Programm Hiiumaa valla arenguks 2017 – 2021

Sotsiaaldemokraatidele on esmatähtsad inimesed, nende heaolu ja võimalused. Meile on oluline, et Hiiumaa elanike jaoks paraneks valla poolt pakutavate avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus. Omavalitsus peab tagama inimestele vahetu võimaluse kaasa rääkida.

Lähtume avatud valitsemisest, mis tähendab ausat ja läbipaistvat juhtimist. Olulisel kohal on elanike huvide ja vajadustega arvestamine ning kogukonna kaasamine. Oleme avatud kõikidele ideedele ja inimestele, kes soovivad panustada Hiiumaa arengusse.

Sotsiaaldemokraadid on kindel valik igale Hiiumaa elanikule, kes soovib uuendusmeelset ja samas kindlat arengut oma kodukohas. Oleme veendunud, et valla õnnestumise aluseks on terviklik lähenemine. Meie eestvedamisel tõuseb Hiiumaa vald esile avatud ja innovaatilise juhtimisega, mis teeb tugevat koostööd nii kodanikuühenduste, era- kui ka riigisektoriga.

Nii valimistel kui edaspidisel valitsemisel peame oluliseks poliitilise kultuuri arendamist, et järjest rohkem positiivseid ja ettevõtlikke inimesi sooviks valla juhtimises ja arendamises osaleda. Peame kinni ühinemislepingus kokku lepitud põhimõtetest, mille eesmärk on tagada Hiiumaa erinevate piirkondade tasakaalustatud areng.

Sotsiaaldemokraadid pakuvad välja Hiiumaa arengut eest vedava programmi, mille viib ellu usaldusväärne ja ennast tõestanud meeskond. Seisame selle eest, et Hiiumaa oleks:

 • kogukondlik ja tegus,
 • ettevõtlik ja nutikas,
 • hooliv ja haritud,
 • terve ja loov.

I KOGUKONDLIK JA TEGUS HIIUMAA: tegusad osavallad ja kodanikuühendused

Leiame, et osavallad kannavad olulist rolli järjepidevuse tagamisel ja kohalike piirkondade eest seismisel. Hiiumaa valla edu tagab see, kui leiame tasakaalu ja koostöö valla keskuse ja osavaldade vahel ning tänaste piirkondlike traditsioonide ja uuenduslikkuse vahel. Viime igapäevase juhtimise osavallavalitsuste tasemele, jättes vallavalitsuse hooleks strateegilise juhtimise. Muudame osavallavalitsused kohaliku elu otsustuskeskusteks, kust vallaelanik leiab oma vajadustele kõige kiirema ja sobivama lahenduse.

Kohalik algatus ja kodanikuühendused on Hiiumaa elu korraldamisel esmatähtsad. Jätkates tänaseid olulisi traditsioonilisi sündmusi tuleb käivitada ka uued ühistegevused. Toetame kohalike eestvedajate, kogukondade ja ettevõtjate algatusi.

Selleks:

 • hoiame otsustusprotsessi kohalikele kogukondadele võimalikult lähedal. Anname osavaldadele otsutusõiguse piirkonda puudutavates küsimustes;
 • tagame võimalikult lihtsa ja kiire suhtlemise ning asjaajamise omavalitsusega;
 • loome temaatilised töögrupid omakandi rahvast, suve- ja Facebooki-hiidlastest, et kasutada kogu Hiiumaa vaimset potentsiaali;
 • toetame sarnaselt noortevolikogule eakate nõukogu loomist;
 • anname avalikkusele regulaarselt ülevaate omavalitsuse tegemistest valla infolehe, maakonnalehe, kodulehekülje, sotsiaalmeediakanalite ja rahvakohtumiste kaudu;
 • juhime valda läbipaistvalt ja avatult. Spetsialistide tööle võtmisel lähtume erialase pädevuse põhimõttest;
 • väärtustame ja eelistame kohalikku identiteeti toetavaid ettevõtmisi ja sündmusi;
 • suurendame MTÜde toetust ja otsime võimalusi kodanikeühenduste rolli suurendamiseks Hiiumaa elu korraldamisel;
 • loome kohalikele tegijatele võimalused osalemaks avalike teenuste pakkumisel;
 • innustame sotsiaalsete ettevõtete loomist ja toetame nende tegutsemist
 • tunnustame ja väärtustame kogukonda panustavaid inimesi.

II ETTEVÕTLIK JA NUTIKAS HIIUMAA: toimiv koostöö ettevõtjatega

Ettevõtlus areneb piirkonnas, kus on piisavalt tööjõudu ja hea elukeskkond. Seega on oluline, et meie piirkonna elanike arv ei väheneks ja looksime võimalused kasvuks. Tuleb soodustada uute elamute rajamist ning ehitada riigi toel piirkonda üürikortereid.

Hea vald on hästi ühendatud vald – sujuvad ja nutikad liiklemisvõimalused vallakeskuse ja külade vahel. Ettevõtluse arendamiseks on samuti oluline toimiv taristu – korras teed, kiire internetiühendus, elektrivõrk ja veevärk, mille uuendamisse ja rajamisse peame panustama.

Selleks:

 • loome ettevõtluseks sobivatest kontori- ja tootmispindadest infopanga, mis lihtsustab ettevõtlusega alustamist või tegevuse laiendamist ning aitab kaasa töökohtade loomisele;
 • loome koostöös erasektoriga võimalused tööstusala arendamiseks Kõrgessaares, Käinas ning vajadusel mujal;
 • toetame kogu valda katva kiire lairiba internetivõrgu rajamist, et soodustada IT-põhise ning era- ja avaliku sektori kaugtöökohtade loomise võimalusi;
 • jätkame regulaarseid kohtumisi kohalike ettevõtjatega eesmärgiga toetada ettevõtluse arengut, kaasata ettevõtjaid valla arengu kavandamisse ning soodustada töökohtade loomist;
 • toetame koostöös kohalike ettevõtetega noorte ettevõtlikkust läbi praktikakohtade loomise, töökogemuste jagamise ning õpilasfirmade tegevuse soodustamise;
 • töötame välja stipendiumite süsteemi, mis motiveeriks häid spetsialiste tulema (tagasi) Hiiumaale;
 • koondame info Hiiumaa vabadest elamispindadest ja kruntidest, mis lihtsustab leida sobivat elukohta. Rajame riigi toel üürikortereid piirkondadesse, kus nende järele on kõige suurem vajadus;
 • toetame korteriühistuid energiasäästu suurendamisel;
 • peame oluliseks räämas kinnistute korrastamist, nõustame ja toetame kolemajade lammutamist;
 • soodustame energiaühistute ja koostootmisjaamade loomist;
 • energiasäästu suurendamiseks ning turvalisuse tagamiseks kaasajastame tänavavalgustuse;
 • täiendame elektriautode laadimispunktide võrku üle Hiiumaa;
 • rajame Kõrgessaare tankla;
 • võtame ühistranspordisüsteemis kasutusele kaasaegsed ja paindlikud lahendused;
 • seisame regulaarse lennu- ja parvlaevaühenduse säilimise ja arendamise eest Hiiumaa–mandri ning Hiiumaa–Saaremaa vahel. Seisame tihedama talvise praamigraafiku eest;
 • uuendame amortiseerunud teekatet ning suurendame igal aastal tolmuvabade teede osakaalu. Järgmise nelja aasta jooksul viime vähemalt 54 km teid mustkatte alla;
 • jätkame kergliiklusteede võrgu arendamisega, sealhulgas Käina–Suuremõisa, Palade–Kärdla lõik;
 • kaasajastame maakonna esindusväljakuna Kärdla keskväljaku;
 • muudame maakondliku arenduskeskuse Hiiumaa arengu veduriks;
 • loome kaasava eelarve juurde „Ajujahi“-sarnase programmi eesmärgiga välja töötada lahendused kogukonna jätkusuutlikuks arenguks;
 • kujundame www.hiiumaa.ee kodulehest tervlikliku Hiiumaa infokanali, kus on vajalik teave nii elanikule kui ka saare külastajale;
 • tegeleme sihikindlalt Hiiumaa kui turismi- ja investeerimispiirkonna tutvustamisega;
 • eelistame vallavalitsuse ja allasutuste meenetena kohalike meistrite toodangut;
 • rajame avalikus kasutuses olevaid turismiatraktsioone (mänguväljakuid, seiklusparke jms), mis suurendavad lastega perede vaba aja veetmise võimalusi nii kohalike kui külaliste jaoks;
 • jätkame sadamate arendamist;
 • toetame turismivaldkonna mitmekülgsemat arendamist, et kasvatada huvi Hiiumaa vastu ka väljaspool suveperioodi;
 • jätkame Suuremõisa lossikompleksi arendamist aastaringselt toimiva turismi- ja külastuskeskusena, tihendades koostööd valla ja erasektori vahel.

III HOOLIV JA HARITUD HIIUMAA: head tingimused õppimiseks

Hiiumaa on igast inimesest hooliv vald. Seisame selle eest, et valla jaoks oleksid võrdselt olulised nii seeniorid, lastega pered kui noored ning erivajadustega inimesed. Kaasaegse valla tunnuseks on ühiskonna väljakutsetele vastava hariduse tagamine oma noortele. Lisaks muutunud õpikäsitluse rakendamisele on oluline toetada iga kooli tugevuse väljaarendamist ja parandada õpitingimusi. Koolid, lasteaiad, raamatukogud, kultuuri- ja rahvamajad, spordi- ja tervisekeskused, noortekeskused ja päevakeskused on Hiiumaa vallas tõhusad koostööpartnerid kohalikule kogukonnale.

Sotsiaalküsimuste lahendamisel teeme koostööd kodanikeühendustega, toetades igati nendepoolseid algatusi. Tagame igale hiidlase võimaluse nautida oma vallas täiel rinnal Eesti parimat elukeskkonda, sõltumata tema omapärast või erivajadusest.

Selleks:

 • säilitame kodulähedase lasteaia ja põhikooli, teeme tõhusat koostööd Hiiumaa Gümnaasiumiga;
 • loome suvehooajaks lastehoiukohad nii kohalikele kui suvehiidlaste lastele;
 • renoveerime Kärdla lasteaia energiasäästlikumaks ning kaasaegseks sarnaselt teiste maakonna lasteaedadega. Uuendame ja täiendame kõigi lasteaedade mänguväljakuid;
 • eelistame laste kooli- ja lasteaiatoiduna kohalikku ja mahedat toodangut. Seisame selle eest, et lasteaiatoit oleks tasuta;
 • kaasajastame kõikides Hiiumaa põhikoolides õppetingimusi ja suurendame koolide omavahelist koostööd, mis aitab kaasa koolivõrgu säilitamisele;
 • panustame Palade loodushariduskeskuse jätkuvasse arengusse ning tagame, et iga Hiiumaa laps saaks osaleda kord aastas vähemalt ühel õppeprogrammil;
 • tagame hariduse tugispetsialistide kättesaadavuse lastele ja noortele;
 • toetame lasteaia- ja kooliõpetajate võimalusi tegeleda haridusalase arendustööga ning käia Eestis ja välismaal kogemusi vahetamas;
 • muudame huvitegevuse mitmekesisemaks ning kättesaadavaks igale lapsele ja noorele rakendades täiel määral kultuuriministeeriumi poolt välja töötatud huvitegevuse toetusprogrammi võimalusi;
 • tagame kõikidele Hiiumaa lastele tasuta bussisõidu kooli ja huviringi;
 • kaasajastame ning korrastame laste mänguväljakuid ning vajadusel rajame täiendavaid igas osavallas;
 • teeme tõhusat koostööd Hiiumaa Ametikooliga, et koolitada välja Hiiumaa ettevõtluse arenguks vajalike oskustega inimesi;
 • laiendame Kõpu õppekohas pakutavaid teenuseid ja rajame pansionaadi eakatele;
 • toetame ja arendame eakatele ja erivajadustega inimestele suunatud hoolekandeasutuste tegevusi, sh laiendame Tohvri hooldekodu, rajame Kärdlasse sotsiaalkeskuse, jätkame Hellamaa sotsiaalküla projektiga ning teeme koostööd Samaaria Eesti Misjoniga;
 • teeme vanemaharidusprogrammis osalemise kättesaadavaks ka Hiiumaal
 • tagame sotsiaaltranspordi kättesaadavuse üle kogu saare;
 • tagame Hiiumaal loomade varjupaiga teenuse.

IV TERVE JA LOOV HIIUMAA: kaasaegne elukeskkond kõigile

Väärtustame ja säilitame piirkonna ajalugu ja vaimset pärandit. Hiiumaa kuulub inimese ja looduse koostoimimist esile tõstva UNESCO Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala hulka. Kasutame seda võimalust saare elu edendamiseks, selleks teeme koostööd hariduse, teaduse ja kultuuri valdkonnas.

Arendame mitmekülgseid vaba aja veetmise võimalusi, et Hiiumaal leiaks meelepärast nii kultuuri- kui spordisõbrad. Toetame Hiiumaa muuseume kohaliku kultuuripärandi hoidmisel ja tutvustamisel.

Tervis ja turvalisus on kaks olulisemat hüve, mida saame luua ja hoida vaid koostöös. Ei piisa vaid riiklikust politseist ja päästest, vaja on ka kogukondlikku algatust ning vallavalitsuse kui eestvedaja rolli.

Omavalitsuse ülesanne on tutvustada ja luua võimalusi tervislikeks eluviisideks. Peame oluliseks, et meil oleks kaasaegsed sportimisvõimalused ning selleks vajalikud saalid, väljakud ning terviserajad. Toetame olemasolevate matkaradade ja ujumiskohtade hooldamist ning arendamist.

Panustame Hiiumaa puhta looduskeskkonna säilimisse. Peame oluliseks kohaliku tooraine ning kohaliku toidu väärtustamist saare jätkusuutliku arengu toetuseks.

Mitmekülgse kultuurielu arendamiseks toetame kultuuriasutuste ja -seltside tegevust. Ühinenud vald võimaldab paremini koordineerida ja mitmekesistada kultuurisündmusi.

Selleks:

 • kaasajastame sportimis- ja vaba aja veetmise võimalusi, sh rajame Käina loodus- ja tegevuskeskuse, Kärdlasse kaasaegse spordihalli, renoveerime Palade spordihalli ja viime lõpuni Emmaste spordikeskuse arendamise;
 • seisame Hiiumaa Haigla üldhaiglana jätkamise eest;
 • toetame perearstide tegevust ning peame oluliseks arstide (sh haigla) omavahelise koostöö suurendamist luues selleks kaasaegse tervisekeskuse;
 • tihendame koostööd politsei, päästeameti, Kaitseliidu ja teiste turvalisust tagavate asutusega;
 • toetame vabatahtlike päästjate tegevust;
 • toetame jätkuvalt piirkondlike kultuurikollektiivide tegevust;
 • korrastame ja kaasajastame kultuurikeskused ning koostöös kogukonnaga teised esinemispaigad;
 • teeme koostööd Hiiumaal tegutsevate muuseumitega kohaliku pärandi säilitamiseks ja tutvustamiseks;
 • toetame Hiiumaa pühakodade korrastamist;
 • toetame jätkusuutlike lahenduste väljatöötamist loomemajanduse arendamiseks.

Selleks, et need väärt mõtted saaksid ellu viidud, toeta kohalikel valimistel sotsiaaldemokraate. Iga hääl loeb ning heade ideede elluviimisel saad ka Sina oma panuse anda. Võta meiega ühendust tervehiiumaa@sotsdem.ee