Õige pööre: vaata sotside programmi Tallinnas

Ann VaidaTallinn

Sotsiaaldemokraatide programm
2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel Tallinnas

Eestis on igaüks oluline ja kõigil peab minema paremini. Oleme töötanud valitsuserakonnana selle nimel juba enam kui kolm aastat ning pööranud Eesti sotsiaaldemokraatlikumale teele. Lapsetoetuste mitmekordne tõus, kolmelapseliste perede 500 euro suurune toetus, huvitegevuse täiendav rahastamine ja tasuta koolilõuna laiendamine on tänaseks tehtud. Tulumaksureform jätab järgmisest aastast 75 protsendile Eesti töötajaist igas kuus täiendavalt kätte 64 eurot. Me lühendame oluliselt ravijärjekordi, eraldades nelja aasta jooksul tervishoiule täiendavalt 215 miljonit eurot. Samuti tõstame õpetajate, kultuuritöötajate, politseinike, päästjate ning sotsiaalhoolekandetöötajate palka. Hakkasime pakkuma ümberõpet töötavatele inimestele, kelle oskused on puudulikud või vananenud.

Sotsiaaldemokraadid seisavad ainsa erakonnana põhimõttekindlalt avatud ja salliva ühiskonna eest, mis on paremini valmis tänapäeva väljakutsetega toime tulema. Tänu sotsiaaldemokraatidele on Eesti sõbralikum, ühtehoidvam ja julgemalt tulevikku vaatav ühiskond. Ühiskond, mis areneb kiiremini ning mille arengu viljad jõuavad igaüheni. See on pööre Eesti poliitikas. See pööre on õige. See pööre on vajalik ka Tallinnas.

VISIOON

Tuleviku Tallinn on üks Läänemere atraktiivsemaid ja inimsõbralikumaid elukeskkondi, mida iseloomustab korruptsioonivaba, uuendusmeelne ja asjatundlik linnajuhtimine koostöös kogukondade ning huvirühmadega. Näeme Tallinna linnana, kus kõigil on hea ja turvaline elada ning kus ei ole kohta rahvuse, usu, vanuse, nahavärvi, seksuaalsuse või muul alusel tagakiusamisel.

Tallinlane ei pea oma igapäevaelu askelduste kõrvalt muretsema lasteaia-, huviringi- või koolikoha pärast, sest linn on loonud elanikele mitmekesised võimalused nii oma laste koolitamiseks kui iseenda arendamiseks. Kõik Tallinna lasteaiad ja koolid on renoveeritud, nad pakuvad tasemel haridust, aga ka tasuta tervislikku toitu. Tallinn ei jäta ühtegi abivajajat hätta. Linna teenused võimaldavad rasketest olukordadest välja tulla ja püsivate probleemide korral inimväärselt elada. Asjaajamine linnaasutustega on kiire ja sujuv.

Tallinn on innovatsiooni ja tarkade töökohtade keskus, kus linlastele ja linna külalistele on loodud head eeldused nii enda, linna kui ka riigi jõukuse kasvatamiseks. Tallinn on puhta elukeskkonnaga roheline pealinn, mida parkide ja haljasalade kõrval iseloomustavad nutikad ja energiasäästlikud lahendused nii elamuehituses, tänavavalgustuses kui ka liikuvuses. Kiire ja mugav taastuvenergiat kasutav tasuta ühistransport seob ühtseks elukeskkonnaks palju suurema ruumi, kui asula märk linna piiril lubab aimata.

Tallinna avalik linnaruum on inimsõbralik, ligitõmbav ja korrastatud ning mereäär moodustab tervikliku ja kaasaegse vaba aja veetmise keskkonna. Linna spordirajatised on renoveeritud ja avalikus kasutuses. Sportlik ja aktiivne tallinlane saab aastaringselt kasutada kiireid ja turvalisi kergliiklusteid.

Tark ja terve Tallinn

 • Renoveerime kõik Tallinna lasteaiad.
 • Vabastame lasteaialaste vanemad toiduraha maksmisest. Seome kohatasu lahti alampalga tõusust ja võimaldame igale perekonnale aastas ühe kuutasust vaba kuu.
 • Loome lasteaialastele varajase võõrkeeleõppe võimalused ja alustame kõigis Tallinna põhikoolides võõrkeele õpetamist 1. klassis.
 • Seame sihiks lasteaiaõpetajatele kooliõpetajaga samaväärse palga maksmise. Tõstame õpetaja abide palga 75 protsendini õpetaja palgast.
 • Kindlustame igale lapsele võimaluse õppida kodulähedases tugevas põhikoolis.
 • Toetame turvalise koolikeskkonna, kaasava hariduse ning tänapäevase õppimise ja õpetamise põhimõtete juurutamist kõigis Tallinna koolides.
 • Töötame koos riigi, ülikoolide ning kodanikuühendustega välja andekate õpilaste toetamise metoodika ja rakendame seda kõigis linna lasteaedades ja koolides.
 • Kujundame laste ja noorte liikumist soodustava koolikeskkonna, toetame aktiivse vahetunni ideed.
 • Tagame hariduslike erivajadustega lastele piisava toe nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis.
 • Toetame rahvusvahelise kooli õppekavade väljaarendamist ja täiendamist. Teeme koostööd riigi ja kodanikuühendustega, et luua toimiv süsteem Eestisse (tagasi) saabuvate perede kooliellu integreerumiseks.
 • Tagame usaldusväärse ja piisava sotsiaalpedagoogilise ja psühholoogilise nõustamise kõigis koolides ja lasteaedades.
 • Kindlustame nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilased võimalusega saada tasuta koolilõuna kõrval ka tasuta hommikuputru.
 • Toetame laste aktiivset ja arendavat suvevaheaja veetmist, võimaldame raskustes peredele laagritoetust.
 • Kvaliteetsete sportimisvõimaluste kättesaadavuse parandamiseks tõstame linna sporditegevuse toetuse baassumma 300 euroni. Kindlustame iga lapse võimalusega osaleda tasuta ühe huviala- või spordiringi töös.
 • Loome noortele võimaluse kasutada paindlikult linna sporditegevuse toetust, et nad saaksid harrastada meelepärast spordiala.
 • Rajame Tallinnasse täismõõtmetes olümpiaujula.
 • Ehitame ekstreemspordi sisehalli ja Eesti suurima rulapargi. Rajame ja rekonstrueerime spordiväljakuid, sealhulgas tänavaspordi omi.
 • Avame koolide välispordirajatised avalikuks kasutamiseks.
 • Seame sihiks Tallinna saamise Euroopa spordipealinnaks (European Capital of Sport 2022).

Inim- ja keskkonnasõbralik Tallinn

 • Seame eesmärgiks, et aastal 2030 on linna asutustes ja tänavavalgustuses kasutusel ainult roheline energia ja säästvad lahendused. Uued linna hooned rajame ligi nullenergiahoonetena. Aastaks 2030 on kõik Tallinna kesklinnas liikuvad sõidukid heitgaasivabad.
 • Lõpetame arendustegevuse rohealadel ja võtame olemasolevad kaitse alla. Linnaplaneerimisel kindlustame, et lähim roheala oleks vähemalt 300 meetri kaugusel iga tallinlase kodukohast.
 • Arendame välja nutika ja keskkonnasäästliku prügimajanduse ning seame eesmärgiks, et sorteeritud olmejäätmete vedu oleks kõigile Tallinna elanikele tasuta. Vähendame jäätmeteket ning suurendame jäätmete taaskasutust ja ümbertöötlust.
 • Korrastame ja puhastame prügist linna haljasalad. Kolmekordistame eelarveraha, mis eraldatakse linnaosavalitsustele heakorra tagamiseks.
 • Teeme Tallinna kvaliteetse joogivee linlastele ja külalistele avalikus ruumis tasuta kättesaadavaks.
 • Varustame linnaruumi piisava hulga pinkide, prügikastide, avalike tualettruumide ning rekreatsioonivõimalustega. Paigaldame linna lemmikloomade väljaheidete utiliseerimise vahendid.
 • Toetame linna elamufondi uuendamist, et pakkuda inimestele jõukohast ja kaasaegset eluaset. Kohustame kinnisvaraarendajaid rajama uusasumite ehitamisel  koostöös linnaga ka sotsiaalseid infrastruktuure ja haljasalasid. Linnaruumi kujundades ja elamufondi arendades taotleme maksimaalse ligipääsetavuse tagamist kõigile inimestele ning eelistame nullenergiahooneid.
 • Võimaldame elektriautodel parkida linna tasulisel parkimisalal tasuta.
 • Kindlustame kaasaegse ja kvaliteetse tänavavalgustusega terve linna. Tagame, et ükski Tallinna elanik ei pea maksma oma kodutänava valgustuse eest.
 • Koostöös politsei, eraisikute, ettevõtjate ja asumiseltsidega laiendame olemasolevaid ja ehitame uusi turvakaamerate võrgustikke. Tagame turvakaamerate info hoidmise ja säilitamise.
 • Analüüsime müra- ja valgusreostust linna erinevates piirkondades ja töötame välja uue tegevuskava nende vähendamiseks.
 • Loome väikestele Eesti toidutootjatele võimalikult head tingimused oma toodangu müümiseks linna turgudel.
 • Soodustame Tallinnas pakendivabade poodide teket.
 • Toetame kogukonnaaedade rajamist.
 • Muudame loomaarsti visiidil kiibistatud looma registrisse kandmise kohustuslikuks – nii väldime olukorda, kus loomad on küll kiibistatud, aga omanikku ei saa tuvastada.
 • Suurendame Tallinna loomaia rahastamist ja kindlustame sealsete loomade ja lindude heaolu.
 • Toetame senisest suuremas mahus loomade varjupaikade tegevust.

Liikuv Tallinn

 • Arendame välja kaasaegsetel tehnoloogiatel põhineva ning turvalist ning mugavat liiklemist võimaldava linnakeskkonna. Kohandame ühistranspordi liinivõrgu ja peatuste asukohad sõitjate reaalsetele vajadustele vastavaks ja arendame edasi tasuta ühistransporti, vabastades kõik  inimesed valideerimiskohustusest. Arendame välja toimiva „pargi ja sõida“ süsteemi ning käivitame peamistel liikumissuundadel öötranspordi.
 • Tallinna ja Helsingi vahelise liikuvuse tõhustamiseks arendame välja linnadevahelise püsiühenduse ja loome ühtse ühistranspordi piletisüsteemi.
 • Loome Põhjamaade eeskujul ohutu ja kvaliteetse kergliiklusteede võrgustiku. Ühendame Tallinna kergliiklusteed nii omavahel kui ka naabervaldade teedega. Tõstame teehoolduse nõudeid nii, et jalgsi ja rattaga saaks liigelda ka talvel.
 • Rajame kõigi koolide ja lasteaedade ümbrusesse turvalised ülekäigukohad ning jalg- ja jalgrattateed.
 • Rajame jalgratastele turvalised hoiukohad ühistranspordisõlmedes ja elamute juures.
 • Arendame välja Ülemiste terminali kui Tallinna ühtse reisilogistikakeskuse.
 • Rajame trammiliinid kesklinnast Järvele, Lasnamäele, Haaberstisse, Mustamäele ning reisisadama terminali ning kaasajastame marsruudid.
 • Käivitame ühistranspordivõrku ühendatud laevaliikluse marsruudil Kopli-Vanasadam-Kalasadam-Pirita.
 • Parandame parkimisvõimalusi, rakendades Tallinnas kaasaegset ja nutikat parkimiskorraldust. Muudame õhtuti kesklinnas parkimise poole soodsamaks ja võimaldame kõigil soovijatel ka eraparklates 15 minutit tasuta parkida.
 • Haljasalade säilitamiseks ja laiendamiseks ehitame elamurajoonidesse parkimismajad.
 • Käivitame peamistel liikumissuundadel ööbussiliinid ja tihendame tipptundide ajal ekspressbussiühendusi.
 • Rajame köisraudtee all-linnast Toompeale.
 • Otsime võimalusi soola kasutamise lõpetamiseks lumetõrjes ja soodustame lamellrehvide kasutamist, et vähendada löökaukude teket.
 • Reguleerime ja korrastame velotaksode tegevuse.
 • Lõpetame Tallinnas röövellike piraattaksode tegevuse.

 Hooliv Tallinn

 • Lühendame ravijärjekordi ja parandame arstiabi kättesaadavust. Tagame jätkuvalt kõigile elanikele – ka ravikindlustuseta linlastele – esmatasandi arstiabi. Toetame munitsipaalperearstikeskuste laiendamist ja muutmist munitsipaaltervisekeskusteks.
 • Tõstame sotsiaal-, noorsoo- ja lastekaitsetöötajate palka.
 • Kompenseerime täielikult laste visiiditasu eriarstide vastuvõtul.
 • Korrastame haiglavõrgu ja rajame Lasnamäele uue Tallinna haigla.
 • Viime läbi kodanikupalga eksperimendi, et hinnata selle rakendamise sotsiaalset mõju.
 • Vähendame omastehooldajate koormust, pakkudes neile puhkust võimaldavaid teenuseid.
 • Tõstame eakate pensionilisa 100 euroni.
 • Loome eakatele võimalused väärikaks eluks, rajades koostöös erasektoriga uusi pansionaate ning rakendades teenuste pakkumisel kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi.
 • Muudame sotsiaalkeskused põlvkondade majadeks, kus on ühendatud eakate huviringid, lastehoiuteenus ja tegevused noortele.
 • Teeme koostööd politsei ja teiste organisatsioonidega, et vähendada koduvägivalda.  Toetame nõuandlate ja naiste varjupaikade tegevust. Muudame tugiisikute teenused riskiperedele kättesaadavamaks.
 • Toetame suure hoolduskoormusega perede tugiisiku teenust.
 • Rajame iseseisvat elu toetava aktiivsuskodu liikumis- ja nägemispuudega inimestele.
 • Rakendame mitmekülgseid avahooldusteenuseid selleks, et eakad saaksid elada võimalikult kaua kodus.
 • Suurendame sobivate sotsiaalkorterite pakkumist erinevate vajadustega sihtrühmadele, alustame sealjuures läbimõeldud koostööd arendajatega. Loome riigi abiga soodsad üürikodud linnale vajalikele spetsialistidele.
 • Käivitame Tallinna haridusasutustes tõenduspõhised kiusuennetusprogrammid.
 • Parandame teavitustööd, et tõkestada ja ennetada perevägivalda. Loome süsteemse ja stabiilselt rahastatud teenuse perekriiside ohvrite aitamiseks.
 • Toetame ennetus- ja võõrutustegevusi, et leevendada narkoprobleeme Tallinnas.
 • Soodustame toitlustusasutustes ja kauplustes ülejääva toidu jõudmist abivajajateni.

Nutikas Tallinn

 • Kujundame Tallinnast nutilinna. Eelkõige pöörame tähelepanu uute tehnoloogiate rakendamisele nii liikuvuse parandamiseks, energeetika kaasajastamiseks kui  linnajuhtimise tõhustamiseks. Loome tingimused selleks, et areneks tark majandus. Rakendame Tallinna kõrgkoolides loodud teadmisi ja värbame ülikoolide teadlasi osalema linna teenuste innovatsioonis.
 • Selleks, et ettevõtjad ja linnakodanikud saaksid luua uusi ja innovaatilisi tooteid ning teenuseid, teeme linna kogutavad mitteisikustatud andmed masintöödeldaval kujul kõigile kättesaadavaks (avaandmed). Ülikoolide ja linna koostöös loome võimaluse kasutada neid suurandmeid avalike teenuste parandamiseks, teaduslikel eesmärkidel ja ettevõtluses.
 • Loome Linnaradari näol digitaalse infovahetuskeskkonna, kust on võimalik saada infot avaliku raha kasutamise ja linnavalitsuse valimislubaduste täitmise kohta, anda  teada lahendamist vajavatest probleemidest ja kommenteerida volikogu menetluses olevaid eelnõusid.
 • Pakume tallinlastele võimaluse saada linna koduleheküljelt reaalajas teavet liikluse,  ummikute ja vabade parkimiskohtade kohta, et tagada liikluse sujuv toimimine.
 • Toetame e-residentide asutatud ettevõtete registreerimist ning hoiame nendega sidet, varustades neid vajaliku info ja teenustega.
 • Loome tarvilikud tingimused, et Tallinnast saaks maailmas tuntud iduettevõtluse keskus. Algatame talendiprogrammi, et tutvustada digitaalse nomaadi eluviisiga ettevõtlikele inimestele Tallinna atraktiivset elukeskkonda.
 • Loome tingimused ja väljastame load isejuhtivate autode tehnoloogia testimiseks Tallinnas.
 • Koostöös riigiga toetame koolides digitaalse õppevara arendamist, digiseadmete soetamist ja õpetajakoolitust.
 • Paremate sportimisvõimaluste tagamiseks loome kaasaegse ülelinnalise spordiväljakute broneerimissüsteemi.
 • Paigaldame linnaruumi nutiseadmete laadimispunktid.
 • Varustame ühistranspordivahendid ja -peatused digitaalsete infotahvlitega, kust on reisijatel võimalik saada reaalajas informatsiooni.
 • Arendame koostöös ettevõtjatega välja ühistranspordisüsteemiga integreeritud moodsa ülelinnalise jalgrattalaenutuse võrgustiku.
 • Muudame planeeringute, ehitus- ja tegevuslubade menetlemise mugavaks, kiireks ja korruptsioonivabaks.
 • Kujundame Tallinna linnast targa hankija, kes investeerib regulaarselt uutesse tehnoloogiatesse ja piloteerib innovaatilisi lahendusi, et aidata kaasa pealinna arengule.
 • Linlastele mugavamate teenuste pakkumiseks sidustame linna ja riigi infosüsteemid.

Loov Tallinn

 • Rekonstrueerime Tallinna linnahalli ning arendame mereäärse territooriumi terviklikuks vaba aja ja kultuuripiirkonnaks. Me ei toeta Reidi tee rajamist kavandatud kujul.
 • Koostöös riigiga rajame Tallinna Eesti Teadus- ja Tehnikamuuseumi.
 • Tagame iga kuu esimesel pühapäeval kõigile tasuta sissepääsu linnale kuuluvatesse muuseumidesse.
 • Kindlustame igas linnaosas vähemalt ühe avatud mängutoa toimimise.
 • Toetame asumiseltse linnaosade eriilmelisust rõhutavate linnaosapäevade korraldamisel ja kogukonna kultuurikeskusteks arenemisel.
 • Eraldame linna uusehitiste rajamisel ühe protsendi eelarvest kunsti ostmiseks.
 • Võimaldame kunstnikel kasutada linna ruume soodustingimustel loometegevuseks.

Hästi juhitud Tallinn

 • Võtame vastu pealinnaseaduse, millega muudame linnavolikogu moodustamise aluseid ja laiendame oluliselt linnaosade pädevust.
 • Viime sisse kaasava eelarve koostamise põhimõtte, mis annab kodanikule võimaluse osaleda otse ja vahetult oma kogukonna elukeskkonna arendamises ja avaliku raha kasutamises.
 • Loome linnakodanikule võimaluse algatada pöördumisi volikogule ning osaleda linnajuhtimises rahvaküsitluste ja digireferendumite kaudu.
 • Kaasame sõltumatud spetsialistid, asumiseltsid ja asjast huvitatud kodanikuühendused juba algstaadiumis linnaplaneerimisse ja arengukavade väljatöötamisse. Planeerime linna mitte krundi kaupa, vaid tervikut silmas pidades.
 • Parandame koostööd lähivaldadega liikuvus- ja haridusküsimuste ning linnaplaneerimise korraldamisel.
 • Suurendame kodanikuühiskonna rolli kogukonnateenuste osutamisel ja loome selleks täiendavaid võimalusi (avaandmed, ühiskondliku mõju osakud jt.).
 • Tagame linnakodaniku jaoks võimalikult lihtsa suhtlemise linnavalitsusega, muutes asjaajamise ühe ametniku põhiseks, viime võimalikult palju probleemilahendusi veebikeskkonda.
 • Lõpetame erakondliku tegevuse varjatud rahastamise linnaeelarvest.
 • Lõpetame Ühistupanga rahastamise linnaeelarvest ja väljume panga omanikeringist.
 • Allutame linnameedia sõltumatule järelevalvele ja muudame selle linnavalitsuse propagandavahendist kohaliku elu küsimusi käsitlevaks professionaalseks ajakirjanduseks. Lõpetame Tallinna TV rahastamise linnaeelarvest.
 • Lõpetame linnavalitsuse liikmetele lisatasu maksmise linna ettevõtete ja sihtasutuste nõukogude töös osalemise eest. Me ei nimeta linnavolikogu liikmeid linna ettevõtete ja sihtasutuste juhtorganite liikmeteks.
 • Depolitiseerime linna allasutuste ja sihtasutuste ning ettevõtete juhtimise, värvates inimesi tööle nende kompetentsuse, mitte poliitilise kuuluvuse alusel.
 • Loome linnavolikogu juurde eakate koja, et vanemaealised linlased saaksid neid puudutavates küsimustes enam kaasa rääkida. Anname eakate kojale ja noortevolikogule õiguse nimetada volikogu komisjonidesse hääleõiguslikke esindajaid.

Õige pööre Haaberstis

 • Kujundame Harku järvest ja selle ümbrusest korraliku, ligipääsetava ning loodussõbraliku puhke- ja sportimisala.
 • Loome Haaberstisse kaasaegse ja kvaliteetse kaubavalikuga turu.
 • Ühendame kergliiklusteed Harku vallaga.
 • Paneme Õismäe tiigi purskkaevu uuesti tööle ja korrastame tiigi ümber olevad jooksurajad.
 • Rajame Haaberstit kesklinnaga ühendava trammitee.
 • Rajame jalgrattaparklad ja rataste parkimismajad korterelamute juurde.
 • Renoveerime kõik Haabersti lasteaiad ning tagame lastele kaasaegse ja turvalise kasvukeskkonna.
 • Kindlustame igale lapsele võimaluse osaleda tasuta ühe huviala- või spordiringi töös.
 • Seame eesmärgiks, et aastal 2030 tarbivad linnaasutused ainult rohelist energiat.
 • Haljasalade säilitamiseks ja laiendamiseks ehitame elamurajoonidesse parkimismajad.
 • Seame sihiks lasteaiaõpetajatele kooliõpetajaga samaväärse palga maksmise. Tõstame õpetaja abide palga 75 protsendini õpetaja palgast.
 • Toetame tugispetsialistide värbamist lasteaedadesse ja koolidesse.
 • Rajame vabaõhu tenniseväljakud Õismäele ja Haaberstisse.

Õige pööre Kesklinnas

 • Korrastame ja haljastame reisisadama piirkonna.
 • Lubame kesklinna sadamasse vaid kruiisilaevad, tiiburid ja katamaraanid. Kaubalaevad suuname linnast välja.
 • Rajame köisraudtee all-linnast Toompeale.
 • Rajame trammitee reisiterminalini.
 • Taastame Kadrioru väliujula.
 • Suuname haagisega veokid kesklinnast välja, rajades vajalikud ümbersõidud.
 • Ehitame lõpuni Vabaduse platsi parkla.
 • Jälgime taristu ja hoonete projekteerimisel paduvihmadega arvestamist. Rajame korterelamute juurde jalgrattaparklad ja rataste parkimismajad.
 • Teeme ühistranspordi kättesaadavamaks ja optimaalseks.
 • Tagame kvaliteetse ja tugeva põhihariduse kõikides kesklinna koolides.
 • Toetame reaal- ja loodusteadusliku hariduse kompetentsikeskuse rajamist Tallinna Reaalkooli juurde, luues nii kõikidele Tallinna kooliõpilastele võimaluse kasutada pädevate õpetajate juhendamisel ruume, mis on sisustatud füüsika, keemia, bioloogia ja tehnoloogia õppimiseks.
 • Renoveerime kõik kesklinna lasteaiad ning tagame lastele kaasaegse ja turvalise kasvukeskkonna.

Õige pööre Kristiines

 • Kristiine linnaosa peab olema avatud turvaliseks liikumiseks ka jalakäijatele ja jalgratturitele.
 • Suurendame lasteaedade rahastamist, teeme lasteaiad korda ja toome lasteaedadesse tasuta ning tervisliku toidu.
 • Korrastame üldkasutatavad mänguväljakud ning rajame juurde välijõusaale.
 • Ohtlike veoste liikumine Ülemiste ja Kopli vahel peab täielikult lõppema.
 • Rekonstrueerime Tondi ülesõidu ja loome sinna liiklusvoo parandamiseks tunneli.
 • Korrastame Kristiine teed ja tänavad.
 • Ühistransport peab olema mugav ja hea transpordiühendus nii  linnaosa siseselt kui ka teiste linnaosadega. Ühistranspordiga peab saama liikuda Tondi ja Löwenruh vahel.
 • Kaasajastame Kristiine ristmiku mugavaks ning turvaliseks.
 • Kullo keskuse laiendamise ja renoveerimisega rajame Kristiinesse kaasaegse kultuuri- ja huvikeskuse.
 • Rajame Kristiinesse raamatukogu.
 • Arvestame linnaosa planeerimisel eri piirkondade eripäradega.

Õige pööre Lasnamäel

 • Rajame Lasnamäele olümpiaujula ja spa keskuse.
 • Loome uusi taskukohaseid parkimisvõimalusi.
 • Renoveerime Pae tänaval asuva Lasnamäe spordikompleksi.
 • Rajame trammiühenduse kesklinnaga.
 • Ehitame Paevälja lagendikule kaasaegse vabaõhulava ja  korrastame koostöös riigiga kõik haljasalad
 • Rajame uusi turvalisi mänguväljakuid ning renoveerime olemasolevaid.
 • Korrastame Peterburi maantee välja- ja sissesõidu.
 • Taastame Lasnamäe traumapunkti.
 • Lõpetame kasiinode tegevuse elurajoonides.
 • Renoveerime ja muudame Pae turu kaasaegseks.
 • Teeme korda kõik linnaosa lasteaiad.
 • Koostöös erasektoriga rajame Lasnamäele teatri, kino ja raamatukogu.
 • Korrastame Valge ja Liikuri tänavate vahelise roheala. Rajame sinna korraliku pargi koos mänguväljakute ja sportimisvõimalustega.
 • Loome Lasnamäele kiiruskatseala.

Õige pööre Mustamäel

 • Kaasajastame ühistranspordivõrgu lähtudes muutunud elu- ja töökohtadest.
 • Teeme korda Mustamäe haljasalad ja tagame nende regulaarse hoolduse.
 • Lisame teede ja jalgradade äärde prügikaste, pinke ja tänavavalgustuslampe.
 • Teeme lasteaiad korda ja kindlustame tasuta tervisliku toiduga kõik lasteaialapsed.
 • Ehitame parkimismajad eri piirkondadesse ja korrastame parkimist.
 • Renoveerime Männi pargi ja teeme korda avalikud mänguväljakud ja palliplatsid.
 • Ühendame olemasolevad kõnniteed uuselamurajoonide teedega ühtsesse võrgustikku.
 • Toetame korterelamute uuendamist.
 • Renoveerime Mustamäe päevakeskuse ja renoveerime ümbritsevad teed.
 • Rajame koolide juurde suletud rattaparklad.
 • Teeme Mustamäest uue Kalamaja, arendades linnaosa kultuurielu ja luues mitmekesised tingimused vaba aja veetmiseks.

Õige pööre Nõmmel

 • Väärtustame ja kaitseme Nõmmet kui ainulaadset metsa- ja aedlinna, säilitame miljööväärtuslikud hoonestusalad. Hoidume arendustegevusest rohealadel, võtame Harku rabametsa kaitse alla. Loome Nõmmele metsniku ametikoha.
 • Korrastame Nõmme pargid. Rajame Hiiule Nõmme linnapargi – rahva kogunemiskoha koos eri eas lastele mõeldud tegevusalade, külakiige, grillimisala ja rodoaiaga, kus on tegevust igas eas nõmmekatele.
 • Rajame Nõmme jaamadesse kaasaegsed rattaparklad ja soosime rattakultuuri arengut.
 • Pääsküla prügimäele rajame suusa- ja talispordikeskuse ning Männiku asumi kaevandusjärvede piirkonda spordi- ja puhkeala, ehitame Nõmme gümnaasiumi territooriumile ujulaga Nõmme Spordimaja.
 • Uuendame Nõmme südame, muutes Nõmme keskuse ja Nõmme jaama piirkonna (sh Jaama tänava) jalakäija- ning kergliiklussõbralikuks, sidusaks ja arhitektuuriliselt huvitavaks piirkonnaks.
 • Renoveerime Nõmme Noortemaja (Nurme 40) maja, tagame huvitegevuse jätkumise Nõmme südames. Igal Nõmme õpilasel peab olema võimalus käia tasuta ühes huviringis.
 • Peame oluliseks Nõmme lasteaedade ja koolide taristu korrastamist ja tervisenõuetega vastavusse viimist.
 • Hindame ja tõstame esile Nõmme ajaloo- ja kultuuripärandit. Korrastame Kristjan Raua maja, Marie Underi ja Fiedebert Tuglase majamuuseumi ning arendame välja Nõmme Muuseumi.
 • Tugevdame koostööd asumiseltsidega ja toetame seltsitegevust ning asumipäevade korraldamist, nähes selleks ette vahendid linnaosa eelarves.
 • Rajame Nõmmele ettevõtluspargi, soodustame vabakontorite rajamist, toetame sotsiaalse ettevõtluse arengut, käivitame Nõmme ettevõtete ja koolide koostööprojektid.
 • Toetame ja arendame koolidemokraatiat ja noorte iseotsustamist. Tugevdame loova ja ettevõtliku kooli arendamist Nõmmel.
 • Loome Põhja-Eesti Regionaalhaigla Hiiu korpuse asemele eakate munitsipaalpansionaadi. Arendame kodulähedasi sotsiaalteenuseid eakatele, puuetega inimestele ja lastega peredele (koduhooldus, tunnisaunateenus, linnaosa sisene sotsiaaltransport, perenõustamine jt.).
 • Vabastame täielikult maamaksust pensionärid ja represseeritud, kelle kodualune maa ületab 1500 ruutmeetrit.

Õige pööre Pirital

 • Välistame korruptsiooni linnaosa juhtimisel.
 • Kaasajastame Pirita infrastruktuuri ja ühistranspordivõrgu, arvestades kasvanud elanike arvuga.
 • Toetame piiride seadmist linnaosa arutule kasvule ja ainult väikesemõõduliste arenduste soosimist.
 • Toetame eraalgatusi haridusvõrgu arendamisel.
 • Viime lõpuni Kose tee lasteaia ja Võsa tee põhikooli ehitamise.
 • Toetame igati Pirita Majandusgümnaasiumi tegevust ja Merivälja kooli põhikooliks kujundamist.
 • Sisekaitseakadeemia peab olema mõõdukalt avatud ja avardama kohalike elanike sportimis- ja vaba aja veetmise võimalusi.
 • Loome Viimsi-Pirita-kesklinna suunal parema ja kiirema liikluse. Paneme tööle ekspressbussid.
 • Arendame Lillepi pargi sportimisvõimalusi.
 • Arendame koostöös Ajaloomuuseumiga Maarjamäe memoriaali ja Saksa sõjaväekalmistu piirkonda, muutes selle okupatsiooniohvrite mälestusalaks.
 • Koostöös asumiseltside ja kinnistuomanikega leiame lahendused hooletusse jäetud kinnistute korrastamiseks.
 • Arendame Pirita kultuurielu, toetades avalike hoonete ruumide kasutamist kultuuritegevuseks. Toetame asumite seltsielu.
 • Toetame Pirita turu arengut.
 • Kaitseme Kloostrimetsa jõeäärset luhta ja tagame selle mõõduka kasutamise sporditegevuseks.
 • Aitame kaasa Scheeli mõisa korrastamisele.

Õige pööre Põhja-Tallinnas

 • Kavandame linnaosa tulevikku koostöös kogukonnaga.
 • Teeme korda kõik linnaosa lasteaiad.
 • Rajame Stroomi randa uue rannahoone ja suure tänavaspordikeskuse.
 • Teeme korda Kase, Süsta ja Merimetsa pargid.
 • Korrastame Kopli ajaloolise rahvamaja ja anname selle taas kohalike elanike kasutada.
 • Rahustame liiklust kõrvaltänavatel, rajame parkimismaju.
 • Soosime rattakultuuri arengut ning viime sisse toetusmeetme rattakuuride rajamiseks majade juurde.
 • Jätkame rannapromenaadi väljaehitamist, rekonstrueerime Vana-Kalamaja tänava ning rajame uusi linnaväljakuid.
 • Käivitame ühistranspordisüsteemi osana laevaühenduse Kopli-Kalasadam-Vanasadam-Pirita.
 • Asume avama Kopli kaubajaama ala, käivitades arutelu selle tulevikulahenduste osas.
 • Rakendame üle linnaosa mobiilse süstlavahetusteenuse.