Tallinna sotsiaaldemokraadid: Tallinna Haigla asukoha sobivust tuleb uuesti hinnata

Kirill KlausTallinn

Foto: Loopealse

Tallinna sotsiaaldemokraadid toetavad Tallinna Haigla loomist linna, riigi ja EL-i vahenditega, kuid kutsuvad üles veel korra kaaluma, kas haiglale on võimalik leida Lasnamäel sobivam asukoht, kuhu inimestel oleks lihtsam tulla ning kus ehitus ei tuleks rohealade arvelt.

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juhatuse avaldus

Toetame Tallinna Haigla loomist linna, riigi ja Euroopa Liidu rahadest. Me ei pea õigeks selle projekti teostamisse eraraha kaasamist.

Euroopa Liidu rahade kaasamisel tuleb arvestada tähtaegadega ning projekti väga hästi juhtida.

Tallinna Sotsiaaldemokraatide juhatus kutsub üles veel kord järele mõtlema haigla asukoha osas.

Rohealade kadumine linnas on suur probleem. Uuringud on tõestanud seost rohealade läheduse ja inimeste tervise vahel (Inimarengu Aruanne 2019/2020 “Loodusalade mõju inimeste heaolule”).

Lasnamäe loopealne on täna ja võiks tulevikus olla riiklik looduskaitseala.

Tallinna Haigla hakkaks praeguste plaanide järgi paiknema põhjavee toitealal ja sellega tekitatakse tajutav oht ökosüsteemile ja veerežiimile. Samuti on Tallinna Haigla rajamine Maarjamäe klindi peale vastuolus Lasnamäe üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruandega, mis leidis, et haigla plaanitav asukoht on parim koht, kuhu luua Lasnamäel looduspark.

Asukoha osas alternatiivide väljaselgitamiseks ning nende hindamiseks on vaja kaasata sõltumatud valdkonnaeksperdid.

Tallinna Haigla eduka toimimise üks võtmeküsimusi on ladusalt kulgev ligipääsu logistika. Üheltpoolt ajakriitiliste eritransporti vajavate patsientide sujuva alarmveo tagamine kiirabi ja helikopteritega, teisalt ühistranspordi kasutuspotentsiaali olemasolu kindlustamine nii töötajatele kui ka päevaravi patsientidele.

Superhaigla funktsionaalses arengukavas kirjeldatud planeeritava ravi töömaht on muljetavaldav. Sellega seoses ka inimeste ning sõidukite liikumine haigla piirkonnas.

Ambulatoorsete visiitide arvuks aastas prognoositakse 613 tuhat, päevaravi juhtude arvuks 22 tuhat, statsionaarse juhtude arvuks 40 tuhat ja haigla teeninduspiirkonda jääb prognooside kohaselt 0,4 miljonit elanikku. Haiglal saab olema suurusjärgus 4 tuhat töötajat.

Nii haigla patsientide kui haigla töötajate igapäeva logistika vajavad täpsemat liikuvuse modelleerimist ning muuhulgas naaberkinnistute tuhandetele elanikele ööpäevaringse transpordi müra häiringu tõkestamise erimeetmete väljatöötamist.

Kõike ülalolevat arvestades ning nähes, et haigla rahastamise osas on palju selgusetust, leiame, et veel on võimalus ka haigla asukoha osas kaaluda täiendavalt alternatiive, leidmaks lahendusi, mis on nii logistiliselt kui ka keskkonnahoiu seisukohast paremad.