Tugevdame omavalitsuste autonoomiat: SDE Tartu piirkonna pöördumine

Kertu ValgeAvatud ühiskond, Eesti, Haridus, Tartu, Tervishoid

Viimaste nädalate sündmused Eestis on osutanud mitmele valupunktile hariduse, sotsiaalhoolekande ja maksuküsimuste korraldamisel. Need viitavad laiemale kriisile Eesti omavalitsuste autonoomias. Kutsume keskvalitsust üles astuma samme, tagamaks kohalikele omavalitsustele piisav otsustusõigus avalike teenuste pakkumiseks ja teiste kohaliku elu küsimuste üle otsustamiseks.

Tartu sotsiaaldemokraatide ettepanekud omavalitsuste positsiooni ning autonoomia tugevdamiseks

  1. Taastada võimalikult kiirelt 2008. aasta kriisi eelne tulumaksu jaotus, mis suurendaks oluliselt kohaliku omavalitsuse vabadust võtta eelarve piires vastu kohaliku kogukonna vajadustest lähtuvaid otsuseid. (Näiteks Tartu linn kaotab järgmisel aastal 2,7 mln eurot ning kogukaotus 2009.–2024. a on 37 mln eurot.)
  2. Loobuda keskmisel prognoosil põhinevast üldhoolekandeteenuse rahastamisest ja tagada hooldereformiga seotud kulude täies mahus rahastamine tegelike kulude põhjal. (Tartu linna tegelikud kulud on ligi 1,6–1,7 mln eurot suuremad kui riigi arvestusel põhinev summa.)
  3. Käsitleda haridusvaldkonda tervikuna, tagades rahalised vahendid mitte vaid õpetajate miinimumpalga maksmiseks, vaid kaasates valemisse ka lasteaiaõpetajad, tugispetsialistid, huvikoolide õpetajad ja kõigi haridusasutuste õpetajat abistavad isikud. (Iga % õpetajate palga alammäära tõstmist toob Tartu linnale kaasa 0,3 mln eurot täiendavaid kulusid.)
  4. Tagada maksumuudatuste ja uute maksude kehtestamisel, et maks laekuks sinna, kus avalduvad sellega seotud mõjud. Peame õigeks, et kohalikule omavalitsusele laekub mootorsõidukimaks, et kohalik omavalitsus on vaba maamaksu määramisel ja et kohalik omavalitsus saaks õiglase osa tulumaksust nii füüsiliste isikute töötasudelt, pensionitelt kui ka ettevõtetelt.
  5. Jätkata haldusreformiga eesmärgiga jõuda toimekeskuste põhise mudelini, mis tagab avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse, head ühendused ja tasakaalustatud ruumilise arengu.

Nii Eesti kui ka Euroopa seadused sätestavad selgelt subsidiaarsuse ehk lähimusprintsiibi, mille järgi tuleb otsused vastu võtta tasemel, mil avaldub nende mõju. Sellega tagatakse ka ressursside kasutamise tõhusus. Omavalitsuste vaates on riik sekkunud kohaliku elu küsimustesse ebaproportsionaalselt ning jätnud täitmata kohustuse rahastada oma otsuste elluviimisega seotud kulutusi. Alates iseseisvuse taastamisest on Eestis kohalike omavalitsuste finantsautonoomia järk-järgult vähenenud. Mõne aasta taguse Riigikontrolli raporti kohaselt saavad KOV üksused mõjutada keskmiselt vaid 17% oma tuludest, 83% otsustatakse keskselt. Jõukuse valikuline jagamine võimaldab keskvalitsuse poliitilist kontrolli omavalitsuste tegevuse üle. Selline olukord õõnestab demokraatia üht peamist põhimõtet, võimude vertikaalset lahusust.

SDE Tartu piirkond on pühendunud tugeva ja autonoomse kohaliku omavalitsuse süsteemi edendamisele, mis on demokraatliku ühiskonna alustala. Riigivalitsemise korralduses on tehtud juba olulisi samme kaasamise ning koosloome vallas (heaks näiteks on kaasamise hea tava ning avatud valitsemise teekaart), nüüd on aeg neid ka kasutada. Kutsume üles pidama dialoogi ja koostööd, et tagada Eesti omavalitsuste võimekus ja sõltumatus.

 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu piirkond