Sotsiaaldemokraadid: vaid ühtses ja tugevas Euroopas on Eesti huvid kaitstud

Ann VaidaErakond, Euroopa

Sotsiaaldemokraadid lähevad Euroopa Parlamendi valimistele manifestiga „Tugev Eesti ühtses Euroopas,“ mis rõhub sellele, et ühtses ja tugevas Euroopa Liidus on Eesti rahvuslikud huvid kõige paremini kaitstud.

„Tugev Euroopa Liit on Eestile vajalik julgeoleku ja rahu, aga ka majanduse stabiilse arengu ning inimeste heaolu tagatisena. Eesti on tugev, kui Euroopa on avatud, võrdne ja turvaline,“ seisab reede õhtul kinnitatud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimismanifestis.

Sotsiaaldemokraadid lubavad  jätkuvalt toetada Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ja euroopalikke väärtusi ning seista kindlalt selle eest, et liikmesriikidega võrdselt arvestatakse. „Me seisame üheselt  ka keeleliselt ja kultuuriliselt mitmekesise Euroopa eest  – just sest on nii meie rikkus kui ka tugevus,“ kinnitas kahel korral europarlamenti valitud Ivari Padar.

„Nagu kõigil suurtel organisatsioonidel on ka Euroopa Liidul oma hädad,  aga Euroopa Liidu puhul on vaieldamatult tegu eduka projektiga, mis on taganud Euroopale rahu ja millest on võitnud kõik Euroopa rahvad. Kõigest sellest on kantud ka meie programm,“ selgitas Padar.

Euroopa Parlamendi liikmetena lubavad Eestist valitud sotsiaaldemokraadid pühenduda kaheksale suurele ülesandele. Padar tõstis esile väljakutsed ühtse põllumajanduspoliitika vallas, kuhu kulub ligi 40 protsenti ühenduse eelarvest.  „Ääretult oluline on siin eri liikmesriikide põllumajandustootjate võrdne kohtlemine. Võrdsed otsetoetused peavad kehtima kõikide riikide põllumeestele. Eesti põllumehed ootavad õiglast põllumajanduspoliitikat,“ rääkis Padar.

 

Väljavõte Euroopa Parlamendi valimiste manifestist

Sotsiaaldemokraadi keskenduvad keskendavad oma jõupingutused:

Esiteks, Euroopa Liit peab jätkama jõupingutusi ja suunama jätkuvalt oma rahalisi vahendeid selleks, et Euroopas kahaneks oluliselt vaesus ning väheneks sotsiaalne ebavõrdsus vanade ja uute liikmesriikide vahel. ELi liikmesriike peab kõigis valdkondades ja tasanditel kohtlema võrdselt – reeglid peavad kehtima ühtmoodi kõigile. Euroopa Liidus ei tohi olla vaeseid riike, piirkondi ega rahvarühmi! Eesti on olnud teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele eeskujuks oma perepoliitika ja lastetoetustega. Aga me vajame edaspidigi Euroopa tuge, et tuua vaesusest välja maapiirkondade elanikud, eakad, lapsed ja puuetega inimesed.

Teiseks, turvalisuse ja rahu säilitamine, võitlus terrorismiohu, vägivaldsete konfliktide ja rahvusvahelise õiguse rikkumiste vastu. Euroopa Liit peab suutma ohjeldada rahurikkujaid ja vägivallatsejaid ning kaitsta oma piire ja oma liikmesriikide suveräänsust. Oleme kindlalt kõigi meetmete poolt, mis aitavad piirata Venemaa agressiivseid ambitsioone oma naabrite suhtes. Ootame Euroopa Parlamendilt toetust investeeringutele, mis tõhustavad Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise piiri kaitset.

Kolmandaks, Euroopa Liit on eriti tähtis noortele, kes tahavad end täiendada välismaal ning hindavad kõrgelt võimalusi vabalt tegeleda ettevõtlusega, leida meelepärast tööd või müüa oma tooteid ja teenuseid teistes Euroopa Liidu riikides. Sotsiaaldemokraadid tahavad laiendada õpirände võimalusi ning seisavad selle eest, noored saaksid kasutada kõiki Euroopa Liidu kodanike õigusi ja võimalusi. Samuti tagame, et noortel oleksid kõik võimalused igal ajal Eestisse tagasi tulla.

Neljandaks, meie saadikud peavad oluliseks, et Euroopa sotsiaalõiguste sambas toodud põhimõtted rakenduksid kiiremini ellu ning muutuksid ELi lahutamatuks osaks. Õiglane töötasu, ligipääs tervishoiuteenustele, elukestvale õppele, töö- ja eraelu tasakaalustamisele, soolisele võrdõiguslikkusele ja miinimumsissetulekule aitavad vähendada ebavõrdust ning regionaalseid erinevusi. Euroopa Liidust peavad kasu saama nii suured kui ka väikesed liikmesriigid.

Viiendaks, Eesti põllumehed ootavad Euroopa Liidult õiglast põllumajanduspoliitikat, mis toetaks võrdselt kõikide liikmesriikide põllumeeste pingutusi. Sotsiaaldemokraadid on kindlalt seisnud selle eest, et kaoksid ära ebaõiglased erisused uute ja vanade liikmesriikide põllumajandustoetuste tasemetes. Eesti põllumehed väärivad Euroopa tuge samas mahus nagu meie põhjanaabrid. Sotsiaaldemokraadid Euroopa Parlamendis aitavad kvaliteetsel Eesti toidul vallutada Euroopa Liidu turgu.

Kuuendaks, Euroopa saab kliimamuutuste katastroofilist mõju pidurdada ainult ühiste pingutustega. Eesti sotsiaaldemokraadid toetavad Euroopa Liidu ühist keskkonnapoliitikat, seistes samas selle eest, et ühiseid reegleid kavandades arvestatakse paindlikumalt põhjapoolsete liikmesriikide loodusliku eripäraga. Peame eriti oluliseks, et Euroopa Liidu investeeringud annaksid oma panuse taastuvenergia osakaalu tõusu ning keskkonnasäästliku elektritranspordi ning jäätmevaba ringmajanduse arendamisse.

Seitsmendaks, Eesti on Euroopa Liidus tunnustatud kui e-riik, kellelt õigustatult oodatakse eeskuju ja uusi ideid Euroopa ühtse digituru arendamiseks. Meil tuleb panustada sellesse, et Eesti ettevõtjatele avaneksid Euroopa Liidu digiteenuste turul laialdased võimalused. Samas tuleb hoolitseda ka selle eest, et digimajanduse, automatiseerimise ja robotite võidukäigus ei jääks kaotajaks eesti keel ning Eesti inimeste sotsiaalsed õigused ja kodune turvatunne.

Kaheksandaks, Euroopa Parlament on ainulaadne organisatsioon, kus pidevalt suheldakse ning luuakse seadusandlust kõigi liikmesriikide keeltes. See on koht, kus õpitakse igapäevases koostöös hindama Euroopa kultuurilist mitmekesisust. Sotsiaaldemokraadid kasutavad Euroopa Parlamendi tribüüni selleks, et hoida kõrgel Eesti mainet, levitada Eesti kultuuri ja kasvatada usaldust Eesti riigi kui demokraatliku, toimeka ja innovaatilise partneri vastu, kes kaitseb kindlalt euroopalikke väärtusi: rahu, koostööd, vabadust ja igaühe õigust inimväärsele elule.

Loe täispikka manifesti siit.

 

Seotud lood: