl põhikoolina ja toetame Noarootsi riigigümnaasiumi tegevust.
 • Viime ellu õpilaskodu laiendamise.
 • Toetame Noarootsi vabatahtlike päästjate tegevust.
 • Toetame Dirhami sadamast aktiivse külastus – ja majanduspiirkonna kujundamist. Teeme selle juures aktiivset koostööd kohaliku kogukonnaga.
 • Teeme ettevalmistusi kergliiklusteede rajamiseks Dirhami-Roosta ja Pürksi – Sutlepa suundadel.
 • Reklaamime Noarootsit kui omanäolise kultuuri, kauni looduse ja kvaliteetse elukeskkonnaga piirkonda.

Nõva tuleviku jaoks:

 • Hoiame Nõva kooli põhikoolina nii kaua, kuni õpilaste arv seda vähegi võimaldab. Otsime atiivselt võimalusi õpilaste arvu hoidmiseks ja tõstmiseks. Igal juhul  tagame Nõva kooli tegutsemise tema praeguses majas.
 • Arendame Nõva mõisahoonet aktiivse haridus –ja kultuurikeskusena.
 • Arendame Peraküla puhkeala ja külaplatsi ühiseks külastuspiirkonnaks.
 • Arendame Nõva sadamat kui kalastus – ja külastussadamat.
 • Reklaamime Nõva piirkonda kui head elu – ja suvilapiirkonda ja soodustame uute elanike asumist Nõvale.
 • Teeme ettevalmistusi kergliiklustee rajamiseks bussijaamast vallamajani.
 • Laiendame Nõval pakutavate sotsiaalteenuste hulka.
 • Taotleme pereõe sagedamat kohalolekut arstipunktis.