Tallinna koalitsioonileping

digiKohalikud omavalitsused

Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonileping Tallinna linna juhtimiseks aastatel 2021-2025

 

Käesolev lepe sõlmitakse Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vahel ning tugineb erakondade 17. oktoobril 2021. a toimunud Tallinna Linnavolikogu valimisteks koostatud programmidele, Tallinna linna arengudokumentidele ning osapoolte maailmavaatele.

Kindlustame pealinna võimeka juhtimise ja jätkuva arengu. Tallinna linna jaoks on prioriteet kriisi tõttu kannatavate inimeste abistamine ja toetamine. Eesti suurima omavalitsusena mõistame linna rolli ja vastutust COVID-kriisi lahendamisel ning selle mõjude vähendamisel.

Tallinn on roheline pealinn, kus on targad ja omanäolised kogukonnad. Kujundame kõigile mugavat ja ohutut linnaruumi ning arendame keskkonnasõbralikku ühistransporti. Tallinn on hooliv ja tark linn, kus on tagatud kõigi linnaelanike toimetulek ja heaolu. Üheskoos anname Tallinnale hoogu.

Sotsiaal- ja tervishoid
 • Tõstame nelja aasta jooksul eakatele makstava pensionilisa 200 euroni.
 • Ehitame Tallinna Haigla. Säilitame ja korrastame Paevälja roheala ning rajame klindipargi.
 • Vähendame ööpäevaringsel üldhooldusteenusel viibiva inimese omaosaluse maksemäära nii, et inimesele jääb kätte vähemalt 50 eurot.
 • Arendame koduses keskkonnas iseseisvalt hakkama saamise ja lähedaste hoolduskoormust leevendavate teenuste (koduteenus, omastehooldaja asendusteenus, häirenuputeenus jne) kättesaadavust.
 • Analüüsime pikaajalise hoolduse ja sellega seotud investeeringute vajadust.
 • Rajame linnaosadesse dementsete päevahoiud.
 • Jätkame lähisuhtevägivalla teemalist teavitustööd, kogemusnõustamise tugigruppe, nõuandlate ja naiste varjupaikade tegevust.
 • Analüüsime vajadust ja töötame välja pikaajalise kava, kuidas suurendada kaasaegsete eluasemete pakkumist erinevate vajadustega sihtrühmadele, sealhulgas toetatud elamise/teenusmajade näol ning asume seda ellu viima.
 • Soodustame toidu jõudmist abivajajateni ja vähendame raiskamist, toetades Tallinna Toidupanga tööd ning kohalike kogukondade sellekohaseid algatusi.
 • Jätkame tasuta õigusnõustamisega.
 • Käivitame koostöös riigiga pilootprojekti liftide rajamiseks kortermajadele.
Koroonakriisiga toimetulek
 • Aitame kaasa sellele, et vaktsineerimine oleks mugav, lihtne ja kiirelt kättesaadav kõigile.
 • Jätkame koroonakriisist enim kannatada saanute, eriti eakate, lastega perede ning erivajadustega ja vähekindlustatud inimeste toetamist.
 • Lähtume koroonakriisi lahendamisel põhimõttest, et linna tegutsemine peab olema süsteemne, järjekindel ja teaduspõhine.
 • Jätkame kriisi ajal esimese haiguspäeva hüvitamisega, tasuta isikukaitsevahendite pakkumisega abivajajatele, vaktsineerimisvõimaluste loomisega üle terve linna, kodus vaktsineerimisega ja vaktsineerimisalase nõustamise pakkumisega.
Haridus
 • Maksame alates teisest klassist iga lapse kohta õppeaasta alguses toetust. Viime nelja aasta jooksul toetuse 100 euroni.
 • Me ei tõsta lasteaia kohatasu. Säilitame kehtivad soodustused.
 • Maksame lasteaiaõpetajale kooliõpetajaga samaväärset palka. Tõstame õpetaja abide palka ning võrdsustame nende puhkuse kestvuse õpetajate omaga.
 • Renoveerime Tallinna lasteaiad ja koolid. Jätkame uute koolide ja lasteaedade ehitamist piirkondadesse, kus on selle järele vajadus.
 • Parandame lasteaedade hoovi- ja mängualade valgustust.
 • Ehitame huvikeskusele “Kullo” uue hoone.
 • Võimaldame lapsevanemal valida sobiva õppekeelega kooli ja lasteaia.
 • Tõhustame eesti keele õpet vene õppekeelega koolides ja lasteaedades, eraldades selleks täiendavaid vahendeid.
 • Seame sihiks esimese koosõppiva munitsipaalkooli loomise, koostöös ekspertidega töötame välja korraldusliku ja metoodilise toimemudeli.
 • Suurendame keelekümblusrühmade arvu lasteaedades, sealhulgas käivitame täiendavad kahesuunalise keelekümbluse rühmad.
 • Tagame igale õpilasele huvitegevuse kättesaadavuse, sõltumata perekonna sotsiaalmajanduslikest oludest või õpilase hariduslikest erivajadustest.
 • Töötame välja Tallinna haridustöötajatele motivatsioonipaketi, luues võimalusi tervise edendamiseks ning enesetäiendamiseks.
 • Jätkame kõrgkoolide abil Tallinna koolides hariduse kvaliteedi tõstmist aitamaks noori tulevasel eriala valikul. Pakume koolides ettevõtluse, keskkonna ja energeetika teemalist õpet ja digioskuste arendamiseks mõeldud programme.
 • Jätkame tasuta toidu pakkumist koolides ja lasteaedades. Teeme toidu valiku tervislikumaks ning suurendame mahetoidu osakaalu.
 • Laiendame “Tallinna talentide” programmi.
Keskkond ja linnaloodus
 • Seame linna planeerimisel eesmärgiks, et rohealade osakaal ei väheneks.
 • Töötame välja ja võtame vastu looduskaitse ning elurikkuse arengukava.
 • Uuendame Tallinna kliimakava, lähtudes Euroopa Liidu kliimapoliitika täiendavatest eesmärkidest.
 • Seame eesmärgiks, et linna asutustes on kasutusel ainult roheline energia ja säästvad lahendused.
 • Töötame välja ja võtame vastu rohe- ja ringmajanduse printsiipide rakendamise kava linna hangetel.
 • Rajame uued linna hooned liginullenergiahoonetena. Paigaldame munitsipaalasutuste hoonetele päikesepaneelid.
 • Seame linna hangetel sisse keskkonnasäästliku transpordi nõuded, eelistades elektriautosid.
 • Teeme koostööd teiste Läänemere-äärsete pealinnadega merereostuse vähendamiseks ja liigirikkuse tõstmiseks.
 • Peame oluliseks Tallinna Botaanikaaia ja Tallinna Loomaaia tegevuse täiendavat rahastamist. Ehitame loomaaeda Pilvemetsa ja Tiigrioru, rajame Botaanikaaeda uue külastuskeskuse ning uuendame rosaariumi.
 • Rajame Putukaväila Põhja-Tallinnast Haaberstini.
 • Loome Lasnamäe, Pirita ja Kesklinna piirile katkematu klindipargi.
 • Jätkame parkidesse mitmekesise haljastusega alade rajamist, et suurendada parkide elurikkust väikeste loomade, lindude ja putukate näol.
 • Arendame Tallinnas pargikohvikute kultuuri.
 • Laiendame linna- ja kogukonnaaedade projekti.
 • Rajame asumitesse väikepargid.
 • Laiendame linnaloomade projekti, sealhulgas veiste pidamist linna rohumaadel.
 • Jätkame Tallinna arendamist loomasõbraliku linnana, toetades varjupaiga tegevust, luues koerte jalutusväljakuid ning tehes koostööd valdkonna organisatsioonidega.
Linnaruum
 • Arvestame linnaruumi kujundades jalakäijate, eriti eakate, erivajadustega elanike ning väikelapse vanemate, vajadustega.
 • Kiirendame rattastrateegia elluviimist. Kinnitame 2022. aasta esimesel poolel investeeringute kava, seades vastavalt rattastrateegiale prioriteediks kesklinna põhivõrgu välja ehitamise ja kooliteede turvalise ühendamise rattateede põhivõrguga.
 • Peatänava rajamiseks lahendame ära linnaruumilised, piirkonna ettevõtlusega ja liikluskorraldusega seonduvad küsimused.
 • Jätkame elanike kaasamisega oluliste linnaruumi puudutavate projektide planeerimisel ja elluviimisel.
 • Teeme linnaruumi koolide ja lasteaedade juures lapsesõbralikumaks ning turvalisemaks.
 • Muudame tänava ületamise jalakäijatele ohutumaks ja mugavamaks.
 • Loome jalakäijatele turvalisemat linnaruumi künniste, tõstetud ristmike, teekitsenduste ja muude liiklust rahustavate meetmete abil. Jätkame kõnniteede ehitamist.
 • Jätkame jalakäijate ja ratturite turvalisuse suurendamiseks piirkiiruse alandamist.
 • Jätkame kvartalisiseste tänavate ja hoovialade uuendamist.
 • Arvestame uute teeprojektide puhul ratturite vajadustega ning loome neile sobiva linnaruumi.
 • Suurendame rattaparklate arvu, loome rattaparklad ühistranspordisõlmede ja koolide juurde.
 • Nõuame uusarendustelt rattaparklate ja -hoiuruumide rajamist ning toetame ühistuid rattamajade ehitusel.
 • Jätkame mereäärsete promenaadide väljaehitamist ja rekonstrueerimist, avame Tallinna merele.
Ühistransport
 • Tagame, et ühistransport oleks pealinlastele jätkuvalt tasuta.
 • Vaatame üle ühistranspordiliinid vastavalt elanikkonna muutuvatele vajadustele, sealhulgas hindame öise ühistranspordi vajalikkust.
 • Laiendame bussiradade võrku, et ühistransport oleks kiire ning turvaline.
 • Arendame edasi rööbastranspordi võrgustikku. Ehitame välja uue trammiliini Vana-Sadamasse ja algatame järgmise nelja aasta jooksul uute trammiliinide rajamise.
 • Seame eesmärgiks viia aastaks 2025 ühistranspordi täielikult taastuvkütustele, soetame juurde mugavaid ja keskkonnasõbralikke busse ning uusi tramme.
 • Käivitame metrobussi pilootprojekti.
 • Käivitame rattaringluse, mis on osa ühistranspordist.
 • Töötame välja Kristiine ristimiku ja ühistranspordisõlme terviklahenduse.
 • Jätkame online infotabloode paigaldamist ühistranspordi peatustesse.
 • Võtame suuna, et igas ühissõidukis oleks konditsioneer.
 • Teeme invatranspordi kvaliteedihüppe, soetame uued invabussid.
 • Rajame nutikaid foorisüsteeme, mis võimaldavad ühistranspordile säästlikumat ja kiiremat läbisõitu ning jalakäijatele ohutumat ja mugavamat teeületust.
 • Laiendame pargi ja reisi võimalusi ning põimime need mugava ühistranspordiga.
Kultuur
 • Pöörame erilist tähelepanu Tallinna vanalinna kaitsele ning miljööväärtuslike alade terviklikkuse säilimisele.
 • Toetame miljööalade restaureerimist.
 • Täiendame MTÜ-de toetamise korda, et toetusmeetmed oleksid kättesaadavad erinevatele kaasaegse linnakultuuri ühingutele ja organisatsioonidele.
 • Seame prioriteediks kultuurisündmuste ja -asutuste ligipääsetavuse erivajadustega inimestele.
 • Töötame välja tervikliku lähenemise Tallinna ööelule, mis arvestab kõigi tallinlaste huvidega.
 • Renoveerime Tallinna Linnahalli.
 • Kavandame Tallinnasse meelelahutuspargi rajamist koostöös erasektoriga.
 • Teeme koostööd rahvuskultuuri hoidvate seltsidega, toetame laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevust.
 • Toetame ja teeme koostööd rahvusvähemuste kultuuriseltsidega.
 • Jätkame Tallinna linnale kuuluvate muuseumite renoveerimist ning ekspositsioonide kaasajastamist.
 • Tagame iga kuu esimesel pühapäeval kõigile tasuta sissepääsu linnale kuuluvatesse muuseumidesse.
 • Toetame kogukondlike muuseumide arendamist.
 • Jätkame Valgusfestivali traditsiooniga Kadriorus ja laiendame seda üle linna.
 • Toetame kirikute renoveerimist ja teeme koostööd kogudustega.
 • Jätkame Tallinna oluliste maamärkide, sealhulgas kirikuhoonete valgustamist.
 • Viime lõpule Tallinna Linnateatri maja ehituse.
 • Toetame asumiseltse sündmuste korraldamisel.
Sport
 • Tõstame sporditegevuse toetust.
 • Jätkame koolide välispordirajatiste avamisega avalikuks kasutamiseks.
 • Laiendame projekti “Sport kooli!”, sealhulgas suurendades võimalusi erivajadustega lastele. Toetame koolide osalemist „Liikuma kutsuva kooli“ programmis.
 • Jätkame mänguväljakute korda tegemist ja ehitame uusi, arvestades erivajadustega lastega. Eelistame laste mänguväljakute rajamisel looduslike materjalide kasutamist.
 • Rajame juurde uusi terviseradu ja teeme korda olemasolevad.
 • Jätkame välijõusaalide ja -trenažööride ehitamise ja paigaldamisega.
 • Rajame Tallinnasse ekstreemspordihalli.
 • Renoveerime Tallinna Spordihalli Herne tänaval.
 • Rajame Tallinnasse olümpiamõõtmetes ujula.
Turvalisus
 • Lähtume liikuvuse korraldamisel põhimõttest, et liikluses ei hukkuks ükski inimene.
 • Taotleme linnaruumis turvalisuse tõstmiseks Tallinna Munitsipaalpolitseile täiendavate õiguste andmist, tuginedes Politsei- ja Piirivalveameti seisukohtadele.
 • Pöörame erilist tähelepanu lähisuhtevägivalla ennetamisele, märkamisele ja reageerimisele.
 • Tõhustame koostööd politseiga valvekaamerate paigaldamisel.
 • Tõstame linna parkide ja haljasalade turvalisust, parandame valgustust ja palkame suurematesse parkidesse pargivahid.
 • Toetame turvalisust tagavate vabatahtlike motiveerimist ja koolitamist.
 • Tõstame teadlikkust elanikkonnakaitse valdkonnas, tõhustame reageerimist ja tegevusi.
 • Taotleme riigilt võimalust kohalikul omavalitsusel otsustada alkoholimüügi ajaliste piirangute ning tegevuslubade väljaandmise üle.
Ettevõtlus ja turism
 • Osaleme Tehnopoli kui targa majanduse kasvulava arendamises.
 • Toetame Tallinna Loomeinkubaatori edasist arengut.
 • Rajame filmilinnaku.
 • Jätkame alustavate ja väikeettevõtjate ning mittetulundusühingute nõustamise ja toetamisega.
 • Toetame ettevõtjaid kriisidega toime tulemisel.
 • Jätkame Tallinna kui turismisihtkoha turundusega nii siseriiklikult, lähiriikides kui ka ülemaailmselt.
 • Teeme Helsingiga koostööd kaksikpealinna loomisel.
 • Jätkame “Visit Tallinn” platvormi arendamist.
Kommunaalvaldkond
 • Rekonstrueerime Peterburi tee.
 • Pöörame täiendavat tähelepanu kõnniteede ja rattateede hooldusele.
 • Muudame linnale kuuluvad hooned energiatõhusamaks. Asendame vana tänavavalgustuse uute ja energiatõhusate LED-lampidega.
 • Alustame kaugjahutuse projektide elluviimist.
 • Jätkame kaugkütte piirkondade laiendamist.
 • Jätkame vee- ja kaugküttetorude renoveerimist.
 • Tõhustame järelevalvet ehitusobjektide üle, tagades jalakäijate ja teiste liiklejate mugavuse ja ohutuse ning linnakeskkonna puhtuse.
 • Jätkame linnamööbli ja ruumielementide kaasajastamist, lähtudes jalakäija mugavusest ja turvalisusest.
 • Laiendame avalike tasuta tualettruumide võrgustikku.
Jäätmemajandus
 • Avame uued ringmajanduse keskused, mis aitavad kaasa jäätmete vähendamisele ja taaskasutusele.
 • Jätkame ohtlike jäätmete kogumisringidega linnaosades.
 • Laiendame prügi tasuta utiliseerimise võimalusi tallinlastele.
 • Jätkame haljastusjäätmete tasuta äraveo ja vastuvõtmise korraldamist.
 • Parandame võimalusi jäätmeid liigiti ära anda kodu juures. Tõstame jäätmete liigiti kogumise teadlikkust ja investeerime seda võimaldavate lahenduste kasutuselevõttu (kompostrid, biojäätmete konteinerid).
Linna juhtimine
 • Toetame innovatsiooni ning nutikate lahenduste kasutusele võtmist linna elukeskkonna parandamisel.
 • Jätkame Tallinna kaasava eelarvega ning suurendame selle mahtu.
 • Töötame välja Tallinna vanalinna tuleviku kontseptsiooni.
 • Leiame täiendavaid võimalusi kohalike kogukondade, rahvusvähemuste organisatsioonide ja ettevõtjate kaasamiseks otsustusprotsessidesse.
 • Jätkame linna asutuste, äriühingute ja sihtasutuste juhtimiskvaliteedi parandamisega ning konsolideerimisega. Suurendame nõukogude tasakaalustatust, kaasates rohkem eksperte.
 • Tõhustame planeerimis- ja ehitusmenetluste läbiviimist, eesmärgiga jätkata linnapoolsete menetlustähtaegade lühendamisega.
 • Toetame opositsiooni kandidaati linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe kohale. Tugevdame Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni võimekust.

Eesti Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond on kokku leppinud, et koalitsioonilepingut viib ellu ühiselt moodustatud linnavalitsus, kuhu kuuluvad linnapea ja seitse abilinnapead.

Kokkuleppe kohaselt valitakse linnapeaks Eesti Keskerakonna kandidaat ja linnavalitsuses esindavad Keskerakonda neli abilinnapead. Keskerakonda esindavate abilinnapeade vastutusvaldkonnad on järgmised: haridus ja sport, kommunaal ja keskkond, linnavara ja transport ning sotsiaal ja tervishoid.

Tallinna Linnavolikogu esimeheks valitakse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kandidaat ning linnavalitsuses esindab Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kolm abilinnapead. Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda esindavate abilinnapeade vastutusvaldkonnad on järgmised: ettevõtlus, kultuur ja linnaplaneerimine.

Haabersti, Põhja-Tallinna, Mustamäe, Kristiine, Kesklinna, Pirita ja Lasnamäe linnaosa vanema kandidaadid esitab Eesti Keskerakond. Nõmme linnaosa vanema kandidaadi esitab Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Koalitsioonileping on allkirjastatud 9. novembril 2021 Tallinnas.