Siseminister avas kodanikuühiskonna innovatsioonifondi

PiretKodanikuühiskond

Siseministeerium käivitab koos SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga (KÜSK) uudse innovatsioonifondi. Innovatsioonifondi strateegiline eesmärk on toetada ja suunata kogukondi ja kohalikke omavalitsusi loomaks ja käivitamaks koosloomelisi kaasamis- ja koostöövorme.

„Fondi kaudu soovime arendada ja juurutada kogukonnakeskset valitsemisviisi. See tähendab kohalikud inimesed on ise parimad eksperdid hindamaks oma kogukonna vajadusi ja neile ka ise lahendusi pakkuma. Julgeolekuolukorrast tingituna on sel aastal fondi fookuses elanikkonnakaitse ja selle võimekuse tõstmine ning toetust saab taotleda kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks ja nende rahastamiseks,“ ütles siseminister Lauri Läänemets.

„Kohaliku tasandi uudsed kaasamismeetodid aitavad tugevdada osalusdemokraatiat ja nii tekitame kogukondades koostööks vajalikke võrgustikke. Need omakorda aitavad kaasa elanike elukvaliteedi ja turvatunde kasvule ning nn küünarnukitunde tekkele,“ selgitas Läänemets.

Taotlema on oodatud avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja seltsingud. Taotluse peab enne aga heaks kiitma kohalik omavalitsus, kes kinnitab, et esitatud vajadusteni on jõutud koostöös kogukonnaga  ja  taotluses kirjeldatud tegevused on vajalikud elanikkonnakaitse tõstmiseks piirkonnas. Kuna fookuses on elanikkonnakaitse, siis tuleb kaasata ka Päästeameti esindajad.

Innovatsioonifondist saab toetust taotleda elanikkonnakaitsega seotud järgmisteks tegevusteks:

a) kogukondlike arutelude ja ümarlaudade korraldamiseks, et omavahel kokku leppida elanikkonnakaitse tõstmiseks vajalikes tegevustes vastavas KOVis;

b) kui vajadused juba teada ja kokku lepitud, siis ka nende vajaduste teatud mahus rahastamiseks.

Innovatsioonifondi eelarve on 2023. aastal ühtekokku 875 000€, mis on ära jagatud kohalike omavalitsuste põhiselt. Igale omavalitsusele on ette nähtud baasina 2,500€. Ülejäänud toetuse suurus sõltub rahvastikuregistri andmetel omavalitsuses elavate inimeste arvust ja SKP-st elaniku kohta Eesti keskmisest. Näiteks 10,000 elanikuga omavalitsusel väljaspool Harju või Tartu maakonda on võimalik innovatsioonifondist taotleda ca 11,000 euro suurune toetus kogukondade kaasamiseks ja elanikkonnakaitse taseme tõstmiseks.

Taotluseid on võimalik hakata esitama KÜSKile eelduslikult järgneva kahe kuu jooksul, kuid omavalitsused koostöös kogukondadega on oodatud alustama ettevalmistusi ja korraldama arutelusid võimalusel juba praegu.

Innovatsioonifondi puhul ei ole tarvis, et taotleja lisaks juurde omafinantseeringu kuna eraldatav toetus on 100% projekti eelarvest. Taotlusi saab esitada kuni 30. novembrini. Peale seda otsustatakse vajadusel tähtaja pikendamine või tingimuste muutmine.

Rohkem infot kodanikuühiskonna innovatsioonifondi kohta leiab Siseministeeriumi kodulehelt:https://siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/sidus-uhiskond/kodanikuuhiskonna-innovatsioonifond ja Siseturvalisuse podcastist, kus kogukondadest ja innovatsioonifondist täpsemalt räägitakse.