Rae valla valimisprogramm

digiUncategorized

RAE VALLA 2021. AASTA KOHALIKE OMAVALITSUSTE VALIMISTE PROGRAMM

UUED INIMESED – UUED MÕTTED!

VALI INIMESTEST JA KESKKONNAST HOOLIV RAE VALD!

Oleme kindlad, et Rae valda on võimalik juhtida veelgi paremini.

Sotsiaaldemokraatidel on Rae vallas tugev ja tegus meeskond, kuhu kuuluvad aktiivsed kohaliku kogukonna edendajad, ettevõtjad, põllumehed, õpetajad, ametnikud, arstid jt eluvaldkondade esindajad. Neid tublisid inimesi ja Rae vallavolikogu kandidaate ühendab soov anda oma panus koduvalla arengusse, kus prioriteediks on ennekõike inimene ning kodune ja kaunis elukeskkond.

Rae vald on osaliselt (Peetri, Jüri) rahvaarvult Eesti üks tihedamini asustatud piirkondi. Liigne vastutulelikkus arendajatele on suurendanud aga koormust vallaeelarvele, kus n-ö magusad maatükid skeemitatakse omadele, jättes avaliku huvi tagaplaanile. Muutusteta vallavõim tekitab korruptsiooniohtu.

Oleme kindlad, et Rae valda saab juhtida veelgi paremini. Kahjuks on meie koduvalla lõunapiirkond jäänud arengust maha ning hoolimata linnäärsete asulate kasvust on vähenenud elanike arv nt Vaida piirkonnas. Linnaäärsed väärtuslikumad põllumaad ehitatakse küll täis, kuid samas pole planeeritud piisavalt rohealasid, teedevõrk asulates on kohati ebaloogiline ning arvestab pigem arendajate sooviga suurendada oma kasumit. Rae valla alusharidus on kallim kui nt Tallinnas ning sotsiaalkaitse on jäänud „betoonivalamise varju“.

 • Vähendame lasteaia kohatasu praeguselt 80 eurolt kuus 30 eurole ning kehtestame tasuta lasteaiatoidu. Loome lasteaedades mitmekeelsed rühmad.

Arvestades vene- ja ingliskeelsete vallaelanike arvu suurenemist loome lasteaedades mitmekeelsed rühmad, et soodustada keeleõpet ning lõimumist Eesti ühiskonda.

Praegune valla juhtkond tõstis lasteaia kohatasu 55 eurolt 80 euroni (jaanuar 2020). Lasteaed on hariduse omandamise esimene aste ja peab olema tasuta kättesaadav kõigile lastele. Samuti peab olema tasuta lastele antav toit. Samas peab lasteaedadele jätkuma valla toetus normaalseks arenguks. Et vältida lasteaia kohatasu kinnihoidmist (igale lasteaiale on arvestatud lasteaia hoonega sobiv laste arv), arvestamegi lasteaia kohatasuks 30 eurot lapse kohta. Samas tuletame meelde, et tänu sotsiaaldemokraatidele on Eestis lastetoetused suurenenud (60 + 60 + 100 + 300 (400); vastavalt esimene laps, teine laps, kolmas laps ja Eesti riigi lisatav täiendav peretoetus (3−6 last, 7 ja enam last).

 • Ehitame Rae valda rahvusvahelistele tingimustele vastava tehnika- ja vabaajakompleksi koos rohealadega

Vabaajakompleks asuks 90hektarilisel maa-alal Rae vallas Tallinna-Tartu maantee lähedal.

Vabaajakompleksi kuuluksid vägagi erinevaid tegevusi võimaldavad rajatised: nüüdisaegsetele tingimustele vastav ringrajakompleks (autodele, vormelitele, mootorratastele); ovaal, millist praegu Euroopas ei ole; kardirada; rallikrossirada; ralli katselõik (6–8 km); jalgrataste krossirada jpm.

Kõik kirjeldatud rajad on ümbritsetud loodusega, seega rohealadega.

Tehnikaaladest arenevad tänapäeval kiirelt e-spordialad (elektriga käitavad sõidukid).

Kompleksi kuuluksid ka esmaklassilised majutusasutused ja söögivõimalused.

 • Algatame Ülemiste järve kaldaäärse avamise

Algatame koostöös Tallinna linna ja Tallinna Veega ligipääsu Ülemiste järvele ning loome Peetri ja Järveküla piirkonnas valvega puhkeala, kus on võimalik perega aega veeta ning järvevaadet nautida.

 • Toome uusi inimesi ja mõtteid vallajuhtimisse

Oleme kindlad, et kõigi protsesside edasiviivaks jõuks on aktiivsete ja tarkade inimeste kaasamine.

Samamoodi on vaja valla juhtimisse ja tegevusse kaasata uusi inimesi, kellel on uued mõtted ning ideed. Vald peab arenema ja olema vallaelanikele veelgi kodusem ning loodussõbralikum.

Valda peab juhtima optimaalse inimressursi ja oma ala tundvate inimestega.

Kaasame valla arengusse küla- ja alevikuseltsid.

 • Vallaeelarve läbipaistvaks ja selgelt arusaadavaks

Vallaeelarve ja kulud peavad olema selgelt arusaadavad kõigile vallaelanikele.

Toetame Rae vallavolikogu ettepanekut Vabariigi Valitsusele, et muudetaks riigieelarve seadust, millega suurendataks kohaliku omavalitsuse tulubaasi. Selleks peaks omavalitsusele laekuma vähemalt 16% residendist füüsilise isiku maksustavast tulust praeguse 11,93% asemel.

Suurendame Rae vallavalitsuse võimekust kaasata lisaks Euroopa Liidu vahendeid taristu-, keskkonna-, haridus- ja sotsiaalprojektideks.

 • Ehitame üürimajad asumitesse (Jüri, Lagedi, Vaida)

Praegusel liikuvuse ajastul ei soovi või ei saa paljud endale maja ega korterit muretseda. Töötatakse ajavahemike kaupa eri piirkondades. Samas elada on teatud perioodil kusagil vaja.

Elamispindade ostmine ei tule paljudel juhtudel päevakorda, sest elamispinnad on kallid ja piirkonnas elatakse suhteliselt lühikest aega. Eriti noortel on alguseks hädavajalik saada üüripind, kuna kogutud vahendeid veel ei ole.

 • Loome Vaidasse ja Lagedile perearstikeskused koos hambaravi võimalusega
 1. aasta kevadsuvel kadus Vaida ja Lagedi elanikel võimalus käia alevikus kohapeal asuva perearsti juures. Perearsti (pereõe) kohalolek võimalikult lähedal eluasemele on inimestele vägagi vajalik.

Samuti on vaja, et kogukonnas saaks mingitel nädalapäevadel hambaraviteenust.

 • Loome eakatele päevakodud

Ka eakad soovivad koos käia ning mõtteid vahetada. Peab olema koht, kus korraldada üritusi, tegevusi, huviringe (teejoomised, lauamängud, luuleõhtud jne).

 • Rajame suurematesse asulatesse terviserajad

Inimese tervise aluseks on liikumine. Tuleb võimaldada inimestel liikuda vabas looduses, selleks tulebki rajada terviserajad. Terviseradadel saab liigelda käies, joostes, koos lemmikloomaga.

 • Muud

Lisaks neile põhiteemadele on sotsiaaldemokraatidele tähtsad ka muud teemad.

 

Haridus ja kultuur

* Valla haridusasutused peavad tagama salliva koolisüsteemi, kus mitte kedagi ei tõrjutaks oma erinevuste pärast, ning soodustama personaalset lähenemist õppurile.

* Soodustame isamaalist kasvatust, arendades riigikaitseõpetust valla haridusasutustes.

* Korraldame valla koolides aktiivsemalt koolinoorte ekskursioone valla ettevõtetesse.

* Toetame elukestvat õpet ning pakume Euroopa Liidu liikmesriikidest või kolmandatest riikidest pärit vallaelanikele tasuta eesti keele õpet (koostöös Integratsiooni Sihtasutusega).

* Toetame Peetri-Järveküla kultuurikeskuse loomist, kuna ca 10 000 elanikuga piirkond vajab kogukonnakeskust, kus peale kultuuri nautimise oleks kodanikuühendustel ja piirkonna elanikel võimalik kohtuda, organiseerida üritusi, vaadata filme, tutvuda planeeringutega jne.

* Toetame kogukonnakeskustena (Lagedi, Vaida) ka koolihoonete kasutamist.


Sotsiaalkaitse ja tervise edendamine

* Tõstame suurpere jõulutoetust 100 eurolt 200le.

* Tõstame pensionäri ja puudega inimeste ravimi – ja/või hambaravitoetuse 80 eurolt 120le.

* Eaka tähtpäevatoetust maksame alates 75. eluaastast senise 80. eluaasta asemel.

* Propageerime ja toetame tervislikke eluviise, korraldades avalikke üritusi ja toetades valla allasutusi ning spordiklubisid.

* Võimaldame spordikeskuste aktiivsemat, lihtsamat ja soodsamat kasutamist kõigile vallaelanikele.

* Tõstame sporditegevuse toetust laste sportimise soodustamiseks 200 euroni aastas.


Keskkond ja puhkealad

* Rajame koerte jalutusväljakud suuremate asulate juurde, kus on selleks kohalike elanike soov.

* Rajame aleviku kultuuri- ja puhkepargi Lagedile ja Vaidasse.

* Selleks, et suurendada bioloogilist mitmekesisust ja soodustada mesindust, toetame Rae valla mesinikke 10 lisaeuroga mesilaspere kohta, et katta osaliselt mesilassööda kulud.

* Korraldame koostöös keskkonnaministeeriumi ja kodanikuühendustega keskkonnakaitsepäevi, et suurendada vallaelanike keskkonnateadlikkust (prügi õige sorteerimine, säästlik veekasutus, teave valla kaitsealustest taime- ja loomaliikidest, mulla- ja metsakaitse, müra- ja valgusreostus, õhusaaste jne).

* Rajame jalgratta- ja kõnnitee Jüri alevikust Vaskjala veehoidla randa, et tagada kergliiklejate ohutus suvel ülerahvastatud piirkonnas.

* Kuna Ülemiste järves on keelatud ujuda ning valla põhjaosas ujumisvõimalusi napib, rajame Järvekülla vabaõhuujula koos pargiga.

Majandus, taristu ja transport

* Edendame ettevõtluseks vajalikku taristut ning toetame ennekõike neid ettevõtteid, kes loovad piirkonda kvaliteetseid töökohti.

* Soodustame haritud välistööjõu tulekut Rae valda, pakkudes peale keeleõppe ka vajalikku informatsiooni inglise ja vene keeles, et aidata neil kergemini kohaneda. Toetame vabatahtliku nn tugiisikusüsteemi loomist, kus kohalikud suhtleksid sisserändajatega ja tutvustaksid piirkonda ning meie kultuuri ja kombeid.

* Anname ning vahendame vallaelanikele ja ettevõtjatele infot, kuidas taotleda Euroopa Liidu ja riigi toetusi erinevate meetmete kaudu, et edendada piirkonna konkurentsivõimet.

* Tihendame koostöös MTÜga Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus bussigraafikuid, arvestades inimgeograafide koostatud analüüse ja kohalike elanike ettepanekuid.

* Toetame innovaatilist plaani projekteerida ja rajada rööbastransport liinil Tallinn–Peetri–Järveküla–Jüri–Patika–Vaida–Lagedi–Tallinn.

* Soodustame kinnisvaraarendusi Vaida piirkonnas, kus erinevalt valla põhjaosast on elanike arv vähenenud. Kinnisavaraarendused peavad mõistagi järgima keskkonnakaitse- ning väärtusliku põllumaa nõudeid ja soovitusi.

Turvalisus

* Teeme koostööd Eesti politsei ja Kaitseliidu Harju malevaga, et suurendada vallas turvalisust ning korraldada riigikaitseõppusi.

* Paigaldame suurematesse asulatesse (Peetri, Jüri, Järveküla ja Vaida) turvakaamerad nagu teistes Eesti omavalitsustes.

* Paigaldame liikluspeeglid piirkondadesse, kus jalakäijad, jalgratturid ja rulluisutajad on enam ohus vähese nähtavuse − nn pimenurkade tõttu.