Südamega Viljandis: Viljandi sotside KOV 2017 programm

SÜDAMEGA KODUS, SÜDAMEGA VILJANDIS

Neli aastat tagasi toimunud valimistele läksid Viljandi Sotsiaaldemokraadid loosungiga „Arenev ja elamisväärne Viljandi“, mis oli ajendatud stagnatsioonist, mida eelmine linnavõim enesest kujutas. Võrreldes Rakvere, Haapsalu ja Kuressaarega olid siinsed linnavalitsejad jäänud ootama, et keegi teine nende eest arenguks vajalikud toimingud teeks. Seda märkasid ka valijad, kelle häälte toel õnnestus sotsiaaldemokraatidel ja IRL-il moodustada koalitsioon, mis murdis kaheksa aastat püsinud ja ammendunud reformierakondliku linnavõimu. See oli signaal sellest, et linnaelanikud soovivad muutust!

Koalitsioonis olles kaasasime linnajuhtimisse aktiivselt huvigruppe, kes meie linnas päriselt elavad, päriselt tegutsevad, meile oli oluline linnakodanike vahetu tagasiside linnavalitsuse tegemistele. Avatusega kaasnes paratamatult otsekohesus ja kriitika nii enda kui ka koalitsioonipartneri ametimeeste suhtes. Sellega ei leppinud meie koalitsioonipartner ning mugavustsooni langedes liitus IRL taas Reformierakonnaga ühiseks linnavalitsuseks. Seda liitu on ilmestama jäänud suured sõnad, mis aga pole realiseerunud tegudeks.

Sellele vaatamata on viimasel ajal muutunud kodanikkonna teotahe. „Viljandi Music Walk“, „BÄM“, VLND, „Velokulg“, „Viljandi Bash“, „Tule õue!“, Kassisaba tänava rajamine, Wimka, Viljandi Vibes, tublide linlaste ühistööna aset leidnud rahvusvahelised hansapäevad ja palju muud. Kõiki neid ettevõtmisi iseloomustab kodanikualgatus ja -aktiivsus.

See on nende inimeste kätetöö, kes teevad asju südamega, sest nad hoolivad linnast, kus nad elavad. Linnakodanikud tahavad linna juhtimise ja elukeskkonda kujundavates küsimustes kaasa rääkida ning koos tegutseda. Linna arenguvõimekus taandub sellele, kas poliitiline ladvik suudab kodanikega samades jälgedes astuda ja lennukaid ideid praktiliste lahenduste väljapakkumisega toetada. Viljandi ei vaja kabinettidest neile pakutavaid valmislahendusi. Viljandlased ootavad paindlikku, kaasavat ja ajaga kaasas käivat linnajuhtimist!

Viljandi on ja jääb armsaks ja nutikaks väikelinnaks, mille areng sõltub siin elavatest ja südamega siin olevatest inimestest. Meie eelarve ei hakka küündima suurlinnade tasemele, mistõttu peame andma rohelise tule neile, kes tahavad ja oskavad tuua muutusi oma vaimuenergiaga Neile, kes on südamega kodus, südamega Viljandis. 

Oma inimestest hooliv ja tervislik Viljandi
 • Muudame linnavalitsuse töö avatuks ja linnakodanikele igapäevaselt kättesaadavaks. Taastame linnajuhtide korrapärased avalikud kohtumiskoosolekud linnakodanikega. Juurutame linnavalitsuses nn “ühe akna” teenindussüsteemi, mis lõpetaks kodanike ametnike vahel jooksutamise.
 • Toetame uue haigla ning perearsti- ja tervisekeskuse hoone valmimist kesklinna.
 • Kaasame senisest aktiivsemalt Euroopa Liidu struktuurfondide rahasid suurinvesteeringute tegemiseks sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas.
 • Loome koostöös Viljandi haigla, Viljandi Tervisekeskuse ja perearstidega toimiva terviseedenduse ja ennetustöö süsteemi.
 • Tagame Viljandi elanikele riikliku hambaravi hüvitise kasutamise võimalused Viljandis.
 • Kergendame omastehooldajate tööd luues uusi teenuseid. Suurendame linna poolt makstavat hooldajatoetust. Viime sisse hooldajate registri.
 • 2018. aastal eesseisva linnaliide bussiveo konkursi tingimustega tagame 65+ elanikele ja kuni 3-aastase lapse saatjale tasuta bussisõidu Viljandi linnaliinidel.
 • Rajame eakatele teenusmaja, mis võimaldab toimetuleku ja elukorralduse ilma hooldekodusse elama asumata.
 • Loome päevahoiu teenuse dementsetele eakatele, et kergendada omastehooldajate olukorda.
 • Korraldame regulaarselt linnaelanike rahulolu-uuringuid ja arvestame neid linna arendamisel.
Ettevõtlik linnamajandus ja konkurentsivõimeline arendustegevus
 • Aktiviseerime Viljandi ettevõtjate ümarlaua tegevust muutes ta Linnavalitsuse juures tegutsevaks alaliseks nõukojaks.
 • Taotleme süsteemselt ja läbimõeldult välisrahastust linnamajanduse-, sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonna arendustegevusteks.
 • Loome kaugtöökohtade keskuse, mis soodustaks väljaspool Viljandit töötavate inimeste Viljandisse jäämist.
 • Muudame Viljandi linna osalemise üleriiklikel ja regionaalsetel ettevõtlus-, tööhõive-, turundus- ja muudel messidel tavapäraseks.
 • Loome täiendavalt aasta ettevõtja preemiale ka ettevõtliku noore preemia.
 • Kaasame üksikprojektide teostamiseks aktiivsemalt linnavalitsuse koosseisuväliseid projektijuhte, et tagada projektide edukus.
 • Uurime Viljandi tööjõuturu vajadusi ja üürikorterituru olukorda otsustamaks linna osalemise riiklikus munitsipaalkorterite ehitamise programmis.
 • Jätkame linna tänavate, kõnniteede ja ülekäiguradade korrastamist ning muudame need kasutatavaks ka liikumisraskustega inimestele.
 • Jätkame linna tööstus- ja ettevõtlusalade arendamist.
 • Jätkame Järveotsa elamupiirkonna arendamist.
Külalislahke ja atraktiivsete teenustega turismilinn
 • Teeme südalinna korda ja renoveerime Vabaduse väljaku taastades seal seisnud Vabadussõja monumendi nüüdisaegsete kõrgtehnoloogiliste vahendite abil – hologrammina, millest saaks Viljandile uus turismimagnet.
 • Viime läbi sõltumatu auditi veekeskuse senipakutud maksumuse ja äriplaani osas ning küsitluse linnarahva seas veekeskuse lõpliku asukoha valimiseks. Viljandi vajab veekeskust ja ujulat ning meie teeme selle ära!
 • Loome hetkeolukorda arvestava ja toimiva regionaalse turismistrateegia.
 • Soodustame turismi kõrghooajal välikohvikute teket.
Koostöövõimeline ja uuenduslik haridusvõrk
 • Tõstame lasteaedade ja huvikoolide kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate alampalga üldhariduskoolide pedagoogide alampalga tasemele. Hoolitseme selle eest, et kui edaspidi tõstetakse üldhariduskoolide õpetajate alampalka, tõstame samavõrra õpetajate palka ka linnale kuuluvates haridusasutustes.
 • Langetame lasteaia kohatasu seniselt 12-13 protsendilt 10 protsendini alampalgast.
 • Soodustame TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Viljandi Kutseõppekeskuse ning linna huvi- ja üldhariduskoolide koostööd huviharidussüsteemi edasiarendamisel Viljandis.
 • Kasutame riigi poolt antavat toetust huvihariduse kättesaadavamaks muutmiseks vähekindlustatud peredele.
 • Väärtustame elukestvat õpet ja otsime selle avardamisvõimalusi meie linnas. Säilitame täiskasvanuile gümnaasiumihariduse andmise Viljandis.
 • Otsime välisrahastuse toel võimalusi avada Viljandis keskkonnahariduse keskus, mis pakuks keskkonnateemalisi koolitusi ja säästva ehituse ning majanduse õpet.
 • Toetame elujõuliste erakoolide tegevust ja nende laienemist Viljandi linnas.
 • Väärtustame Sihtasutuse Viljandi Hariduse Arengufondi tegevust ja toetame selle jätkusuutlikku tööd linna hariduspoliitika arendamisel.
 • Tagame, et hariduslike erivajadustega noortele jääb Viljandisse oma kool, mis toetaks nende õpihuvi ja individuaalset arengut nende eripärasid arvestavas keskkonnas.
 • Jätkame Viljandi lasteaedade korrastamist.
 • Tagame tugispetsialistide kättesaadavuse kõikidele koolidele ja lasteaedadele.
Loominguline ja innovaatiline noorte Viljandi
 • Toetame Viljandi Avatud Noortekeskuse tegevust kõigis noorsootöö valdkondades ning tagame vajaliku materiaalse toe linna noorsootöö arendamiseks.
 • Kaasame Viljandi Noortevolikogu linnavolikogu päevakorras olevate küsimuste arutamisprotsessi. Anname noortevolikogule õiguse nimetada linnavolikogu komisjonidesse hääleõigusega esindajaid.
 • Loome koos Viljandi Noortevolikoguga noorte omaalgatuslike ideede toetamiseks lihtsama rahastussüsteemi.
 • Otsime koos naaberomavalitsustega võimalusi rajada Viljandisse (üli)õpilaselamu, mis leevendaks õppurite ühiselamupinna puudust linnas.
 • Hooldame ja uuendame mängu- ja spordiväljakuid ning tagame nende ohutuse kõigile vanusegruppidele.
 • Algatame kampaania „Minu esimene kiiver”, mille raames kingitakse igale jalgratta juhilubade eksami sooritajale jalgrattakiiver.
Kaasav ja keskkonnasõbralik kogukonna Viljandi
 • Kasvatame kaasava eelarve mahtu 75 000 euroni ja muudame rahastamise põhimõtted selgemaks.
 • Muudame linna tegevustoetuste ja stipendiumite taotlemise arusaadavamaks ning lihtsamaks.
 • Tunnustame vabatahtlikke tegevust ning soodustame vabaühenduste tööd linnas.
 • Muudame jalgrattaga liiklemise kesklinnas kergemaks ning loome juurde jalgrattateid. Mugavamaks liiklemiseks teeme Viljandisse jalgrattahoidlad ja –pumplad.
 • Loome võimalused linnaaedade tekkeks.
 • Loome Männimäele ja vajadusel ka teistesse linnaosadesse koerte jalutusväljakud. Et tagada kohalike koduloomade heaolu, muudame lemmikloomade kiibistamise ja registrisse kandmise kohustuslikuks.
 • Tunnustame elanike ja kõikide aktiivsete gruppide algatusi oma koduümbruse, elamupiirkonna, linnaosa või muu linnaruumi korrastamisel.
 • Loome täiendavaid võimalusi noortel töötada linna heakorratöödel.
Viljandi identiteeti hoidev kultuurielu
 • Tunnetame maakonnalinnana oma rolli Viljandimaa identiteedi hoidmisel ning jätkame koos teiste omavalitsustega maakondlike ühisürituste korraldamist.
 • Moodustame linnavalitsuse juurde TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Pärimusmuusika Aida, Ugala teatri ja linna kultuuriasutuste ning -seltside esindusisikutest koosneva kultuurikoja, mis kujundaks Viljandis ühtset kultuuripoliitikat ja turunduskeskkonda.
 • Toetame Viljandiga seotud traditsioonilisi festivale, kultuuri- ja spordiüritusi.
 • Tunnustame väljapaistvate rahvusvaheliste saavutuste puhul lisaks sportlastele ka kultuuri- ja teadusvaldkondade üksiktegijaid.
 • Otsime koos erasektori ja kunstnikega võimalust luua Viljandi kesklinna esinduslik kunstigalerii.
 • Kutsume Viljandisse kultuurivaldkondades aktiivseid tipptegijaid nii Eestist kui välismaalt praktiseerima oma tegevusala. Loome selleks soodustustel ja toetustel põhineva residentuurisüsteemi.
 • Toetame linnaosade kogukondade omaalgatuslikke kultuuri- ja spordiüritusi.
 • Koos TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga soodustame loomemajanduse võimaluste arendamist linnas.
 • Taastame Sakala Keskuse rolli linna kultuurielu koordinaatori ja kultuurihuviliste abistajana ning vaba aja veetmise paigana.
 • Toetame Viljandi vanima kultuuriühingu ”Koidu seltsing” tegevust Koidu seltsimaja säilitamisel ja renoveerimisel.
Kogukonna huvidele ja vajadustele vastav spordielu
 • Loome igasse linnaossa soodsad tingimused tervist edendavateks tegevusteks ja igasse linna piirkonda multifunktsionaalse spordiväljaku.
 • Arendame välja Viljandi järve äärse sporditaristu, mis vastaks kogukonna huvidele ja vajadustele. Täiustame Viljandi järve rannajalgpalli väljakut, et seal saaksid toimuda rahvusvahelise tasemega võistlused.
 • Rajame Viljandisse rahvusvahelistele normidele vastava vasaraheiteväljaku, et tuua Eesti ja rahvusvahelise taseme kergejõustiku meistrivõistlused Viljandisse.
 • Renoveerime koolistaadionid ja –õued ning soetame huvi- ja üldhariduskoolidele uued füüsilise aktiivsuse instrumendid.
 • Toetame SA Viljandi Jääkeskuse tegevust ning edasiarengut.
 • Muudame spordiklubide rahastamise printsiibid tõhusaks ja läbipaistvaks.
 • Rekonstrueerime spordihoone vana osa.
 • Loome Männimäele tänase rulapargi asemele vastupidavama ja kvaliteetsema betoonist rulapargi.
 • Toetame Huntaugu vaba aja keskuse edasiarengut.
 • Muudame Viljandi järve terviseraja aastaringselt kasutatavaks. Jätkame koostööd Viljandi vallaga Holstre-Polli kompleksi arendamiseks.

Viljandi sotside tegevuse kohta leiab infot ka Facebookist.