Rainer Vakra: Eesti võiks põlevkivielektrist loobuda

Ann VaidaEnergeetika, Keskkond

Riigikogu arutab täna Pariisi kliimakokkuleppe kinnitamist. Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul peaks Eesti panus Pariisi kliimakokkuleppesse olema selge suund taastuvenergiale ja loobumine põlevkivielektrist.

„Me ei saa lõpetada põlevkivi kaevandamist ei täna ega homme, kuid on  vaja strateegilisi otsuseid millal ja kuidas see juhtub,“ ütles Vakra.

Sotsiaaldemokraadid on aastaid toetanud üleminekut taastuvenergiale, mille seab eesmärgiks ka koalitsioonilepe. „On aeg anda sellele sihile konkreetne sisu ja panna paika taastuvenergiale ülemineku konkreetne plaan koos reaalsete sammudega ning tõmmata käima kodumaine tehnoloogiatööstus,“ lisas ta.

„Kliimaleppe järgi peavad arenenud riigid, sealhulgas ka Eesti, asuma võimalikult kiiresti heitmeid vähendama. Viimastel andmetel on Eesti ökoloogiline jalajälg neli korda suurem kui peaks ja seda suuresti põlevkivi sektori tõttu, kuna see sektor tekitab kõige rohkem heitmed, jäätmeid ja tarbib kõige rohkem vett,“ osutas Vakra.

Kliimakokkuleppe põhieesmärk on hoida ülemaailmne keskmine temperatuuri tõus tunduvalt alla 2 kraadi võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga. Selleks kohustusid riigid oluliselt vähendama oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Pariisi kokkuleppega pannakse muuhulgas paika siduvad kasvuhoonegaaside vähendamise sihttasemed ja aruandlussüsteem, nähakse ette dünaamiline mehhanism, mis võimaldab võetud kohustusi aja jooksul hinnata ja suurendada, samuti kliimamuutustega seotud rahastamise tegevused ning kliimamuutustega seotud kohanemise pikaajaline kava.

Kliimakokkulepe võeti 195 riigi osalusel vastu ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 21. konverentsil, mis toimus möödunud aasta oktoobris Pariisis. Kokkulepe jõustub 30. päeval pärast seda, kui vähemalt 55 konventsiooniosalist, kelle kasvuhoonegaaside heide kokku moodustab vähemalt 55 protsenti kasvuhoonegaaside koguheitest, on andnud hoiule oma ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja.