Uuring: noored naised kogevad internetis rohkem ebavõrdset kohtlemist

Ann VaidaVõrdõiguslikkus

riina sikkut

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb täna ELi soolise võrdõiguslikkuse ministrite mitteametlikul kohtumisel Viinis, kus on läbiv teema sooline võrdõiguslikkus digimaailmas. Kohtumisel tuleb juttu Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi EIGE uuringust, kus vaadati digitaliseerimisega kaasnevaid võimalusi ja ohte noorte seas.

Uuringus toodi muuhulgas välja, et digitaliseerumine on pigem soolisi lõhesid kasvatanud. Mehed hindavad oma digioskusi kõrgemalt kui naised ning osalevad rohkem sotsiaalmeedias poliitilistes aruteludes. Naised kogevad meestest enam internetivägivalda ja ahistamist, mille tõttu võtavad nad ka internetis vähem sõna.

„Naiselikkuse ja mehelikkuse vormid võimenduvad internetis, mis mõjutab oluliselt seda, kuidas noored internetis käituvad. Kuna naissoost internetikasutajad kogevad sagedamini vihakõnet ja ahistamist, hoiduvad naised sagedamini osalemast poliitilistes aruteludes ning avaldavad harvemini internetis oma seisukohti,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

„Seetõttu on oluline, et digimaailmas pöörataks sama palju tähelepanu sooaspektidele kui väljaspool internetti ning sellega tuleks tegeleda juba noores eas ja kõigis valdkondades, olgu selleks siis haridus, vaimne tervis või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.“

Uuringus soovitatakse liikmesriikidel vähendada soolist segregatsiooni info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialadel, mis aitab vähendada tööjõu puudust valdkonnas ning panustab naiste majandusliku iseseisvuse saavutamisesse. Veel soovitatakse soodustada naiste osalemist aruteludes digimaailmas ning välja töötada nii õiguslikud kui rakenduslikud instrumendid, mis aitavad efektiivselt võidelda naistevastase internetivägivallaga.

Soolise võrdõiguslikkuse ministrite kohtumiste eesmärk on tuua soolise võrdõiguslikkuse teemad taas Euroopa Liidu poliitilisse fookusesse. Kohtumisel keskendutakse naiste ja meeste võrdõiguslikkuse trio deklaratsioonis püstitatud eesmärkidele, mille allkirjastasid Eesti eesistumise ajal Tallinnas Eesti, Bulgaaria ja Austria ministrid.

Lisaks allkirjastatakse uus ühisdeklaratsioon, kus juhitakse tähelepanu edasisele koostöö suurendamisele soolise võrdõiguslikkuse edendamisel. Muuhulgas soovitakse, et toimuksid taaskord soolise võrdõiguslikkuse ministrite regulaarsed kohtumised ning rõhutatakse, et soolõime aspekte võetaks edaspidi arvesse läbivalt kõikides ELi poliitikates.

Minister Sikkut kõneleb Viinis ka konverentsil, mille peateema on noored ja sooline võrdõiguslikkus digimaailmas. Sikkut tutvustab konverentsil Eesti plaani, millega soovitakse aidata tööandjatel senisest efektiivsemalt ja mugavamate lahendustega naistele ja meestele makstavaid tasusid analüüsida. Lisaks antakse tööinspektsioonile õigused teha avalikus sektoris järelevalvet võrdse palga põhimõtte rakendamise üle.

EIGE uuringuga saab tutvuda siin.